На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

Реферати > Педагогіка > Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.

Кафедра

Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

студента курсу

ННІ

спеціальність «»

Перевірила:

КИЇВ 2010

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………… 3

1. Поняття про сучасний підручник та вимоги до нього .4

2. Нинішній стан та реалії ринку українських підручників 7

3. Законодавчі зобов’язання Міністерства освіти і науки України .11

Висновки…………………………………………… .15

Список використаних джерел……………………………………….16

ВСТУП

Словники, як сучасні, так і більш ранні, трактують слово «підручник» досить просто й одноманітно: «Підручник – книга для навчання чому-небудь» (Словник російської мови, С. І. Ожегов, Москва, вид-во «Російська мова», 1986 р.).

Однак під цим невигадливим визначенням приховано глибоку сутність, що відображає становище культури не тільки окремо взятої країни, але й епохи в цілому. Від підручників – звичайних і стандартних засобів освіти – суттєво залежить майбутнє держави. Важливу роль рівня освіти народу чудово усвідомлювали класики. Підтвердженням цьому повною мірою можуть послужити слова про те, що Франко-германську війну 1870–1871 років виграв прусський сільський вчитель. Значення цього виразу досить зрозуміле: рівень освіти в Пруссії забезпечив індивідуальну перевагу середнього солдата над супротивником, адже перший був здатний на самостійні дії в складних обставинах.

Так склалося істоично, що держави й країни, які програвали економічні й воєнні сутички своїм супротивникам (конкурентам) навчали підростаюче покоління не тому, що було необхідно на визначений момент часу – навчання велося або за морально застарілими підручниками, або за тими, що спотворювали насправді існуюче положення. Саме цим – перекручуванням історії – і грішать багато сучасних українських підручників. Погано, коли політика повністю захоплює учбово-освітній процес, не співвідносячись із реально існуючим станом речей. Прикладом для цього можуть послужити підручники з історії 5–11 класів української загальноосвітньої школи. Погрішності у викладі багатьох історичних фактів – навмисні або ненавмисні – спричинили обурення з боку громадськості – як України, так і інших країн світу. Відстоювати свої права на культурно-історичну спадщину почали не тільки окремі особи, але й цілі громадські організації. Цей час – перше десятиліття 20 сторіччя – багатьом запам'ятається як коректування політичного курсу країн пострадянського простору. Перегляд економічного, політичного, соціального, культурного розвитку України безсумнівно відбився й на загальноосвітній системі країни в цілому.

1. Поняття про сучасний підручник та вимоги до нього

Підручник — книга, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання [4]. Підручники створюють із урахуванням вікових і соціальних потреб потенційних читачів. Навчальну літературу випускають державні організації, навчальні заклади та приватні видавництва.

Навчальна программа – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни, розвитку та виховання особистості відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних планів. Навчальна програма на основі концепції вивчення предмета формулює мету й завдання опанування змісту навчального предмета відповідно до його місця й ролі в загальній системі навчально-виховного процесу, установлює перелік і основний зміст розділів, тем, окремих питань, що вивчаються в кожному році навчання.

Навчальна програма супроводжується пояснювальною запискою, у якій розкриваються найважливіші завдання вивчення навчального предмета, особливості організації і методів його вивчення. Основний зміст освіти, що визначається навчальною програмою, конкретизується в підручниках і навчальних посібниках, у тому числі електронних, для учнів. Навчальна программа повинна бути зорієнтована на результат навчальної діяльності учнів. Підручник – навчальне видання, яке систематизовано відтворює зміст навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми (до підручників належить також буквар).

У відповідності до мети й завдань навчання і відповідно до рівня освітньої підготовки учнів підручник остаточно визначає обсяг і систему знань, що їх належить вивчити. Підручник повинен містити систематизований виклад навчального матеріалу, що відповідає навчальній програмі з даного предмета, а також вимогам до структури, обсягу і ступеня науковості розгляду матеріалу, співвідношення його розділів, параграфів з одиницями навчального часу, що відводиться на вивчення матеріалу.

Підручник у доступній для учнів формі повинен розкривати суть основних наукових ідей, законів, понят та їх зв'язків із суспільно-економічним розвитком країни і духовним життям суспільства, практичним застосуванням у сфері матеріального виробництва, містити відомості про визначальні галузі господарства та сфери обслуговування, найбільш розповсюджені виробничіі технологічні процеси. При цьому має бути забезпечено коректність уведення наукових понять, їх відповідність загальноприйнятій термінології та символіці.

Підручник повинен містити стислі відомості з історії науки, культури і техніки з метою розкриття еволюції наукових ідей, відкриттів, взаємозв'язку науки, виробництва, соціальної практики, ролі діячів науки,у першу чергу вітчизняних учених, у пошуку наукової істини. Зміст підручника має забезпечувати зв'язок з життям, бути спрямованим на формування особистості школяра, розвиток її здібностей та обдарувань. Матеріал підручників з предмета, що вивчається протягом кількох років, має бути викладений в логічній послідовності і являти цілісну систему з урахуванням внутріпредметних і міжпредметних зв'язків.

Підручник повинен бути цікавим для учнів; написаний мовою, що відповідає можливостям його засвоєння учнями певної вікової категорії на належному рівні і за встановлений час, інтерпретувати навчальний зміст у доступній їм формі, містити систему завдань, об'єктивно посильних для школярів, і відповідати їх рівню розвитку, попередній загальноосвітній підготовці і життєвому досвіду, не допускати при цьому примітивного спрощення та наукової вульгаризації змісту. Рівень доступності підручника повинен бути таким, щоб учень міг успішно використовувати його для самостійного вивчення навчального матеріалу; при цьому можливе використання додаткових засобів навчання: аудіовізуальних матеріалів ,компакт-дисків, наочних посібників, карт тощо.

Підручник повинен мати таблицю змісту з нумерацією сторінок, у якій чітко відображається рівномірний розподіл матеріалу, простежується наочно-логічний його розвиток. У змісті підручника доцільно виділити такі структурні елементи, як-от: вступ, висновки, узагальнювальні тексти, наочні схеми, таблиці, завдання на систематизацію та самооцінювання навчальних досягнень учнів. Він повинен мати додатки: словник, тлумачний словник технічних термінів, довідкові таблиці даних, список сучасної додаткової літератури, алфавітний покажчик.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат