На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

Реферати > Трудове право України > Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………….3

Розділ І Поняття індивідуальних трудових спорів………………………………… 4

Розділ ІІ Правова характеристика органів в яких розглядаються індивідуальні трудові спори………………………………………………………………………… .6

2.1. Розгляд індивідуальних трудових спорів у КТС……………………………6

2.2. Розгляд індивідуальних трудових спорів у місцевих судах……………… 9

2.3. Особливий характер розгляду індивідуальних трудових спорів окремих категорій працівник………………………………………………………………… .15

Розділ ІІІ Особливості судового розгляду окремих категорій справ…………… .20

3.1. Справи про поновлення на роботі………………………………………… 20

3.2. Спори про оплату праці…………………………………………………… .29

3.3. Спори про матеріальну відповідальність………………………………… .37

Висновок……………………………………………………………………………….41

Список використаної літератури…………………………………………………… 43

Вступ

Тема моєї курсової роботи «Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів».

Актуальність обраної мною теми становить те, що у процесі здійснення трудової діяльності між суб'єктами трудових відно­син (працівником та роботодавцем) можуть виникати розбіжності, щодо реалізації прав і обов’язків сторін трудових відносин, які можуть перерости у спори. Під трудовими спорами потрібно розуміти не врегульо­вані у результаті взаємних переговорів розбіжності між суб'єк­тами трудових правовідносин, які виникають з приводу засто­сування трудового законодавства або встановлення чи зміни умов праці, і передані на розгляд відповідних компетентних органів.

За суб’єктами трудові спори класифікуються на колективні та індивідуальні. Індивідуальні трудові спори – це розбіжності, неврегульовані шляхом безпосередніх або за участю профспілкового органу переговорів, між роботодавцем і окремим працівником з пи­тань застосування законодавства про працю, колективного дого­вору (угод) чи трудового договору.

Об’єкт дослідження в моїй курсовій роботі – це причини виникнення індивідуальних трудових спорів та порядок і шляхи їх вирішення.

Предметом дослідження є відносини, що безпосередньо витікають з трудових – трудові спори.

Мета, що закладена в моїй курсовій роботі полягає в тому, щоб дослідити підстави виникнення індивідуальних трудових спорів та проаналізувати порядок їх вирішення, тобто порядок за яким будуть захищенні права та інтереси працівника.

Структура курсової роботи: у І розділі визначено поняття індивідуальних трудових спорів; у ІІ – охарактеризовані органи в яких розглядаються індивідуальні трудові спори: КТС, місцеві суди та розгляд індивідуальних трудових спорів окремих категорій працівників; у ІІІ – розкрито особливості судового розгляду окремих категорій справ.

Розділ І Поняття індивідуальних трудових спорів

У процесі трудової діяльності між суб'єктами трудових відно­син виникають розбіжності, які можуть перерости у спори. Вони можуть виникати як між працівником та роботодавцем, так і між колективом найманих працівників та роботодавцем чи ро­ботодавцями.

У галузевій літературі трудові спори розглядаються як роз­біжності між працівниками та роботодавцем. Таке визначення видається небезспірним. Адже наявність розбіжностей між суб'єктами трудових правовідносин не завжди має наслідком виникнення трудового спору. Вони можуть бути між указаними суб'єктами і не спричиняти виникнення трудового спору.

На мою думку, трудовий спір є однією з форм існування розбіжностей між суб'єктами трудових правовідносин.

Розбіжності переростають у трудовий спір, якщо не врегульований механізм їхнього вирішення, якщо сторони не можуть самостійно домовитись про їх вирішення, вважаючи, що їхні права порушені.

Під трудовими спорами потрібно розуміти не врегульо­вані у результаті взаємних переговорів розбіжності між суб'єк­тами трудових правовідносин, які виникають з приводу засто­сування трудового законодавства або встановлення чи зміни умов праці, і передані на розгляд відповідних компетентних органів.

Індивідуальні трудові спори - найбільш поширений вид тру­дових спорів.

Індивідуальні трудові спори - це неврегульовані шляхом безпосередніх або за участю профспілкового органу переговорів розбіжності між роботодавцем і окремим працівником з пи­тань застосування законодавства про працю, колективного дого­вору (угод) чи трудового договору. [6, c.551]

Сторонами індивідуального трудового спору є з одного боку найманий працівник, тобто особа, яка працює на умовах трудово­го договору, а з другої - роботодавець, з яким найманий праців­ник перебуває у трудових правовідносинах. Роботодавцем може бути власник або уповноважений ним орган чи фізична особа, які укладали з працівником трудовий договір. Працівник є сто­роною трудового спору, незалежно від його правового становища та виду трудового договору. Стороною індивідуального трудово­го спору може бути і особа, яка вже не є працівником, тобто трудовий договір з якою припинено, однак спір виник з раніше існуючих трудових відносин (у межах встановлених процесу­альних термінів).

Стороною індивідуального трудового спору може бути також особа, яка ще не є працівником, з огляду на те, що їй відмовлено в укладенні трудового договору (випадки необґрунтованої відмо­ви у прийнятті на роботу), оскільки спір виник з приводу ви­никнення трудових відносин.

Предметом індивідуального трудового спору є трудові пра­ва та законні інтереси працівника, які, на його думку, порушені роботодавцем при застосуванні законодавства про працю чи ко­лективного і трудових договорів. Позовна заява до суду про роз­гляд індивідуального трудового спору подається працівником самостійно або в його інтересах і від його імені профспілковим органом.

Предметом індивідуального трудового спору може бути та­кож обов'язок з відшкодування матеріальної шкоди роботодав­цю, заподіяної неправомірними діями працівника. У цих випад­ках заява або позов подається роботодавцем у відповідний юрисдикційний орган.

Предметом індивідуального трудового спору є також встанов­лення індивідуальних умов праці при укладенні чи зміні трудо­вого договору.

Органами, які розглядають індивідуальні трудові спори є:

1) комісія по трудових спорах (КТС);

2) місцеві суди;

3) спеціальні органи, передбачені законодавством для розгляду спорів окремих категорій працівників. [20, c.106]

Розділ ІІ Правова характеристика органів в яких розглядаються індивідуальні трудові спори

2.1. Розгляд індивідуальних трудових спорів у КТС

Розгляд індивідуального трудового спору в КТС є самостійним видом розгляду індивідуальних трудових спорів.

Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами або конференцією трудового колективу підприємства, де працює не менше 15 працівників. Якщо на підприємстві працює менше 15 чоловік, КТС не обирається. До кількості працюючих 15 чо­ловік, які мають право обирати КТС, включаються всі працівни­ки, які працюють на підприємстві на умовах трудового договору.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат