На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

Реферати > Діловодство > Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

Зміст

Вступ……………………………………………………………….…………3

1. Роль бібліотечного фонду в системі наукових комунікацій……………… 5

2. Система наукових бібліотек України ………………………………………12

2.1. Національні бібліотеки України……………………………………… .12

2.1.1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського………12

2.1.2. Національна парламентська бібліотека України……………… .13

2.2. Галузеві бібліотеки України…………………………………………… 14

2.2.1. Державна наукова медична бібліотека України………………….14

2.2.2. Державна науково-технічна бібліотека України…………………15

2.2.3. Центральна державна научно-технічна бібліотека Гірничо-металургійного комплексу України………………… .………….15

2.3. Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки………….16

2.3.1. Львівська національна наукова бібліотека України імені

В. Стефаника……………………………………………………… 17

2.3.2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка… .18

2.3.3. Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені

О. Пчілки та інші……………………………… .…………………18

3. Засоби наукової комунікації у мережевому середовищі………………… 19

4. Електронний журнал як новий комунікаційний засіб…………………… 22

5. Бібліотечний фонд та Інтернет………………………………………………27

Висновок………………………………………………………… .………33

Список використаної літератури………………………….………………35

Вступ

Одним з основних учасників системи соціальних комунікацій, що відіграє значну роль у становленні і розвиткові інфраструктурних основ науки і забезпеченні її зв’язків із соціумом, є бібліотека. Відповідно до викликів сьогодення бібліотеки включаються в широке поле нових відносин глобального інформаційного простору. Це потребує нового погляду на їх місце в системі наукової комунікації, функції, організацію, технології, управління, взаємодію з іншими соціальними підсистемами.

Формування нового середовища соціальної взаємодії викликає проблеми в напрямі функціонування та розвитку бібліотек, їх подальшої інтеграції до системи соціальних комунікацій суспільства та підсистеми наукових комунікацій, у зв’язку з чим посилюються протиріччя: між рівнем розвитку системи соціальних комунікацій та рівнем інтегрованості науки України до світового інформаційного простору; між розмаїттям комунікаційних засобів і рівнем їх репрезентації в комунікаційній інфраструктурі сучасної української науки; між сучасними інформаційними технологіями та можливостями збереження результатів наукових досліджень у спеціалізованих документно-комунікаційних структурах наукових установ України; між рівнем вітчизняних наукових досягнень та характером, засобами, темпами наукового представництва у світових наукових інформаційних системах; між виробниками і споживачами наукового знання; між загальноцивілізаційною тенденцією до інтелектуалізації суспільної діяльності та рівнем організації умов діяльності наукових установ в Україні; між інтеграційними процесами в системі соціальних комунікацій та розгалуженістю інформаційно-комунікаційних структур науки.

Подолання зазначених протиріч потребує формування ефективної системи наукової комунікації, в якій визначальна роль відводиться бібліотеці. Концептуального осмислення потребує проблема взаємодії соціально-комунікаційних структур в умовах розвитку інформаційного суспільства та переходу до суспільства знань.

Зміни, що відбуваються в системі наукової комунікації, викликають трансформаційні процеси в структурно-функціональній діяльності бібліотек, які у свою чергу впливають на розвиток системи наукової комунікації. Реалізація принципу коеволюції з точки зору теорії соціальних комунікацій зумовлює формування узгоджених взаємозв’язків між елементами системи, встановлення спільних темпів їх розвитку із забезпеченням особливостей кожної з підсистем. Це передбачає необхідність поглиблення теоретичних узагальнень проблем комунікаційної взаємодії на засадах відстеження й аналізу процесів коеволюційного розвитку бібліотек і системи наукової комунікації, що є неможливим без дослідження еволюції системи наукової комунікації; виявлення трансформаційних змін глобального інформаційно-комунікаційного процесу, що складається з етапів збору, збереження, обробки, поширення і використання інформації та знань.

Бібліотека в системі наукової комунікації розвивається відповідно до еволюційних процесів науки і системи соціальних комунікацій суспільства як сфери структурування і сталості розвитку суспільних підсистем. Бібліотека в результаті коеволюційних процесів з наукою і системою соціальних комунікацій набуває ознак нового інтеграційного підсистемного елементу, який формується під впливом автоматизації інфосфери і викликає організаційно-функціональну перебудову сфери наукових комунікацій. У такому разі на перехідному етапі від інформаційного суспільства до суспільства знань, бібліотека може домінувати серед інших соціально-комунікаційних підсистем на основі системного формування власних електронних ресурсів, підвищення їх потенціалу та організації доступу до зовнішніх електронних ресурсів формальної і неформальної наукової взаємодії.

1. Роль бібліотечного фонду в системі наукових комунікацій

Бібліотека — соціальна інституція, що народилася тоді, коли виникла потреба збирати, зберігати й організовувати суспільне користування книгами. Протягом кількох тисячоліть бібліотеки виконували, крім сутнісних, або іманентних, різні соціальні прикладні функції: культурно-просвітню, освітню, ідеологічну тощо. Глобальні радикальні зміни в сфері інформаційно-комунікаційних технологій неминуче впливають на суспільство в цілому й окремі сфери його діяльності — науку, культуру, освіту, виробництво. Тому бібліотека як соціальна структура не може не відчувати на собі цей вплив і залишатися незмінною. Зміни у формах і засобах подання та поширення знань раніше за всіх відчули наукові бібліотеки, оскільки ці зміни торкнулися, насамперед, сфери їх діяльності.

У бібліотекознавчих дослідженнях виділяють декілька періодів.

На першому, що характеризується появою в 1960-х роках нових обчислювальних засобів, розглядається їх вплив на бібліотечні процеси. Роботи з інформатики В. Виноградова, Р. Гіляревського, В. Глушкова, А. Михайлова, А. Чорного та інших сприяли розвитку автоматизації у бібліотеках. У цей період під впливом розвитку засобів комп’ютерної техніки й появі баз даних почали формуватися уявлення й основи форм і методів побудови систем автоматизованого інформаційного забезпечення наукових досліджень, досліджуються та впроваджуються окремі технології інформаційного обміну, використання бібліографічних і фактографічних баз даних для обслуговування читачів.

Іманентні функції бібліотеки — зберігання й організація суспільного користування документними джерелами інформації.

Другий — середина 80-х років ХХ ст. — розпочинаються роботи зі створення комплексних автоматизованих бібліотечних систем, формулюється поняття інформаційного ресурсу. В цей період відбувається прийняття суспільством як домінуючої функції наукової бібліотеки — інформаційної. Це й визначило її основну функціональну модель — вона трансформується в інформаційний центр.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат