На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні принципи правового регулювання праці і їх види

Реферати > Трудове право України > Основні принципи правового регулювання праці і їх види

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………… .3

Розділ І Поняття основних принципів трудового права…………………………5

1.1. Поняття і значення правових принципів…………………………………… 5

1.2. Формулювання і система принципів трудового права…………………… .6

1.3. Застосування принципів міжнародного трудового права у трудовому праві Україні…………………………………………………………………………………10

Розділ ІІ Види принципів правового регулювання праці, що закріплені в законодавстві………………………………………………………………………… 12

2.1. Основні права і свободи громадян закріплені в Конституції України, що визначає принципи правового регулювання трудових відносин………………… 12

2.2. Принципи трудового права в КЗпП Україні та ін. законодавчих актів про працю………………………………………………………………………………… 15

Розділ ІІІ Зміст принципів трудового права…………………………………….18

Висновок………………………………………………………………………… .32

Список використаної літератури…………………………………………………34

Вступ

Тема моєї курсової роботи «Основні принципи правового регулювання праці і їх види».

Актуальність обраної мною теми полягає у тому, що кожна галузь права має певні основні ідеї та тенденції, які пронизують усе законодавство, визначають цю галузь і найбільш для неї характерні. Такі основні ідеї та тенденції має й трудове право, що закріплено в Конституції як Основному Законі дер­жави і законодавчих актах про працю. Суспільна організація праці, яка виражає економічні закономірності суспільної праці, визначає зміст основних положень, на яких базується право. Ці основні положення, що є визначальними в даному суспільстві, прийнято називати основними принципами суспільної організації праці.

Правові принципи, що лежать в основі законо­давства, зумовлюють існування форми і головним чином змісту певної системи законодавства, без якого немає права.

Правові принципи становлять ту частину суспільної надбу­дови, котра визначається базисними, соціально-економічними відносинами суспільства, його структурою.

Предметом дослідження в моїй курсовій роботі є відносини, що виникають при реалізації основних трудових принципів.

Об'єктом дослідження є зміст конкретного трудового принципу та його визначеність на міжнародному та національному законодавчих рівнях.

Мета курсової роботи розглянути та класифікувати трудові принципи. Визначити в яких законодавчих документах України зазначені трудові принципи і які саме.

Структура курсової роботи має складний план. У Розділі І розглядається поняття основних принципів трудового права, їх формулювання і система, а також застосування принципів міжнародного трудового права у трудовому праві Україні (МОП та її Конвенції). У Розділі ІІ йдеться про види принципів правового регулювання праці, що закріплені в законодавстві (в Конституції України та в Кодексі Законів про Працю Україні). У Розділі ІІІ визначено зміст принципів трудового права.

Розділ І Поняття основних принципів трудового права

1.1. Поняття і значення правових принципів

Суспільна організація праці, яка виражає економічні законо­мірності суспільної праці, визначає зміст основних положень, на яких базується право. Ці основні положення, що є визначаль­ними в даному суспільстві, прийнято називати основними прин­ципами суспільної організації праці.

Суспільна організація праці є одним з конкретних виразів економічних відносин. Економічні закономірності в організації суспільного виробництва, що знаходять своє відображення в за­гальних рисах у правових актах, якими врегульовані суспільні трудові відносини, охоплюють питання не тільки виробництва, а й розподілу суспільного продукту.

Кожна галузь права має певні основні ідеї та тенденції, які пронизують усе законодавство, визначають цю галузь і найбільш для неї характерні. Такі основні ідеї та тенденції має й трудове право, що закріплено в Конституції як Основному Законі дер­жави і законодавчих актах про працю.

Основні ідеї та тенденції втілюються в законі, правових нор­мах, правилах поведінки. Але вони ніколи не зводяться до них, не вичерпуються ними. Право — не тільки сукупність норм і установок, а й правові принципи, що лежать в основі законо­давства, зумовлюють існування форми і головним чином змісту певної системи законодавства, без якого немає права.

Правові принципи становлять ту частину суспільної надбу­дови, котра визначається базисними, соціально-економічними відносинами суспільства, його структурою. Вони є наслідком відображення економічних відносин. У процесі урегулювання правом цих відносин здійснюється безпосереднє переведення економічних відносин в юридичні принципи.

Разом з тим правові принципи спрямовують суспільну свідо­мість, що є складовою частиною світогляду. Врахування світо­гляду і економічних основ, що закладені в правових принципах, розкриває їх взаємодію з суспільною психологією на рівні норм традиційної культури. Тому правові принципи є не тільки пра­вовою, а й філософською і соціологічною категоріями. [14, c.43-44]

1.2. Формулювання і система принципів трудового права

У розумінні школи природного права принципи визначаються як моральні норми, на які спирається суспільний лад. Вони існу­ють у самій природі суспільних відносин і мають керівний вплив щодо права, встановленого людьми. Таке розуміння принципів права сформувалося у XVII—XVIII століттях. Особливого розви­тку ця ідея зазнала у період Великої Французької революції.

Історично-правова школа у XIX ст. сформулювала протилежну позицію. її зміст полягав у тому, що принципи права слід шука­ти у самих текстах правових норм шляхом логічного розмірко­вування, аналізу, відшукувати суспільно-економічні ідеї, що мі­стять правові принципи. Це позитивістське розуміння принци­пів права стало однією з основ правової держави.

Спори про сутність принципів права тривають вже протягом значного часу, але єдиної думки наука права так і не виробила. Сучасні концепції права людини прямо посилаються на природ­жені та невід'ємні права особи. Не меншою популярністю корис­тується концепція правової держави, що також пов'язана з по­зитивістським розумінням принципів права.

Поряд з принципами нормативного характеру вирізняються також принципи постулатного характеру, під якими розуміють­ся провідні ідеї правової галузі. Ними визнаються постулати, сформульовані щодо законодавця та органів, які застосовують право.

Виявлення правових принципів має важливе теоретичне і практичне значення. Для трудового права теоретичне значення основних принципів полягає в тому, що вони дають можливість порівняти право різних держав, а також право однієї країни на різних історичних етапах. Практичне значення основних прин­ципів вбачається в тому, що вони створюють основу єдиного розуміння положень законодавства про працю, сприяють усві­домленню права і тим самим дають можливість однакового тлу­мачення цих положень права.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат