На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

Реферати > Педагогіка > сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Реферат

Основні напрями
соціальної політики
держави в галузі освіти

Виконала

студентка 33 групи

фізико-математичного

факультету

Шевчук Олеся

Керівник: Єремєєва В.М.

Житомир 2010

ЗМІСТ

Вступ . 3

1. Соціальна політика . 5

2. Національна програма «Діти України ». . 6

3. Державна програма "Вчитель" 13

Висновки

Список літератури

Вступ

Соціальна політика — це комплекс соціально-економічних заходів держави та місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, зростання цін, знецінення трудових заощаджень і т. ін. Це - чи не найважливіший напрям державного регулюванняекономіки, органічна частина внутрішньої політики держави, яка спрямована на за-безпечення добробуту, всебічного розвитку її громадян і суспільства загалом.

Тому, основною метою соціальної політики є створення умов для такого розвитку та оптимального функціонування соціаль-них відносин, надання особливого захисту тим верствам населення, які його потребують і всього населення країни. Ситуація що склалася: Загострюється проблема соціального сирітства. Серед дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (близько 90 тисяч), лише 7 відсотків - круглі сироти. Серед підлітків та молоді поширюється куріння, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, венеричні захворювання, посилюється загроза епідемії СНІДу. Частішають випадки вагітності неповнолітніх. Помітно зростає дитяча бездоглядність, злочинність, проституція, кількість самогубств. Об'єктивними причинами різкого зниження фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я підростаючого покоління є глибока соціально-економічна криза, екологічні проблеми, критичний стан щодо забезпечення дітей раціональним харчуванням, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров'я і освіти. Комерціалізація соціальної сфери обмежує доступ дітей до позашкільної освіти, задоволення їх культурних інтересів та спортивно-оздоровчих потреб.

Соціальна політика безпосередньо пов’язана з людиною та її особистими інтересами. Тому, приймаючи рішення соціального спрямування щодо управління трудовим потенціалом суспільства, керівництво держави несе високу суспільну відповідальність. Повного узгодження суспільних і особистих інтересів можна досягнути лише через реалізацію багатьох соціальних рішень. При визначенні поняття соціальної політики на перше місце необхідно ставити не інтереси різних соціальних чи демографічних груп та їх узгодження, а людину, як основну складову будь-якої суспільної групи, а на меті діяльності держави та суспільних інститутів ставити задоволення її життєвих потреб за неодмінної умови дотримання громадянських прав і свобод людини.

Мета : дослідити соціальну політику держави в галузі освіти.

Завдання: опрацювати Національну програму «Діти України » та Державну програму "Вчитель"

Соціальна політика. Освіта

Конституцією України, статтею 1, проголошено, що Україна є соціальною і правовою державою. Тому здійснення правильності формування та проведення соціальної політики в освіті є пріоритетним завданням державних органів влади в країні.У будь-якій державі світу пріоритетним у веденні соціальної політики є здоров'я і життя її громадян, їх духовний рівень, а також рівень і якість їхньої освіти.

Освіта – оволодіння особистістю певною системою наукових знань, практичних умін і навичок та звязаний з нею той чи інший рівень розвитку її розумово пізнавальної та творчої діяльності, а також морально естетичної культури, які в своєму поєднанні визначають її соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність.

Соціальна політика є багатомірною системою програм і заходів, спрямованих у соціальну сферу, яка охоплює різноманітні напрями суспільного буття, а її нормальне функціонування є гарантом злагоди, солідарності в суспільстві, яка створює умови для реалізації економічної і соціальної безпеки кожного члена суспільства.

Для дослідження основних напрямів соціальної політики держави в галузі освіти спочатку розглянемо Національну програму «Діти України ».

Національна програма «Діти України ».

Надаючи важливого значення становищу дітей, їх соціальному захисту, створенню сприятливих умов для фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, майбутньої повноцінної життєдіяльності та з метою координації дій, пов'язаних з виконанням Конвенції ООН про права дитини затверджена Національна програма «Діти України ».

Основна мета Національної програми "Діти України" - це забезпечення права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною.

Основними завданнями Програми в напрямі освіти є:

Ø створення сприятливих умов для фізичного, психічного,соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту;

Ø формування гармонійно розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і культури;

Ø здійснення заходів щодо профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму і куріння серед дітей;

Національна програма "Діти України" реалізується у комплексі з програмами, затвердженими Урядом, за такими напрямами:

поліпшення умов розвитку, виховання і освіти дітей;

У подоланні кризи, що склалась, у справі забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей основну роль мають відігравати сім'я, держава, суспільство.

Зокрема Держава сприяє правовому і соціальному захисту дітей, створенню належних умов для всебічного розвитку молодого покоління.

Предметом особливої уваги держави є:

забезпечення збереження та оптимізація мережі закладів освіти, розвиток і створення нових типів навчально-виховних закладів для дітей різного віку, організація їх повноцінного дозвілля, сприяння розвитку психолого-педагогічних служб, основним завданням яких має бути діагностико-психологічне обстеження,

Під особливою увагою і турботою держави повинні бути діти, які з тих чи інших причин перебувають у скрутних умовах існування.

Державна опіка щодо цих дітей має стати одним з пріоритетних напрямів соціальної політики. На зміну ізольованому інтернатному вихованню має прийти інтегроване навчання та виховання.

Держава всіляко підтримуватиме розвиток усіх форм благодійності та спонсорства стосовно дітей.

Очікувані наслідки реалізації програми

поліпшити якість освіти та виховання дітей з урахуванням їх індивідуальних здібностей і потреб

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат