На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проблеми сучасної світової економіки

Реферати > Економічні теми > Проблеми сучасної світової економіки

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет документальних комунікацій і менеджменту

Курсова робота з основ економічних теорій на тему: «Проблеми сучасної світової економіки»

Виконала: студентка групи МО-11 заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент і адміністрування»

Перевірив: старший викладач Галуха В.Л.

Рівне 2008 р.

Зміст.

Вступ. 3

1. Сутність та основні напрямки розвитку світової економіки.

1.1. Основні поняття в міжнародній економіці. 6

1.2. Основні напрямки розвитку світової економіки. 8

2. Проблеми в світовій економіці на сучасному етапі розвитку.

2.1. Класифікація глобальних проблем. 15

2.2. Глобальні проблеми, їх вплив на світову економіку. 17

3. Економіка України в контексті глобальних проблем сьогодення.

3.1. Основні проблеми світової економіки та їх прояви в Україні. 32

3.2. Світова фінансова криза та її вплив на економіку України. 39

Висновки. 46

Список літератури. 48

Вступ.

Світова економіка функціонує як цілісна система, яка складається з національних економік кожної країни. Так що певні труднощі в розвитку національних економік безпосередньо відбиваються на розвитку та процесах в світовій економіці. Цілий комплекс факторів розвитку світової економік спричиняють як позитивний так і не гатив ний вплив. Потрібно стежити за коливаннями світової економіки та аналізувати її динаміку для визначення правильних напрямків розвитку національної економіки. Значна залежність від зовнішніх ринків може приносити як значну вигоду, так і спричинити до уповільнень темпів розвитку.

Останніми роками все більш чітко простежується глобальний розподіл ринків товарів та послуг за окремими країнами, посилюється конкуренція між країнами за джерела ресурсів, як сировинних так і фінансових, що стало особливо актуальним останнім часом, коли світові фінансові ринки сколихнула криза, спричинивши банкрутство великих світових фінансових установ та завжди збитки світовій економіці в розмірі трильйонів доларів. Подолати такі наслідки не під силу жодній взятій країні окремо, а потрібно всім скоординувати зусилля, вже не стабільність на світових фінансових ринках відобразилася на реальному секторі економіки і спричинила спад виробництва та рецесію ведучих економік світу таких як США та ЄС.

Не оминули негаразди на світових ринках і економіку України для подолання яких уряд не вживає адекватних та своєчасних заходів, що відобразилося на певних секторах та спричинило до девальвації курсу національної валюти та кризу в банківському секторі, що ускладнило кредитування національної економіки. Яка для свого розвитку і так потребує залучення значних фінансових ресурсів та іноземних інвестицій для оновлення основних фондів та запровадження енергозберігаючих технологій, що б значно підвищило конкурентноздатність вітчизняної продукції на світових ринках, куди проникнути стає все складніше з розвитком економіку країн азійсько-тихоокеанського регіону де останніми роками значними темпами нарощувалися об’єми випуску товарів, які також заполонили і українські ринки. Міжнародні організації які створені для регулювання світових торговельних процесів та захисту ринків вимагатимуть від України дозволити доступ на свої ринки іноземних виробників, з якими не в змозі конкурувати вітчизняні виробники, оскільки більшість продукції випускається з значними затратами енергоносіїв та трудових ресурсів, хоч рівень оплати праці є досить низьким в порівняні з розвиненими країнами.

Трудова міграція останніми роками стала невід’ємною частиною глобалізації та спричиняє значні труднощі для розвинених країн, куди в пошуках кращої долі прямують сотні тисяч людей, ці процеси не оминули і України за різними даними до 2 мільйонів наших громадян шукають заробітку в інших країнах, що спричинило дефіцит кадрів робітничих професій в Україні.

Розвиток світової економіки спричиняє значні екологічні проблеми в розвитку людства, якщо не будуть вжиті активні заходи для зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище цивілізація досягне такої межі, за якою її подальше існування стане неможливим. Враховуючи це потрібно вжити все необхідне для охорони навколишнього природного середовища, забезпечення гармонії в існуванні людини та природи. Уряди всіх країн мають прагнути враховувати екологічні наслідки та динаміку розвитку економіки та більш прислухатися до міжнародних організацій з захисту природи.

Процеси глобалізації економіки набули все більших темпів, які вже не можливо зупинити. З розвитком технологій та науки, що відбувається в ХХІ столітті темпи глобалізації ще прискоряться, не дивлячись на спротив окремих радикально налаштованих організацій, що створили терористичні організації та прагнуть шантажувати все прогресивне людство відстоюючи свої вузькі інтереси. Терористична загроза суттєво відбивається на світових ринках. Уряд США проводить активну боротьбу з тероризмом, активну участь в цьому приймає і Україна. Але потрібно активізувати зусилля міжнародної спільноти для подолання негативних наслідків та світових процесів, що спричиняють до коливання цін, особливо на нафту.

Значна диспропорція в доходах населення в розвинутих країнах та країнах Азії та Африки спричиняє до складної соціальної обстановки в цьому регіоні, які стають джерелом для розповсюдження хвороб та полем для формування різних радикальних організацій. Подолання бідності стає першочерговим завдання світової спільноти. Що дозволить ліквідувати соціально небезпечні регіони та збалансує розвиток людства.

Враховуючи сучасний стан речей в розвитку світової економіки потрібно всім згуртовано вживати активні заходи на подолання проблем, що б дозволило по можливості всім стабілізувати ситуацію та рухатися вперед для підняття добробуту кожного.

1. Сутність та основні напрямки розвитку світової економіки.

1.1. Основні поняття в міжнародній економіці.

Основними поняттями теорії міжнародної економіки є: світовий ринок, світове господарство, відкритість національної економіки, лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародний поділ праці, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили.

Міжнародна економічна система (МЕС) являє собою сукупність елементів світової економіки з властивими кожному із них характеристиками; у процесі дії елементів світової економіки виникають інтегративні якості, характеристики, закономірності функціонування цієї системи.

Основними елементами МЕС є окремі країни, групи країн. Можна поділити МЕС на такі групи, як високорозвинуті країни (країни великої сімки, Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку), середньорозвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою.

На сучасному етапі функції ядра глобальної економіки переходять до низки найрозвинутіших країн, які відрізняються розвинутим соціально-ринковим господарствам; найбільшою вичерпаністю джерел і факторів індустріального розвитку; провідною роллю у світовій економіці, що дає змогу активно залучати до господарського обігу власні і чужі ресурси.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат