На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Реферати > Банківська справа > Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Університет банківської справи Національного банку України

Інститут магістерської та післядипломної освіти

РЕФЕРАТ

з дисципліни Гарантування вкладів фізичних осіб

на тему:

«Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні»

Студентки

заочної форми навчання

групи 506БСмз

Таланчук Майї Сергіївни

Київ 2010 План

1. Загальні положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 3

2. Функції фонду гарантування фізичних осіб……………………… …….5

3. Доцільність надання нових повноважень нагляду Фонду гарантування вкладів фізичних осіб…………………………………………….……….10

1. Загальні положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

У 1998 році Президентом України був підписаний Указ “Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків”, яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів.

20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб", який набув чинностi 24 жовтня 2001 року.

Фонд є державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав та інтересів фізичних осіб – вкладників банків, філій іноземних банків.

Керiвним органом Фонду є адмiнiстративна рада, яка формується шляхом делегування до її складу двох представникiв Кабiнету Мiнiстрiв Українi, двох представникiв Нацiонального банку Українi та одного представника асоцiацiї банкiв.

Фонд гарантує вклади громадян, які розміщені у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в національній та іноземній валюті, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 150 000 грн. по вкладах у кожному банку, філії іноземного банку на день настання недоступності вкладів. Вклади до 1 гривні не відшкодовуються.

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вiдшкодування за вкладами за рахунок коштiв Фонду в грошовiй одиницi України з дня настання недоступностi вкладiв.

В Українi учасниками Фонду є банки, філії іноземних банків, якi мають банкiвську лiцензiю на право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть та свiдоцтво учасника Фонду. ВАТ "Державний ощадний банк України" не є учасником Фонду.

Учасники мають СВIДОЦТВО учасника Фонду

У разі порушення учасником Фонду вимог Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” банк, філія іноземного банку переводиться до категорії тимчасового учасника Фонду, що пiдтверджується довiдкою тимчасового учасника.

Банки - тимчасовi учасники мають ДОВIДКУ тимчасового учасника Фонду

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб у банку, філії іноземного банку переведеному до категорії тимчасового учасника Фонду, якщо ці вклади були залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду. Після переведення до категорії тимчасового учасника банк, філія іноземного банку зобов’язаний попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, про те що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами. Двічі на рік Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду. Iнформацiя про змiни в реєстрi публiкується додатково протягом 14 календарних днiв пiсля внесення змiн.

2. Завдання та наглядові функції фонду гарантування фізичних осіб

Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яке затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

Основними завданнями Фонду є:

- забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом відшкодування за рахунок його коштів вкладів, включаючи відсотки, у разі настання недоступності вкладів;

- здійснення організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування втрат;

- забезпечення надходження та акумуляції сум зборів з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та інших коштів, призначених для здійснення відшкодування втрат;

- забезпечення цільового використання коштів, що знаходяться на рахунках Фонду.

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) відшкодовує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду втрати у розмірі, визначеному відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

2) проводить перевірку:

- правильності розрахунків та контролює своєчасність і повноту перерахування зборів банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;

- діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі із залученням з цією метою незалежних експертів за рахунок його коштів;

3) бере участь у перевірках, які проводяться Національним банком, з питань, що належать до компетенції Фонду;

4) порушує перед Національним банком питання про застосування до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходів впливу у разі порушення ними норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

5) застосовує безпосередньо до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходи впливу, передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

6) забезпечує використання власних коштів за їх цільовим призначенням;

7) одержує від Національного банку інформацію, необхідну для виконання Фондом функцій, що передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та цим Положенням (далі - функції Фонду);

8) визначає обов'язкові форми звітності для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;

9) публікує в офіційних засобах масової інформації:

двічі на рік станом на 1 січня і 1 липня звіт про свою діяльність, реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після зазначених термінів;

10) подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінетові Міністрів України і Національному банку до 1 липня року, що настає за звітним;

11) встановлює для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду у визначеному ним порядку обов'язкові стандарти - вимоги щодо їх членства у Фонді;

12) залучає в порядку, передбаченому Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", кредити від Кабінету Міністрів України у грошовій формі або державними цінними паперами, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів у грошовій формі;

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат