На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Алкоголізм

Реферати > Різне > Алкоголізм

У людському розумінні алкоголь - це насамперед універ­сальний засіб розв'язання цілого ряду проблем.

На тлі попередніх застійних і інших негативних явищ у су­спільстві, економічних і політичних проблем, деформації ,стрес стає постійним супутником людини на службі, у суспільному транспорті, у сфері торгівлі та обслугову­вання, у родині. До цього варто додати хронічний дефіцит по­зитивних емоцій у всіх зазначених сферах життєдіяльності. У цих умовах досягнення душевного спокою, почуття задоволеності життям і роботою, одним словом, стану психологічного ком­форту соціально прийнятними способами починає здаватися неможливим і вимагає додаткового стимулювання. До цих не­сприятливих факторів об'єктивного характеру варто додати пси­хологічний прес екологічних катастроф і порушень, загрози глобальних конфліктів, епідемії СНІДу і т.п, нищення соціаль­них ідеалів, труднощі суспільства «перманентного дефіциту, недостатність матеріального забезпечення широко рекламова­ного змістовного дозвілля, перенаселеність жител, що саме по собі є могутнім стресогенним фактором. Мається чимало індивідуально-психологічних, особистісних проявів, що навертають до алкоголізації,- такі, як довго культивована, конформість, недостатність вольової регуляції поведінки, емоційна лабільність, низька стресостійкість; невротизація і т.п.

Сьогодні хвилюють негативні тенденції - різкий ріст алко­голізації серед молоді, її омолодження. В цілому кількість споживаючих спиртне хоча б епізодично (у тому числі підлітки) досягає 90%. Обстеження, проведеш в ряді ряду навчальних закладів, показали, що «алкогольна» установка на допустимість вживан­ня алкоголю набуває у цей час більш вираженого характеру. Приблизно 50% учнів ,65% - більш 70-80% учнів випускних груп характеризуються наявністю психо­логічної готовності до прийому спиртних напоїв. Антиалкогольне виховання - справа завчасно і ретельно готується, де відповідальні за його проведення педагоги й учні в деталях продумують методи його проведення, витрачені зусилля приносять задоволення і реаль­но відчутні результати. Важливо, обговорювати з учнями конкретні факти поводжен­ня, вчинки, тобто залучати самих учнів до аналізу і вироблення правильних оцінок і суджень про шкоду вживання алкогольних напоїв.

Разом з тим успіх виховання залежить від ретельного обліку й об'єктивної оцінки результатів. Одним з таких моментів є аналіз проведеного заходу. Наприклад, до підготовки і прове­дення бесіди залучаються учні. Відомо, що особистість виявляє себе насамперед у діяльності. Майстру виробничого навчання, класному керівнику пропонується оцінити участь і сумлінність учня у виконанні цього громадського доручення.

Остання графа плану роботи на місяць дозволяє проаналізу­вати якість підготовки і проведення заходу, активність учнів, студентів.

Проведення антиалкогольного виховання — не коротко­часна кампанія, а цілеспрямований процес, що здійснюється планомірно, постійної з комплексним охопленням різних сфер життєдіяльності учнів. Дієвість виховних заходів; багато в чому визначається аргументованістю та доказовістю використаної ін­формації. Форми і методи антиалкогольного виховання повинні будуватися з урахуванням вікових і індивідуально-психо­логічних особливостей учнів, рівня їхньої культури. Важливим фактором, що сприяє сприйняттю інформації, є наочність (за­собами кіно, графіки й ін), емоційна насиченість повідомлень, їхній зв'язок з місцевим матеріалом (подіями в конкретному ПТОЗ школі ; на виробництві, за місцем проживання і ти).

Непідготовленого слухача потік інформації найчастіше за­лишає байдужим, якщо ця інформація подається в нейтрально­му емоційному тоні, не; пов'язана з повсякденним життям уч­нів, не викликає в них живого відгуку. При проведенні заходів не слід забувати і про те, що вживання спиртних напоїв має дав­ню історію, що алкогольні традиції, на жаль, починають впли­вати на підростаючу особистість ще в ранньому дитинстві — прикладом батьків і інших знайомих і т. п. Зі сказаного можна зробити висновок про те, що ціль антиалкогольної пропаганди не зводиться лише до інформування учнів про шкідливі наслід­ки пияцтва, варто прагнути до формування відповідних пере­конань, щодо свідомого дотримання тверезого способу життя. Для цього необхідно під час лекцій, бесід ефективно викорис­товувати метод переконання: підбирати яскраві, факти й аргу­менти, вибудовувати їх у логічний ланцюг доказів, що спонука­ють учнів прийняти точку зору педагога. Важливо налагодити «зворотний зв'язок» з аудиторією. Репліки, питання, просте по­жвавлення в залі вказують на те, що наведені факти потребу­ють більш розгорнутої аргументації, є особистісно значимими для учнів. Важливі фактори, що впливають на сприйняття аргу­ментів,— авторитет виступаючого, його уміння встановити до­вірчі стосунки зі слухачами.

У випадках, коли учні налаштовані саркастично, виступаю­чому необхідно вдатися до подвійної аргументації тез — при­водити докази «за» і «проти», зіштовхувати між собою побутові уявлення і наукові факти для того, щоб слухачі могли самостій­но робити висновки, змушені були визнати правильність пози­ції доповідача. Цій меті сприяють такі форми пропаганди, як диспут, дискусія, залучення як співдоповідачів авторитетних учнів та студентів навчальних закладів. Яскраве враження зали­шається в підлітків після участі в таких заходах, як «Суд над п'яницею». У ході цього заходу розігрується «суд» за участю «про­курора», «адвоката», «свідків», «засідателів», виноситься «вирок» пияцтву.

Велике виховне значення має колективне відвідування виїз­них судових засідань, що розглядають кримінальні справи, пов'язані з пияцтвом, алкоголізмом, самогоноварінням.

Учневі, що має виражену схильність до алкоголізації, реко­мендується доручати підготовку рефератів на антиалкогольну тематику. Самостійна робота з літературою, довідковим мате­ріалом нерідко здійснює більший вплив, ніж лекції фахівців. Проведення антиалкогольної виховної роботи потребує строго­го індивідуального підходу до кожного учня. У кожному конк­ретному випадку повинні бути виявлені причини, а також спо­нукальні сили пияцтва, що мали місце зовнішні умови (такі, наприклад як компанія підпилих «друзів», бажання здаватися дорослим і т. п.). Подібна робота передбачає активність у двох

основних напрямах:

1) вплив на мікросоціальне середовище учня, тобто на осіб його найближчого оточення;

2) «нейтралі­зація» тих несприятливих факторів і умов психолого - педагогіч-ного змісту, що штовхнули підлітка до пияцтва. Визначення конкретного характеру цих двох напрямів виховної діяльності в кожному реальному випадку значною мірою може бути за­безпечена за умови використання пропонованих методичних прийомів.

У підлітків відзначається постійне прагнення до створення підліткових груп, у рамках яких вони найчастіше і «вбивають час» у «компанії з пляшкою». Звичайно, неповнолітні схильні вживати алкоголь саме на тлі і за умов спілкування в групі. От­же, у ряді випадків важливим завданням є переорієнтація по­дібної групи на позитивні, соціально прийнятні цілі і способи їхнього досягнення. Так, добре відома значна роль ватажків «(лідерів) підліткових груп, що мають «алкогольну» спрямова­ність. Вплив на п'ючу компанію можна здійснювати через них і їхніх найближчих друзів. Майстри виробничого навчання, клас­ні керівники повинні знати лідерів підліткових груп, їх у першу чергу необхідно втягувати в культурно-масову, спортивну роботу, а також охоплювати протиалкогольною виховною діяльністю, спрямованою на вироблення негативного ставлення до пияцт­ва. Варто систематично розширювати їхній кругозір, показую­чи інші цінності життя.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат