На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Шпори з мікроекономіки

Реферати > Економічна теорія > Шпори з мікроекономіки

1.Функція попиту. Яка зміна попиту призводить до зменшення обсягу пропозиції.

Функція попиту – це залежність обсягу реалізації продукції, або попиту, від ціни одиниці продукції. У відповідності із відомим законом попиту обсяг реалізації продукції (попит) перебуває в оберненій залежності від ціни на продукцію. Модель функції попиту являє собою найбільш формалізований апарат для такого аналізу. Щоб побудувати функцію попиту, по-перше, проводяться заміри зміни попиту залежно від ціни. Для заміру попиту здійснюється його оцінка при різних цінах (експериментальним шляхом на основі контрольного продажу або на основі накопичених даних), у ході якої з’ясовується реакція споживачів на зміни цін . Далі з’ясовується еластичність попиту за ціною. З підвищенням цін зростає обсяг пропозиції, і навпаки, зниження цін стимулює зростання попиту на продукцію та призводить до скорочення пропозиції.

2.Модель ринкової рівноваги. Як збільшується обсяг попиту внаслідок зміни пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції, їх координація здійснюються на основі цінового механізму і конкуренції. Дана взаємодія веде до формування рівноважної ціни, при якій величини попиту і пропозиції збалансовані. Загалом стан ринкової рівноваги можна означити як стан ринку, при якому ні один з економічних агентів (за інших рівних умов) не змінює своє рішення про заплановану величину індивідуального попиту або пропозиції і ціну, яку заправляють чи пропонують. Отже, ринок перебуває у рівновазі, коли при певному обсязі ринкових угод у фізичному виразі ціна попиту дорівнює ціні пропозиції або коли при певній ціні заплановані величини попиту і пропозиції дорівнюють одна одній. * Коли ж пропозиція скорочується, а попит зростає, спостерігається подвійний ефект підвищення ціни. Вплив на рівноважну кількість продукту в такому випадку різноспрямований і залежить від параметрів змін пропозиції і попиту. Якщо пропозиція зменшується більше, порівняно із збільшенням попиту, то рівноважна кількість продукту виявиться меншою, ніж вона була спочатку. Однак, якщо скорочення пропозиції менше за підвищення попиту, то рівноважна кількість продукту в результаті цих змін зросте.

3.Ринок землі. Крива попиту та крива пропозиції на землю.

Ринок землі можна визначити як сукупність юридично-правових і економічних відносин, що виникають між суб’єктами такого ринку в процесі обігу земельних ділянок: їх оренди, обміну, купівлі-продажу, застави, дарування і спадкування. Найважливішою умовою становлення повноцінного ринку землі є утвердження приватної власності на землю, яке дає право володіти, користуватися і розпоряджатися нею. Земельна рента існує тому, що земля не просто кількісно обмежена, а обмежена абсолютно, тобто так, що суспільство не може ні в короткостроковому, ні в довгостроковому періодах запропонувати землі (земельних ділянок) більше, ніж її існує взагалі. Саме з цієї причини в макроекономічному аспекті земля має абсолютно нееластичну пропозицію. Це означає, що в часі пропозиція землі не може бути збільшена, вона залишається сталою або ж зменшується. Змінюється лише попит на землю, а відтак, зростає або знижується земельна рента, отже, і ціна землі.

4.Ринок капіталу. Інвестування. Дисконтована вартість.

Капітал (капітальні блага) - це виробничий ресурс тривалого користування, тобто будь-які створені (на відміну від праці й землі) блага, що використовуються у виробництві інших благ. Розрізняють: фізичний капітал (обладнання, споруди виробничого призначення, запаси матеріалів) та людський капітал (навики, вміння, спеціальні знання, що необхідні у виробництві товарів). Ринок капіталу – це ринок, на яких капітал у фінансовій формі позичається на різний термін (короткий, довгий ) і на різних умовах; на кожному ринку існує свій рівень процентної ставки. Збільшення капітальних запасів у виробника відбувається завдяки інвестиціям. Інвестиції - процес створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу. Джерелом інвестиції є заощадження економічних агентів, зокрема позичкові кошти, які утворюються у домогосподарств за рахунок заощаджень. Гроші, позичені для інвестицій, мають повернутися вкладникові з прибутком. Дисконтована вартість – вартість майбутніх потоків доходів або витрат, оцінена в теперішніх умовах. Для її визначення використовують норму дисконту, за допомогою якої перераховують майбутні доходи і витрати. Дисконт — знижка в ціні товарів, послуг, фінансових інструментів, зумовлена часовим фактором або

відхиленням параметрів виконання угоди від передбаченої в договорі.

5.Монопсонія на ринку праці.

Монопсонія – це ситуація на ринку з багатьма продавцями і лише одним покупцем. Монопсонія виникає на ринку праці, коли великому числу неорганізованих робітників, що пропонують працю, протистоїть єдиний покупець у вигляді фірми або спілки підприємців. На такому ринку кривою попиту є крива доходу монопсонії від граничного продукту праці. Крива ринкової пропозиції для монопсонії виступає у вигляді кривої середніх витрат на закупівлю праці. Добудована до неї крива граничних витрат в очці її перетину з кривою попиту визначать кількість праці, яка необхідна для максимізації прибутку монопсонії в короткому періоді. Це означає, що монопсоніст може придбати ресурс за меншу ціну, ніж в умовах досконалої конкуренції.

6.Індивідуальна пропозиція робочої сили. Дія ефекту заміщення та ефекту доходу.

Пропозиція робочої сили — це контингент працездатного населення, що пропонує роботодавцю свою здатність до праці в обмін на фонд життєвих благ. На ринку праці індивід пропонує три речі: час роботи, якість праці та її інтенсивність. Пропозиція часу роботи індивідом ґрунтується на теорії корисності, незалежно від того, знає він про неї чи ні. Корисність — це здатність товарів задовольняти людські потреби в процесі їх споживання. Пропозиція якості робочої сили. Якість робочої сили — комплексне поняття, яке охоплює сукупність таких властивостей людини, як рівень освіти і кваліфікації, фізіологічні, фізичні, соціально-психічні характеристики, здатність адаптуватися до умов виробництва, професійну орієнтованість і мобільність. Пропозиція інтенсивності праці. Підвищити інтенсивність праці означає підвищити її продуктивність. Інтенсивність праці, яка запропонована на ринку, залежить від внутрішніх мотивів і фізичного стану особи. Ефект доходу — це тільки ті зміни у споживанні, що спричинені зміною реального доходу споживача під впливом руху цін. Як було з'ясовано раніше, зростання доходу суперечливо впливає на споживання нормальних та неякісних товарів: якщо із збільшенням доходу споживання нормальних товарів зростає, то споживання неякісних — зменшується. Ефект заміщення — це тільки ті зміни у споживанні товару, які є результатом змін цін цього товару відносно цін на інші товари. Цей ефект спрацьовує однаково і щодо нормальних, і щодо неякісних товарів. Ці два ефекти діють одночасно. Тому реальна спрямованість змін споживання буде рівнодіючою ефектів доходу та заміщення.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат