На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація державної служби в Україні

Реферати > Державне регулювання > Організація державної служби в Україні

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

«Організація державної служби в Україні»

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота присвячена комплексному аналізу інституту державної служби, організації його діяльності та функціонування. Розкриттю принципів державної служби, їх характеристики та реалізації. В дипломній роботі досліджено деякі проблеми, що виникають в процесі організації функціонування інституту державної служби та внесено пропозиції щодо їх вирішення.

Виконана робота складається з трьох розділів, які в свою чергу діляться на пункти і в повному обсязі розкривають тему дипломної роботи.

Текстова частина містить друковані 80 сторінки.

АНОТАЦИЯ

Дипломная работа посвящена комплексному анализу института государственной службы, организации его деятельности и функционирования. Раскрытию принципов государственной службы, их характеристики и реализации. В дипломной работе исследовано некоторые проблемы, которые возникают в процессе организации функционирования института государственной службы и внесены предложения относительно их решения.

Выполненная работа состоит из трех разделов, которые в свою очередь делящиеся на пункты и в полном объеме раскрывают тему дипломной работы.

Текстовая часть содержит 80 печатанные страницы.

ANNOTATION

Diploma work is devoted the complex analysis of institute of government service, organization of his activity and functioning. To opening of principles of government service, their description and realization. In diploma work investigational some problems which arise up in the process of organization of functioning of institute of government service and suggestions are brought in in relation to their decision.

The executed work consists of three sections which are in same queue divided by points and in full expose the theme of diploma work.

Text part contains printing 80 pages.

Зміст

Вступ. 4

Розділ І. Місце та призначення інституту державної служби в Україні. _9

1.1. Теоретично-методологічні засади державної служби в Україні. _ 10

1.2. Види державної служби. _ 21

1.3. Класифікація державних службовців. 29

Розділ ІІ. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні. 35

2.1. Природа і сутність принципів організації і функціонування державної служби. _36

2.2. Характеристика принципів організації та функціонування державної служби. _41

2.3. Реалізація принципів державної служби в умовах демократичної соціальної правової держави в Україні. 49

Розділ ІІІ. Проблемні питання вдосконалення державної служби. _55

3.1. Гендерний аспект державної служби. _56

3.2. Проблеми кадрового забезпечення державної служб _62

3.3. Співпраця України з Європейським Союзом з питань реформування вітчизняної державної служби. _69 Висновки. 73 Список використаних джерел. _76

ВСТУП

Початок ХХІ століття характеризується активним процесом становлення нової української державності, що відповідала б сучасному рівню розвитку суспільства. Україна прагне наблизитись до стандартів Європейського Союзу, які мають стати нормою життя. Першочерговими завданнями, які слід вирішити у реалізації такого прагнення є дотримання верховенства права, забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Успіх у розв’язанні цих складних завдань значною мірою залежить від професіоналізму державних службовців, які є головним чинником ефективності державної машини. Державна служба є тим суспільним інструментом, який забезпечує стабільність держави як інституту, зумовлює послідовність й наступність у проведенні державної політики, тяглість у наданні публічних послуг.

Незалежна Україна створила базові елементи демократичного суспільства, однією з перших на пострадянських теренах сформувала більшість інститутів публічної адміністрації. Важливим кроком у створенні нових інститутів громадянського суспільства було прийнято у 1993 році Закон України «Про державну службу».

Законодавче регулювання суспільних відносин, які охоплюють діяльність держави зі створенням правових, організаційних, економічних, соціальних умов для реалізації громадянами права на державну службу, визначення загальних засад діяльності статусу державних службовців дозволило Україні напрацювати власний новітній досвід демократичного урядування в умовах перехідної економіки. Однак неоднозначна пострадянська спадщина, далеко не завжди сумісна з принципами демократії та верховенства права, відсутність у політикумі єдиного бачення щодо ролі, місця і пріоритетів подальшого розвитку державної служби не змогли належним чином забезпечити у чинному законодавстві чіткі перспективи для реформування державної служби. Невідповідність деяких положень чинного законодавства про державну службу демократичним нормам Європейського Союзу, недосконале регулювання суспільних відносин у сфері державної служби спричинило стрімке погіршення протягом останніх років якісного складу корпусу державних службовців, де професіоналізацію та політизацію державної служби в цілому.

Наразі розробляється проект Закону України «Про державну службу», спрямований на подолання розриву між сучасними вимогами демократичного суспільства та діяльністю державного апарату. Метою прийняття Закону є побудова в Україні професійної та ефективної державної служби, що завдяки орієнтації на задоволення споживача послуг, патріотизму та доброчесності кожного державного службовця забезпечить сталий розвиток держави, її утвердження на міжнародній арені.

Професіоналізація державної служби вимагає створення нової фахової еліти, когорти професіоналів, які пишаються своїм українським походженням, знають рідну мову та звичаї, історію свого народу. Історичні знання виховують патріотизм, віру у свої сили, визначають наш майбутній шлях, дають можливість у розбудові сьогодення та майбутнього спертися на багатий досвід попередників.

На жаль, в Україні досі не було проведено комплексного наукового дослідження витоків та особливостей формування власного інституту державної служби, становлення ключових рис сучасної національної адміністрації в різних політичних умовах, в різні історичні епохи.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат