На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

Зміст

1. Загальне ознайомлення з системою управління підпиємством

та організацією облікової політики……………………………… 3

2. Фінансовий облік

2.1 Облік грошових коштів………………………………………………….9

2.2 Облік дебіторської заборгованості…………………………………….14

2.3 Облік фінансових інвестицій………………………………………… 17

2.4 Облік запасів…………………………………………………………… 18

2.5 Облік необоротних активів…………………………………………….23

2.6 Облік забовязань……………………………………………………….25

2.7 Облік доходів, витрат, фінансових результатів, нерозподілено-

го прибутку (непокритих збитків), цільового фінансування… 28

2.8 Облік власного капіталу……………………………………………….30

2.9 Фінансова та податкова звітність…………………………………….32

3. Управлінський облік………………………………………………… .35

4. Фінансовий та стратегічний аналіз………………………………… 45

5. Аудит…………………………………………………………………… 54

Висновки та пропозиції…………………………………………………….59

Список використаних джерел…………………………………………… 60

Додатки

1. Загальне ознайомлення з системою управління підпиємством та організацією облікової політики

Центральний унiвермаг розпочав свою дiяльнiсть понад 70 рокiв тому i на сьогодні є одним з найбiльших пiдприємств торгiвлi в Українi та займає лідируючі місця по товарообiгу. За 2008 рiк його вiдвiдали близько 10,0 млн. покупцiв, з них бiльше 4,0 млн. зробили покупки.

У липнi 1994 року Центральний унiвермаг було перетворено в процесi приватизацiї у Вiдкрите акцiонерне товариство "Київський центральний унiвермаг" (рис. 1.1), що зареєстровано 29.06.94 року i перереєстровано 19.12.96 року iз статутним фондом 252 тис.грн.

Рис. 1.1 ВАТ «Київський центральний універмаг»

Реквізити:

Код за ЄДРПОУ: 01564880

Юридична адреса: 01001,м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, 2

Керівник: Голова Правління - Литвиненко Світлана Михайлівна

Державна реєстрація:

Дата реєстрації: 26.08.2004

Орган: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Вид економічної діяльності:

Код за КВЕД: 52.12.0

Найменування: Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

Регіон: м. Київ

На 01.01.2007 року товариство має 2 структурних пiдроздiлiв: вiддiл "Одягу та взуття" i вiддiл "Товари для дому, галантерея i подарунки". Фiлiй та представництв ВАТ "Київський ЦУМ" немає.

Середньоспискова чисельнiсть робiтникiв основної дiяльностi 924 чоловiк.

ВАТ "Київський ЦУМ" являється учасником наступних товариств:

- "Українська фiнансова група";

- СП "ЦУМ-Гурман".

Корпоративнi права "української фiнансової групи" становлять 1,4 тис.грн., що складає 1% його статутного фонду; СП "ЦУМ-Гурман" на суму 197,9 тис.грн., що становить 51% його статутного фонду.

Основним напрямком дiяльностi ВАТ "Київський ЦУМ" є роздрiбна торгiвля промисловими товарами народного споживання. Крiм того проводить мiлкороздрiбну торгiвлю та надає додатковi послуги: упаковка товарiв, пiдгонка одягу, обробка тюлевих виробiв i штор, платнi туалети, послуги ксерокса, здає в оренду складськi примiщення по вул. Якутськiй. Висока культура обслуговування i широкий асортимент товарiв високої якостi, сертифiкований, з гiгiєничними висновками. i помiрнi цiнi дають змогу ВАТ "Київський ЦУМ" бути пiдприємством торгiвлi № 1 в країнi. Новi технологiї, оновлене торговельне обладнання, рацiональне розмiщення секцiй, що дає змогу наблизити товари до покупцiв.

ВАТ "Київський ЦУМ" є зв'язуючою ланкою мiж виробником, постачальником i споживачем. Як i у всiй галузi торгiвлi циклiчнiсть коливань залежить вiд загальних економiчних умов, доходiв покупцiв, рiвня попиту на товар. Вiдкриття "Метрограду", "Глобусу" та iнших торговельних пiдприємств поряд з ЦУМом посилює конкуренцiю та вимагає ще краще налагоджувати торговельний процес. ВАТ "Київський ЦУМ" працює без вихiдних днiв з наданням торговельної знижки 5% на всi товари по недiльним дням та iндивiдуальнi, сезоннi акцiї (святковi, розпродаж)

У ряді компонентів менеджменту фінанси відіграють найважливішу роль. Вміло організований фінансовий менеджмент є серйозним чинником успіху підприємства на ринку. І навпаки, у силу дії механізму зворотного зв'язка неефективно організоване керування фінансами може послабити конкурентну позицію компанії.

Для ефективного функціонування системи оперативного керування фінансами на підприємстві необхідно його нормативно-організаційне забезпечення — наявність положень про фінансову службу, про фінансову структуру, регламенти, стандарти й схеми документообігу. Зокрема, важливі вимоги до системи звітності (оперативної, аналітичної, бухгалтерської, податкової) з погляду рівня деталізації показників, періодичності складання, адресності інформації. Не менш важливим є функціональний аспект керування, підкріплений посадовими інструкціями для всіх ланок оперативного керування.

Нарешті, фактором успіху є кадрове забезпечення фінансового менеджменту виконавцями належної кваліфікації, що підтверджують свій рівень регулярною атестацією.

В організаційній та управлінській роботі підприємства фінансова діяльність посідає особливе місце. Фінансова діяльність це практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів. Фінансову діяльність ВАТ «Київський цетральний універмаг» спрямовано на виконання таких основних завдань:

· фінансове забезпечення операційної, інвестиційної діяльності;

· пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

· своєчасність виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом;

· мобілізація фінансових ресурсів у обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

· контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Організація фінансів на підприємстві будується на єдиних базових принципах:

· економічна самостійність;

· самофінансування;

· матеріальна зацікавленість;

· фінансова відповідальність;

· контроль, включаючи внутрішній аудит;

· резервування під фінансові ризики.

Організаційна структура керування фінансами і ведення обліку виглядає в такий спосіб (Рис. 1.2).

Бухгалтерський облік в організації здійснюється бухгалтерією як структурним підрозділом, очолюваним головним бухгалтером. Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом організації й підкоряється головному бухгалтерові.

Головний бухгалтер призначається на посаду й звільняється з посади наказом керівника організації. Головний бухгалтер підкоряється тільки керівникові організації, в даному випадку – голові правління.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат