На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Договори у сфері оренди транспортних засобів

Реферати > Правознавство > Договори у сфері оренди транспортних засобів

Договори у сфері оренди транспортних засобів

План

Вступ

Розділ 1. Загально-теоретична характеристика договору

найму (оренди) транспортного засобу

Глава 1. Поняття та види договору найму (оренди) транспортного засобу

Глава 2. Джерела правового регулювання відносин

найму (оренди) транспортного засобу

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. Динаміка договірних відносин найму (оренди)

транспортного засобу

Глава 1. Укладення договору найму транспортного засобу

Глава 2. Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди)

транспортного засобу

Глава 3. Припинення договору найму (оренди) транспортного

засобу та їх правові наслідки

Висновки до Розділу 2

Розділ 3. Особливості регулювання найму окремих видів транспортних засобів

Глава 1. Особливості договору найму наземного самохідного

транспортного засобу

Глава 2. Особливості договору найму повітряного судна

Глава 3. Особливості договору найму морського судна

Глава 4. Особливості договору найму залізничних транспортних засобів

Висновки до Розділу 3

Загальні висновки

Використані джерела

Вступ

Актуальність теми. Досить поширеними в Україні є відносини щодо передання транспортних засобів в користування. Наявність відповідного параграфа в ЦК України, який визначає особливості найму транспортних засобів, є свідченням того, що ці відносини потребують відповідного правового регулювання.

Становлення інституту найму транспортного засобу є неможливим без належної правової бази. На даний час відсутня системність у правовому регулюванні цих відносин, крім того, наявні численні законодавчі колізії. Відносини найму окремих видів транспортних засобів врегульовані багатьма нормативно-правовими актами. Зазвичай, положення про найм транспортних засобів містяться у транспортних кодексах та статутах, основним призначенням яких є регулювання відносин перевезення, а не відносин найму. Крім того, велика кількість нормативно-правових актів не свідчить про належне регулювання цих відносин. У зв’язку з цим залишаються невирішеними багато теоретичних положень, що, у свою чергу, зумовлює виникнення певних проблем у правозастосуванні.

На актуальність теми дослідження вказує і неоднозначна судова практика щодо вирішення спорів, пов’язаних з наймом транспортних засобів.

Найм окремих видів транспортних засобів (повітряні судна, морські судна тощо) потребує спеціального правового регулювання, враховуючи специфіку самого транспортного засобу, характер та спосіб його використання.

Крім того, існують певні теоретичні проблеми щодо договору найму загалом, вирішення яких теж впливає на належне регулювання відносин найму транспортного засобу.

Варто зазначити, що на даний час відносини найму транспортного засобу не достатньо досліджені в українській юридичній науці. Лише в підручниках та навчальних посібниках з цивільного, господарського та транспортного права міститься загальна характеристика договору найму транспортного засобу. В періодичних виданнях також не приділяється достатньо уваги проблемам найму транспортних засобів. Впродовж багатьох років комплексні наукові дослідження по даній тематиці не проводилися. Винятком є лише робота Вакулович Е.В. «Договір оренди транспортних засобів», але вона була виконана ще до прийняття ЦК України, та не відображає всіх особливостей правового регулювання відносин найму транспортних засобів, які існують на даний час.

Мета і завдання дослідження. Метою дослі­дження є комплексний цивілістичний аналіз відносин найму транспортних засобів та вироблення на цій основі пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання відносин найму транспортних засобів в Україні.

Задля досягнення цієї мети було поставлено такі завдання:

- з’ясувати правову природу договору найму транспортного засобу;

- проаналізувати предмет договору найму транспортного засобу;

- висвітлити проблеми правового регулювання відносин найму транспортного засобу;

- проаналізувати права та обов’язки сторін за договором найму транспортного засобу;

- визначити особливості найму транспортних засобів окремих видів;

- розробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання відносин найму транспортних засобів.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини щодо користування транспортними засобами, врегульовані цивільним законодавством України.

Предметом дослідження є зобов’язальні правовідносини, які виникають на підставі договору найму транспортного засобу, а також законодавство, яке їх регулює, та практика його застосування.

Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-юридичні методи, сфор­мо­ва­ні на засадах діалектичного підходу до наукового пізнання предметів та явищ. Серед загальнонаукових методів застосовано – сис­тем­ний (при з'я­су­ванні місця договору найму транспортного засобу в системі договорів найму), порівняльний (при порівнянні договору найму транспортного засобу з іншими цивільно-правовими договорами). Формально-юридичний ме­тод застосовувався для комп­лексної характеристики законодавства Ук­раї­ни про найм транспортних засобів. Для з'ясування змісту відповідних правових норм вико­ри­сто­ву­вався метод наукового тлумачення права. Для узагальнення право­за­сто­совної практики – метод вивчення юридичної практики.

Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення, які викладені у працях А. А. Агаркова, Б.С.Антимонова, М.І.Брагінського, В.В.Вітрянського, В.П.Грибанова, С.П.Грішаєва, О. В. Дзери, О. С. Йоффе, Ю.Х. Калмикова, А.Ю.Кабалкіна, В.М. Коссака, О.О.Красавчикова, Н. С. Куз­нєцової, І. М. Кучеренко, Д.С.Левенсона, Л. А. Лунца, В. В. Луця, Г.К.Матвеева, Д. І. Ме­йєра, І. Б. Новіцького, К.П.Победоносцева, З. В. Ромовської, Є. О. Суханова, В.С.Толстого, Є. О. Ха­ри­тонова, В.С.Щербини, Я. М. Шевченко, Г. Ф. Шершеневича та інших науковців.

Емпіричною базою дослідження є практика укладення та виконання договорів найму транспортного засобу, а також матеріали судової практики щодо вирішення цивільних та господарських спорів, пов’язаних з договором найму транспортного засобу.

Наукова новизна одержаних результатів. Робота є комплексним дослідженням проблем правового регулювання відносин найму транспортних засобів в Україні. У роботі обґрунтовано і сфор­мульовано ряд положень та висновків, які становлять наукову новизну дослідження. Основними із них є такі:

Уперше:

1. Обґрунтовано, що при передачі в користування транспортний засіб повинен бути технічно справний і придатний для використання наймачем, оскільки якщо транспортний засіб є технічно несправним, то він не може використовуватися за цільовим призначенням. У зв’язку з цим запропоновано доповнити ст.798 ЦК України частиною четвертою наступного змісту: «Наймодавець зобов’язаний передати наймачеві технічно справний транспортний засіб, якщо інше не встановлено законом або договором. Вимоги щодо технічного стану транспортних засобів встановлюються законодавством».

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат