На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Крім вищезазначеної нормативної бази для правильної організації бухгалтерського та податкового обліку, проведення аналізу та здійснення контролю діяльності підприємства необхідні і інші літературні джерела та роз’яснення фахівців щодо окремих господарських операцій.

Питання обліку, аналізу і контролю реалізації товарів є надзвичайно актуальними, оскільки дослідженням даної проблеми займаються як практики, що мають безпосереднє відношення до законотворчого процесу, так і науковці-теоретики. В їх роботах глибоко висвітлюються економіко-правові проблеми українського законодавства в тій його частині, що регулює сферу товарного обігу, надається допомога початківцям та практикуючим бухгалтерам.

Питанням організації і методики фінансового обліку, економічного аналізу та аудиту реалізації товарів в роздрібній торгівлі присвячена достатня кількість літературних джерел (Додаток Д).

У навчальному посібнику Нападовської Л.В., Алексєєвої А.В. та ін. “Облік в торговельних організаціях та ресторанному господарстві” дана детальна характеристика організаційних основ товарних операцій в торговельних організаціях, у повному обсязі розкрито особливості обліку в роздрібній торгівлі як системи та окремих її складових, розкрито взаємозв’язок та відмінність відображення операцій з реалізації у бухгалтерському та податковому обліку, у фінансовій та у податковій звітності.

Підручник Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність» присвячений теоретичним основам бухгалтерського обліку, розкриті питання організації і практики ведення обліку на підприємствах України згідно з вимогами чинного законодавства.

Група авторів за загальною редакцією Кужельного М.В. видала підручник «Бухгалтерський облік у торгівлі» , який повністю присвячений організації та методиці бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах торгівлі. Також розкрита методика обліку реалізації товарів в торговельних підприємствах.

В навчальному посібнику Данькова Й.Я. «Бухгалтерський облік у галузях економіки» висвітлено облік товарних запасів, доходів від реалізації, витрат операційної діяльності, необоротних активів, оплати праці, грошових коштів, фінансових інвестицій тощо згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також організація і практика ведення обліку на підприємствах.

Підручник «Облік на підприємствах торгівлі» за редакцією А. Бабака присвячений методиці бухгалтерського обліку як товарних так і інших операцій підприємств роздрібної торгівлі. В ньому детально висвітлено первинний облік товарних запасів та їх реалізації.

За редакцією Голова С.Ф. виданий посібник "Фінансовий облік", де викладені базові знання і практичні навички бухгалтерського обліку структур з різними формами власності на основі використання останніх нормативних документів, діючих в Україні. Окремо розглядається питання обліку реалізації товарів з представленням типових кореспонденцій рахунків.

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік» за редакцією Бутинця Ф.Ф. присвячений характеристиці синтетичних рахунків для обліку товарів, документуванню господарських операцій, відображенню в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з рухом товарів

У підручнику Коблянської О.І. «Фінансовий облік» досліджуються питання обліку реалізації товарних запасів на підприємствах торгівлі різноманітних форм власності. Особлива увага приділена питанням удосконалення обліку в умовах ринкової економіки, а також удосконаленню обліку реалізації товарів в підприємства роздрібної торгівлі

Багато наукових праць приділено також і аналізу реалізації товарів у підприємствах торгівлі. Так, в підручнику "Теорія економічного аналізу" Баканова М.І., Шеремета А.Д. розкриваються загальні принципи аналізу, методика аналізу як діяльності підприємства вцілому, так і аналізу реалізації.

В праці Болюха М.А. “Економічний аналіз” викладені методики системного, глибокого факторного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі в умовах становлення і розвитку ринкової економіки. Задачі, інформаційне забезпечення, методики факторного аналізу, що запропоновані авторами дозволяють глибоко вивчити і оцінити діяльність підприємствах торгівлі.

У навчальному посібнику Барабаш Н.С. «Аналіз господарської діяльності» розглядаються актуальні питання організації та методики фінансового аналізу в системі управління торговельним підприємством, докладно висвітлюються особливості застосування сучасних інформаційних технологій, наводиться наскрізний приклад аналізу фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник містить методики формування та обробки економічної інформації з аналізу реалізації товарів, алгоритми розрахунку і критерії оцінки окремих та інтегральних фінансових показників, основні положення узагальнення результатів аналізу.

Колектив авторів під редакцією Сопко В.В. видали посібник "Організація і методика проведення аудиту", де висвітлюються основні теоретичні положення стосовно проведення контрольних процедур, організація контролю в підприємствах торгівлі, а також розглядається методика контролю реалізації товарів.

Група авторів (Чернелевський Л.М. та Редзюк Т.Ю. та інш.) у навчальному посібнику "Податковий облік і контроль" розглядають основні засади проведення контролю в Україні, при цьому акцентується увага на актуальних проблемах податкового контролю, розкривається його сутність, зміст, місце в обліково-економічній науці та конституційні засади організації і здійснення в Україні. Окремо приділена увага питання контролю реалізації в роздрібній торгівлі.

Авторським колективом (Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М.) був виданий посібник "Аудит суб'єктів підприємницької діяльності", де викладено систему організації і методику аудиторського процесу в умовах реформування обліку та фінансової звітності, висвітлено основні етапи проведення аудиту в підприємствах торгівлі.

Питання, що стосуються обліку, аудиту та аналізу реалізації товарів підприємств роздрібної торгівлі висвітлюються в періодичних виданнях. В статті Горицької Н. «Облік виручки від реалізації за міжнародними стандартами фінансової звітності» розглянута методика бухгалтерського обліку доходів від реалізації товарів в підприємствах торгівлі за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Методика первинного і синтетичного обліку реалізації товарів викладена в статті Неживої О. В. «Особливості обліку реалізації товарів на торгівельних підприємствах роздрібної та оптової торгівлі» .

Стаття Дорошенка А.М. «Ціни в торгівлі: формування та управління» присвячена порядку формування роздрібної ціни на підприємствах роздрібної торгівлі та порядку їх контролю з боку державних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік роздрібної торгівлі алкогольними і тютюновими товарами детально викладений в статті Костюк Д. «Торгівля алкоголем, тютюном і пивом».

В статті Кисельової О. «Щодо застосування п. 5.9 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств» розглянуто порядок визначення собівартості реалізованих товарів та порядок визначення приросту (убутку) товарів в податковому обліку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат