На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

Реферати > Менеджмент > Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО

УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ………………………… 7

1.1. Концепція стратегічного управління………………………………………7

1.2. Стратегічне планування в системі управління………………….……… 11

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА СТРАТЕГІЇ…….……… 19

2.1. Поняття стратегій та її особливості……………………………………….19

2.2. Особливості вибору базових стратегій організації………………………24

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»………………………………………………………32

3.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ «Запоріжсталь»…………………………………………….32

3.2. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством ВАТ «Запоріжсталь»………………………………………… 35

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… .41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….43

ВСТУП

Актуальність теми. Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування.

У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат – прибуток.

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов'язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.

Стратегічне управління – це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хочуть рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми.

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв'язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів – показує, як ця ціль повинна досягатися. Отже, стратегічне управління – це прогнозне управління, пов'язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам'ятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості.

Під впливом процесів реформування економіки в Україні поступово складається нова фінансова система, яка включає в себе різноманітні фінансові відносини, пов'язані з утворенням і використанням грошових ресурсів, а також сукупність фінансових установ країни.

Враховуючи, що за нинішніх умов фінанси розширили межі свого впливу, усе більш актуальним стає завдання розробки методів і прийомів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів, інвестування коштів в активи чи проекти, що забезпечують доходи за допустимого ризику.

Процес стратегічного управління підприємством досліджувало багато вiтчизняних і зарубiжних вчених-економiстiв, зокрема: Ансофф І., Скібіцький О.М., Василенко В.О., Шершньова З.Є., Нємцов В.Д., Забродська Л.Д., Міщенко А.П., Мізюк Б.М., Пономаренко В.С.

Проте в зазначених працях, на мій погляд недостатньо розкрита проблема стратегічного аналізу середовища функціонування підприємства, виявлення його сильних і слабких сторін, погроз і можливостей, які необхідно враховувати при виборі стратегії підприємства, тому дослiдження цього питання є актуальним.

Метою курсової роботи є вивчити методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації.

Об'єктом курсової роботи є підприємство ВАТ «Запоріжсталь».

Предметом курсового дослідження є процес стратегічного управління ВАТ «Запоріжсталь».

У відповідності до поставленої мети, визначено основні завдання даного дослідження, а саме:

- розкрити сутність стратегічного управління підприємством;

- оцінити слабкі і сильні сторони організації у сфері виробництва, трудових ресурсів, фінансів, маркетингу;

- визначити можливості та загрози у внутрішньому та зовнішньому середовищі;

- проаналізувати процес реалізації стратегії за допомогою видів стратегій.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 43 сторінках. Список використаних джерел включає 26 найменувань і викладений на 2 сторінках.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Концепція стратегічного управління

Управлінську діяльність організації можна представити двома рівнями: стратегічним і оперативним. Діяльність по стратегічному управлінню пов'язана з постановкою мети і задач організації, підтримкою певних взаємостосунків між організацією та зовнішнім середовищем, які дозволяють їй добитися мети, відповідають її внутрішнім можливостям і дозволяють бути адаптивною до зовнішніх умов. Сучасна теорія і методологія стратегічного управління є достатньо різноманітною і строкатою картиною. В зарубіжній і вітчизняній літературі можна зустріти безліч підходів і трактувань стратегічного управління, відмінних як розстановкою акцентів і даними аспектами цього управлінського феномена, так і розумінням його основних функцій і особливостей.

Проблематика стратегічного управління докладно досліджена в багатьох роботах вітчизняних та іноземних авторів таких як Л. Абалкін, О. Віханський, І. Герчікова, Д. Львів, Б. Райзберг, М. Аллі, І. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, А. Стрікленд, Дж. Харвей, М. Хаммер й ін.

На думку російських вчених Віханського О.Ю. і Наумова А.І., «стратегічне управління – це таке управління організацією, яке спирається на людський потенціал, як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, які відповідають виклику з боку оточення і дозволяють досягти конкурентних переваг, що у сукупності в результаті дозволяє організації виживати, розвиватись і досягати своєї цілі у довгостроковій перспективі» [24,с.8].

За Пірсом і Робінсоном «стратегічне управління це набір рішень та дій щодо формування і виконання стратегій, розроблених для того, щоб досягти цілі організації»[25, 40]. Хігінс розглядав стратегічне управління як процес управління з метою виконання місії організації шляхом управління взаємодією організації з її оточенням[25, 39].

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат