На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Обставини, що виключають злочинність діяння

Реферати > Правознавство > Обставини, що виключають злочинність діяння

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з кримінального права

на тему:«Обставини, що виключають злочинність діяння»

Виконав:

Патрелюк Дмитро Андрійович

Дніпропетровськ

2004

Зміст

Вступ 3

1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння _ 4

2. Необхідна оборона, умови її правомірності 6

3. Уявна оборона 22

4. Затримання особи, що вчинила злочин та умови її правомірності 24

5. Виконання спеціального завдання з попередження

чи розкриття злочинної діяльності організованої

групи чи злочинної організації 26

Висновок _ 28

Список використаної літератури _

Вступ

Актуальність теми курсового дослідження «Обставини, що виключають злочинність діяння» зумовлена практичною необхідністю. Значення обставин, які виключають злочинність діяння досить значне та своєрідне. В першу чергу вони дають змогу вирішувати юридичне питання розмежування злочину з діянням, яке ззовні схоже на нього, передбаченим кримінальним законом, але правомірним, і, таким чином, забезпечити справедливість, законність та обґрунтованість відповідальності. Встановлення будь-якої з цих обставин означає, що в скоєному особою діянні відсутній склад злочину, що це діяння є правомірним і суспільно корисним. Так як розмежування таких дій представляє певну складність, то воно потребує встановлення дійсного права особи на скоєння даної дії.

Об’єктом курсового дослідження виступають діяння, що виключають кримінальну відповідальність, та їх основні ознаки, які сприяють відмежуванню їх від кримінально-караних дій (бездіяльності).

Предметом даної курсової роботи є статті 36 – 43 Кримінального кодексу України та в певній мірі Закони України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність» тощо.

Мета курсового дослідження – з’ясування юридичної природи обставин, що виключають злочинність діяння, дати їх повну і всебічну характеристику.

Завданнями курсової роботи є:

1. дослідити поняття обставин, що виключають злочинність діяння;

2. визначити основні їх види та класифікувати їх за відповідними критеріями;

3. схарактеризувати необхідну оборону, як вид обставин, що виключають злочинність діяння;

4. надати поняття уявної оборони, порівняльний аналіз з необхідною обороною;

5. дослідити затримання особи, що вчинила злочин та умови правомірності цього виду обставин.

Теоретичним підґрунтям курсового дослідження є діалектичний метод наукового пізнання правових явищ і засновані на ньому загально-наукові та окремо наукові методи.

Так, при дослідженні характеристики юридичної характеристики обставин, що виключають злочинність діяння застосовувались методи системно-структурного та статистичного аналізу; формально-логічний та документальний, які дали змогу виявити і вивчити історичні передумови виникнення цього явища.

Курсове дослідження має логічну будову та складається зі вступу, основної частини, яка висвітлює 5 пунктів плану, та висновку.

1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

Під обставинами, що виключають злочинність діяння розуміють такі обставини, які виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння, яке за своїми зовнішніми ознаками схоже зі злочинним. Тобто в силу того, що відсутня суспільна небезпека діяння, воно не є злочином. Розкриваючи інші сторони діяння, ці обставини дають змогу отримати більш повне уявлення про скоєне та правильно оцінити його, а саме побачити правомірність діяння там, де по зовнішнім ознакам складу злочину воно виглядає як злочин. І кримінальний закон повинен доповнювати обставини, що вказують на злочинність діяння.[11; 186]

Розробці даного питання приділили свою увагу такі вчені як Антипов В.І., Андрушко П.П., Яценко С.С., Баулін Ю.В., Борисов В.І. та інші.

В залежності від зв’язку з ознаками складу злочину обставини, що виключають злочинність діяння поділяють на дві групи: першу групу утворюють обставини, передбачені діючим КК: необхідна оборона, крайня необхідність, затримання злочинця, воєнна необхідність та інші. До другої групи належать обставини, передбачені іншим законодавством: закон України “Про службу безпеки України”, “Про міліцію” та інші. Такими обставинами можуть бути: виконання службового обов’язку, застосування сили або зброї при його виконанні.[14; 78]

До обставин, що виключають злочинність діяння відносять Кримінальним кодексом України, главою VIII віднесено необхідну оборону; уявну оборону; крайню необхідність; затримання особи, що вчинила злочин; фізичний або психічний примус; виконання наказу або розпорядження; діяння, пов’язане з ризиком; виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. На характеристиці кожної обставини окремо зупинимось в наступних питаннях курсового дослідження.

Статтею 36 КК України визначено, що необхідною обороною є дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.[2; ст. 36]

Уявною обороною визнаються дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання, – зазначено у статті 37 КК України. [2; ст. 37]

Також не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. Ця обставина в теорії кримінального права носить назву затримання особи, що вчинила злочин. [2; ст.38]

Всі ці обставини характеризуються за певними ознаками. Так перша з них полягає в тому, що всі вони є свідомими вчинками людини, виявленими у формі дії або бездіяльності. Але обов’язкова наявність підстав, які б обґрунтовували необхідність скоєння вчинків, пов’язаних із заподіянням шкоди.[9; с. 75]

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат