На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ЗВІТ про проходження віртуальної практики

Реферати > Підприємництво > ЗВІТ про проходження віртуальної практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла Туган-Барановського

З В І Т

про проходження віртуальної практики

Місце практики

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Керівник практики

Медведкова І.І., к.т.н., доц.

Донецьк 2011

Зміст

Вступ

3

1.

Настройка параметрів системи для ПП «Молочний Ажур»

16

2.

Організація та управління діловими процесами у ПП «Молочний Ажур» на базі програми Парус-Підприємство 7.40

19

3.

Організація та управління товарними потоками у ПП «Молочний ажур» на базі програми Парус-Підприємство 7.40

22

4.

Формування цінової політики

25

5.

Організація роботи з поставки товарів

33

Висновки

34

Джерела використаної інформації

36

Додатки

38

Вступ

Метою проведення віртуальної практики є формування та закріплення у студентів цілісної системи знань з організації торгівлі та керування технологічними процесами, що відбуваються у торгівельному підприємстві, вміння використовувати отримані навички у професійній роботі товарознавця.

Задачі практики:

Ø Складання огляду про підприємство – базу практики (профіль діяльності, форми власності, структура керування).

Ø Збір і аналіз даних про матеріально-технічну базу й основні економічні показники діяльності підприємства.

Ø Аналіз роботи комерційних служб з формування асортименту товарів.

Ø Вивчення загальних методологічних підходів до вирішення товарознавчих завдань робітника на торгівельному підприємстві.

Ø Застосування знань щодо місця та термінів приймання товарів за якістю та кількістю.

Ø Основи прийняття рішень щодо неякісного та фальсифікованого товару.

Ø Оволодіння основами системного аналізу логістики та розрахунок зниження якості продовольчих товарів під час товарного руху.

Ø Вибір оптимальних схем товароруху з метою максимального збереження якості.

Ø Подальший розвиток вмінь та навичок з оптимізації товарознавчих рішень для конкретного підприємства в умовах ринкової економіки.

У результаті проходження практики студенти повинні засвоїти:

ü Принципи розробки статуту підприємства, формування структури апарата керування й особливості складання функціональних обов’язків працівників підприємства.

ü Умови створення і розвитку матеріально-технічної бази підприємства, підвищення ефективності її використання.

ü Загальні методологічні підходи до вирішення товарознавчих завдань робітника на торгівельному підприємстві.

ü Законодавчі та нормативні акти України щодо місця та термінів приймання продовольчих товарів за якістю та кількістю.

ü Нормативну документацію, яка є основою для оцінки якості продовольчих товарів.

ü Особливі умови поставок продовольчих товарів за групами.

ü Умови та порядок виклику експертів.

Під час ознайомлення з системою «Парус-Підприємство 7.40» студенти повинні усвідомити тісний взаємозв’язок між усіма структурними підрозділами торгівельного підприємства. При отриманні звітних відомостей студенти повинні показати та обґрунтувати взаємозв’язки як прямі так і зворотні між окремими підрозділами єдиної системи торгівельного підприємства, де будь-яка торгово-технологічна або торгово-управлінська операція незмінно веде до зміни усіх показників роботи торгівельного підприємства. Тому студенти повинні усвідомлювати відповідальність при організації діяльності підприємства та мають змогу наочно побачити результати будь-якого самостійно прийнятого рішення за умови виконання індивідуального комплексного завдання рівня «магістр» за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

1. Настройка параметрів системи для ПП «Молочний Ажур»

Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального вдосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання нової комп'ютерної й телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій. У сучасних умовах ефективне управління являє собою коштовний ресурс організації, поряд з фінансовими, матеріальними, людськими й іншими ресурсами. Найбільш очевидним способом підвищення ефективності протікання трудового процесу є його автоматизація. Труднощі, що виникають при розв'язку завдання автоматизованої підтримки управлінської праці, пов'язані з його специфікою. Управлінська праця відрізняється складністю й різноманіттям, наявністю великої кількості форм і видів, багатобічними зв'язками з різними явищами й процесами. Тому бурхливий розвиток інформаційних комп'ютерних технологій, удосконалювання технічної платформи й поява принципова нових класів програмних продуктів привело до зміни підходів до автоматизації керування виробництвом.

Класифікація інформаційних систем. Інформаційна система (ІС) збирає, обробляє, зберігає, аналізує й поширює інформацію для специфічних цілей. Як і будь-яка система, ІС включає вхідну інформацію (дані, інструкції) і вихідну інформацію (звіти, розрахунки). Вона обробляє вхідну інформацію й робить вихідну інформацію, яка посилає користувачеві або іншій системі. Вона може так само включати механізм зворотного зв'язку, який контролює операції. Як і будь-яка інша система, ІС діє в навколишньому середовищі.

Комп'ютеризована ІС – це ІС, яка використовує комп'ютерну технологію для виконання деяких або всіх своїх завдань. Такі системи можуть включати персональний комп'ютер і програмне забезпечення або вони можуть включати кілька тисяч комп'ютерів різних розмірів із сотнями принтерів, плоттеров і інших обладнань, такі як комунікаційні мережі й бази даних.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат