На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

Реферати > Фінанси > Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Львівська філія

КАФЕДРА «ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ»

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

студентки ІІІ курсу

групи EФH- 31

Лободи Катерини Сергіївни

Керівник:

ст. вик. Виклюк М.І.

Львів-2009

Зміст:

Вступ……………………………………………………………… ………………… … 3

Розділ І.Теоретичні основи фінансової санації підприємств…………………………5

1.1 Фінансова криза на підприємстві: умови та фактори, що її спричиняють………………………………………………………………………… .… 5

1.2 Економічна сутність санації підприємств……….……………………… .……….8

1.3 Менеджмент та умови проведення фінансової санації підприємства……………………………………………………………………….…… 11

Розділ ІІ. Система управління фінансовою санацією………………… …… .14

2.1Антикризове управління підприємством……………………………… ……….14

2.2 Розробка плану санації …………………………………………… 19

2.3 Фінансові джерела санації підприємства………………………………………… .23

Розділ ІІІ. Практика фінансового оздоровлення підприємств ….….…………………25

3.1 Вітчизняна практика фінансового оздоровлення підприємств……………………25

3.2 Зарубіжний досвід санації підприємств і можливості застосування його на вітчизняних підприємствах………………………………………………………… .…27

Висновки………………………………………………………………………………….30

Список використаної літератури………………………………………… 33

Вступ

Актуальність теми. У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкрутства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.

Банкрутство підприємств — це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів.

Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств.

Мета і задачі роботи. Метою курсової роботи є проведення аналізу фінансових результатів ЗАТ «Великобичківська ТО «Тиса» на основі використання основних методів санаційного аудиту з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності, а також розроблення напрямків стабілізації діяльності підприємства .

Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовий стан та його динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показників підприємства.

Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячений фінансовим засадам проведення санації та стабілізації діяльності підприємства. Другий розділ присвячено організації та порядку проведення санаційного аудиту на підприємстві ЗАТ «Великобичківська ТО «Тиса», аналізу його господарчої та фінансової діяльності. В третьому розділі міститься вітчизняні і зарубіжні досвіди санації.

Огляд джерел, використаних в роботі. У роботі використані нормативні документ України, наукові розробки і навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відбивають господарську і фінансову діяльність підприємства.

В роботі використані наукові розробки таких авторів: Терещенко О.О., Бланка І.А., Поддєрьогіна А.М.

Розділ І.Основи фінансової санації підприємств

Фінансова криза на підприємстві: умови та фактори, що її спричиняють

Заходи, спрямовані на оздоровлення фінансової системи Украї­ни, можуть дати позитивні результати лише за умови санації фі­нансів базової ланки економіки — підприємств промислової галузі. Висока собівартість продукції вітчизняного виробництва та істо­тне зменшення попиту на неї стали головними причинами фінан­сової кризи переважної більшості українських підприємств [18].

Однією з негативних тенденцій, яка є наслідком незадові­льного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств, є катастрофічне зростання кредиторської і дебіторської заборго­ваності на підприємствах.

Банкрутство та ліквідація підприємства означають не лише збитки для його акціонерів, кредиторів, вироб­ничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податко­вих надходжень до бюджету, зростання безробіття, що зрештою може стати одним із чинників макроекономічної нестабільності. Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких перебувають на розгляді, значний відсоток становлять такі, що тимчасово потрапили в скрутне становище. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці під­приємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність.

З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його неспроможності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують за трьома параметрами:

· джерела (фактори) виникнення;

· вид кризи;

· стадія розвитку кризи.

Класифікацію ознак фінансової кризи наведено на рис. 1.1.

Рис.1.1 Класифікація ознак фінансової кризи

Ідентифікація вказаних ознак уможливлює правильне визначення діагнозу фінансової неспроможності підприємства та підбір найефективніших санаційних заходів. Для цього передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання. Фактори, які можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві, заведено поділяти на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства).

Головними екзогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

ü спад кон'юнктури в економіці в цілому;

ü значний рівень інфляції;

ü нестабільність фінансового та валютного ринків;

ü криза окремої галузі;

ü сезонні коливання.

Можна виділити велику кількість ендогенних факторів фінансової кризи. З метою систематизації, їх можна згрупувати в такі блоки:

Ø Низька якість менеджменту;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат