На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

1.Об’єкти та суб’єкти:

1.1.Об’єкти:

Ø обсяг реалізації товарів та їх структура;

Ø методи оцінки і списання реалізації товарів;

Ø переоцінка товарів;

Ø рух товарів на підприємстві;

Ø націнки і знижки, що застосовуються на підприємстві;

Ø фактори, які впливають на товарні операції.

1.2.Суб’єкти:

Ø особи, що безпосередньо пов’язані з підприємництвом - внутрішні користувачі. Серед них можна виділити менеджерів та працівників управління підприємництвом, бухгалтерія, аналітичні відділи.

Ø особи, що не працюють безпосередньо на підприємстві, але мають пряму фінансову зацікавленість, а саме: акціонери, інвестори, покупці та продавці продукції, різні кредитори;

Ø особи, які мають непряму фінансову зацікавленість, - податкові служби, різні фінансові інститути, органи статистики.

Всі перелічені суб’єкти мають на меті провести повний аналіз та контроль реалізації товарів підприємства та на його основі зробити висновки про напрямки та ефективність своєї діяльності по відношенню до підприємства.

2.Система показників:

Абсолютні показники - відображають предмети, процеси чи явища у відповідних натуральних вартісних одиницях, загальний обсяг реалізації, сума реалізації продовольчих товарів, сума реалізації промислових товарів тощо .

Відносні показники є похідними від абсолютних показників та відображають, частіше за все, ступінь їх зміни (рис. 3.1). Їх поділяють на:

¨ показники динаміки (темпи росту, темп приросту обсягів реалізації товарів, їх залишків);

¨ показники структури (питома вага окремих груп реалізації товарів в загальному обсязі реалізації товарів на підприємстві);

¨ інтенсивності процесів (індекси, коефіцієнти, рівні – рентабельність реалізації товарів, оборотність реалізації товарів тощо).

Натуральні показники - показники, які виражені в одиницях виміру або в різних фізичних одиницях виміру (кг., шт., м., л., м2 тощо) .

Рис. 3.1. Система показників аналізу роздрібної реалізації

Вартісні показники - показники, які представляють грошову оцінку економічних об’єктів та процесів: обсяг реалізації реалізації товарів в грошовому виразі, обсяг списання зіпсованих реалізації товарів та ін.

Умовні (умовно-натуральні) використовуються при неоднорідному об’єкті дослідження для оцінки його загального обсягу.

Крім того, можна виділити ще одну пару показників:

Кількісні показники - показники, які пов’язані зі зміною величини сукупності об’єктів, наприклад, обсяг товарної продукції.

Якісні показники - показники рівня розвитку явищ, а саме: рентабельність товарних ресурсів та ін. Але поділ показників на кількісні та якісні умовний, тому що віднесення того чи іншого показника до певної групи залежить від напрямку аналізу.

3.Джерела інформації та інформаційне забезпечення.

Виходячи із завдань і ролі інформаційного забезпечення в аналітично-контрольному процесі її можна класифікувати наступним чином (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Класифікація інформаційного забезпечення аналізу та контролю реалізації товарів

Законодавче — сукупність законів, які регулюють су­спільні відносини і окремі законотворчі стосунки. Зако­нодавство— це діяльність вищих органів державної вла­ди до видання законів. В Україні законодавство здій­снюється виключно Верховною Радою України.

Законодавче забезпечення включає також законодав­чі акти з питань громадського, трудового, кримінального і адміністративного права, які застосовуються у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Окрему групу становлять нормативно-правові акти, які приймає виконавча влада на виконання чинного законодавства. До таких актів належать Укази Прези­дента України, постанови і розпорядження уряду Ук­раїни з питань економічного і соціального розвитку дер­жави.

Планова і нормативно-довідкова інформація (НДІ) є постійною і підлягає автоматизованій обробці разом з обліковою, звітною і позаобліковою інформацією. Результатом автоматизованої обробки даних повинна бути вихідна інформація, яка є основою для прийняття управлінського рішення.

Планова інформація міститься в основних показниках бізнес-плану підприємства.

Нормативно-довідкова інформація наведена фактичними даними товарних операції за минулий звітній період, нормами реалізації товарів, природного убутку товарів, різними тарифами і ставками, а також асортиментом і даними довідкового характеру.

Договірна інформація – господарські угоди, контракти з суб'єк­тами підприємницької діяльності, складені підприємством та затверджені в установленому порядку. До них належать договори на поставку това­рів, їх реалізацію тощо.

До облікової інформації відносять відомості про рух товарів, що містяться в первинних документах, відомостях, журналах-ордерах та інших регістрах бухгалтерського обліку; дані про товарні втрати в межах встановлених норм і більше норм природного убутку; акти інвентаризації, переоцінки (дооцінки, уцінки) товарів, відомості про МВО, відомості, що містяться в бухгалтерських довідках, прийнятих до обліку; розшифровках, картках аналітичного обліку і т.д. Облікова інформація є змінною і накопичується в пам’яті ПЕОМ (при автоматизованій обробці даних) в міру її надходження [26].

Особливо важливе значення для подальшого контрольно-аналітичного процесу має облікова інформація, яка повинна бути придатною для використання всього комплексу прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється загальна оцінка виконання плану надходження та реалізації товарів (визначається відхилення фактичних даних від планових завдань чи показників попередніх періодів, вивчаються темпи зниження чи росту реалізації товарів), а також вимірюється вплив факторів на виявлені відхилення.

4. Методи обробки економічної інформації.

Повнота вивчення діяльності підприємства досягається за допомогою технічних прийомів обробки даних, які характеризують об‘єкт дослідження. Такими прийомами або методами є:

· економіко-логічні (традиційні);

· економіко-математичні методи (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Методи обробки економічної інформації

При аналізі реалізації товарів великого значення набули такі методи традиційного економічного аналізу, як метод зрівняння та групування. Зрівняння полягає в співставленні явищ між собою і виявленні відхилень, які є об‘єктом подальшого аналізу. Фактичні показники можуть порівнюватись з планом, з кращим (тобто зрівняння показників декількох підприємств, які функціонують в однакових умовах), з минулим (аналіз даних у співставлених показниках), з середнім, зрівняння з зарубіжним досвідом.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат