На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему: Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі за матеріалами: ВАТ «Київський центральний універмаг»

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ 1. Теоретико – методологічні основи обліку, контролю і

аналізу реалізації товарів в роздрібній торгівлі……………………………9

1.1 Економічна сутність та значення реалізації товарів у функціонуванні підприємств торгівлі………………………………………………………… 9

1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної

літератури…………………………………………………………………… 19

1.3 Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію та методологію обліку реалізації товарів………… 30

РОЗДІЛ 2. Сучасний стан і удосконалення обліку реалізації товарів

на підприємствах роздрібної торгівлі……………………………………… .44

2.1 Фінансовий облік реалізації товарів……………………………………… .44

2.2 Методика податкового обліку реалізації товарів………………………… 50

2.3 Облік реалізації товарів у системі прийняття управлінських рішень…….56

2.4 Організація обліку реалізації товарів у автоматизованих

бухгалтерських системах…………………………………………………….65

РОЗДІЛ 3. Контроль та економічний аналіз реалізації товарів

на підприємствах роздрібної торгівлі……………………………………… 72

3.1 Система показників, інформаційна база та основні методологічні

прийоми контролю та економічного аналізу………………………………74

3.2 Методика контролю реалізації товарів…………………………………… 80

3.3 Організація і методика економічного аналізу реалізації товарів

на підприємствах роздрібної торгівлі……………………………………….89

3.4 Методика факторного аналізу……………………………………………….95

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………106

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….110

ДОДАТКИ

ВСТУП

З початком переходу української економіки до ринкових відносин, почався швидкий розвиток роздрібної торгівлі як одного з ключових елементів ведення малого, середнього та великого бізнесу, а також потужного джерела наповнення державного бюджету. В сучасних умовах ринкових відносин економіка України потребує підвищення ефективності діяльності підприємств. Ринкова система вимагає принципово нових підходів до управління діяльністю підприємствами торгівлі, нових моделей господарювання, які ґрунтуються на саморегулюючих ринкових відносинах та різноманітності форм власності.

Важливою умовою ефективного функціонування економіки ринкового типу є розвинута інфраструктура товарних ринків, важливою компонентою якої є підприємства роздрібної торгівлі.

Найбільш вагому роль для підприємств роздрібної торгівлі відіграють товари, оскільки організація роздрібної реалізації товарів є основною функцією розподілу матеріальних благ в сфері споживання. В свою чергу методичну та інформаційну базу для прийняття управлінських рішень щодо збільшення обсягів реалізації та доходів роздрібного підприємства складає бухгалтерський облік. Тому дослідження і удосконалення обліку на роздрібних підприємствах, необхідність переходу на систему обліку, яка найбільш наближена до організаційних та методологічних принципів міжнародних стандартів постає важливим завданням сьогодення.

Актуальність даної теми полягає в тому, що cфера торгівлі в Україні, на відміну від більшості інших галузей економіки, за останні часи зазнала кардинальних змін: якщо ще 8-10 років тому майже 90% роздрібної торгівлі припадало на універсами і гастрономи, то зараз їх частка складає тільки 25-30%.

Незважаючи на складні економічні умови, сьогодні роздрібна торгівля показує позитивні темпи росту і високу товарооборотність ( Додаток А, А.1) .

Крім того, відбуваються структурні зміни в роздрібній торгівлі - з'являються нові форми торговельних підприємств. Тому перед бухгалтерами постійно виникають різного роду питання обліку в даній сфері, особливо це стосується визначення та вірного відображення в бухгалтерському обліку всього обсягу роздрібного товарообороту як одного з основних показників господарської діяльності роздрібного торговельного підприємства, що має надзвичайно важливе значення та грає велику роль для одержання об’єктивної інформації необхідної для фінансової та податкової звітності, а також для проведення аналізу ефективності господарської діяльності підприємства.

Питання та проблеми обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі досліджувалися багатьма вченими, хоча звичайно вітчизняний досвід ще набагато менший ніж зарубіжний. Можна виділити праці таких вітчизняних та зарубіжних науковців як: Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г.,

Валевич Р.П., Давидової Г.А., Бутинця Ф.Ф., Завгороднього В.П., Бакун Ю.В.,

Патрова В.В., Павлюка И., Борща Н., Шафранової А., Солошенко Л.Ю.,

Томаса Р., Кюппера В., Бегге Йорга, Росситера Д.Р., Персі Л. та ін.

Визнаючи значний внесок цих учених, слід зазначити, що сучасні ринкові відносини постійно ставлять нові завдання щодо вирішення проблем обліку операцій із реалізації товарів, тоді як існуючим дослідженням характерний класичний підхід до розкриття цього питання. Аналіз інформаційних джерел засвідчив відсутність достатньо повного розкриття всіх аспектів обліку операцій із реалізації товарів у системі підприємств роздрібної торгівлі, що, в свою чергу, ускладнює процес глибокого та достатнього аналітичного дослідження прийняття управлінських рішень в даній сфері, його аналіз та контроль на всіх стадіях.

Актуальність обраної теми та необхідність удосконалення обліку, контролю та аналізу операцій із реалізації товарів відповідно до потреб сьогодення зумовили спрямованість дипломного дослідження даної теми та його завдання.

Для написання даної дипломної роботи і проведення дослідження по темі використовується широка інформаційна база, котра має як загальний використовуваний перелік інформаційних джерел по обліку, контролю і аналізу, так і ті, що мають пряме відношення до розкриття усіх елементів процесу обліку, контролю та аналізу реалізації товарів в роздрібній торгівлі. Ця база включає в себе:

- первинні документи ( рахунок-фактура , податкові накладні, довіреності, чеки, акти виконаних робіт, послуг, замовлення і т.д. );

- облікові регістри, оборотно-сальдові відомості, аналітично-інформаційні дані з програм автоматизованого обліку (1С, Клієнт-Банк, Банкомзв’язок тощо);

- усі форми звітності підприємств ( в залежності від форми власності), включаючи внутрішньогосподарські анаталітичні звітні дані;

- чинні нормативно-правові акти законодавства України;

- дані органів статистики;

- аналітичні та оглядові матеріали публікацій, наукових досліджень ті інш.

Оскільки базовим підприємством для практичного огляду є ВАТ «Київський центральний універмаг», котре являється роздрібноторгівельним суб’єктом господарювання, то розгляд і дослідження по даній темі мають безпосереднє практичне значення, оскільки дозволяють відстежити і проаналізувати весь процес реалізації товару починаючи від моменту його потрапляння в продаж і до реалізації кінцевому споживачу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат