На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Алкоголізм

Реферати > Різне > Алкоголізм

Позашкільна спортивна робота проводиться через дитячі спортивні школи ,секції, спортивні гуртки .

Важливим виховним моментом в фізкультурній і спортивній роботі є постійне переконання учнів ,що серйозні успіхи несумісні з курінням ,не говорячи вже про алкоголь чи наркотики .

З цією метою доцільно зауважити ,що в кінці хх століття потяг до здорового способу життя ,масові заняття фізкультурою і спортом набрали

глобального масштабу.

Позакласна робота . Позакласна і різну позашкільну роботу потрібно використовувати в антиалкогольних цілях , окрім звичайних уроків ,застосовуючи технічні і наглядові засоби .Такими можуть бути кінофільми, діафільми, плакати. Можна використовувати репродукції творів художників.

В систему позакласної роботи доцільно ввести таку форму ,як підготовка рефератів на морально – етичні теми .Реферати слід зачитувати під час виховної години з обговоренням.

Серед масових заходів, які відносяться до позакласної виховної роботи ,повинні практикуватися обговорення популярних книг і кінофільмів ,в яких ставляться питання тверезості і здорового способу життя .

В якій формі проводити заходи повинні вирішувати педагоги ,класні керівники і суспільні організації .

В певному віці(13-16років) будь –яке відволікання дітей від безділля є позитивним виховним фактором .Тому доцільно залучати дітей до і підлітків до шкільних господарських справ – прибирання і прикрашання школи до свята , випуску стінгазети ,обладнання кабінетів і т. д. Потрібно тільки заздалегідь обговорити це питання з батьками ,щоб вони не сприймали такі навантаження як замах на вільний час дітей.

Робота з батьками .Ефективність антиалкогольного виховання в багатьох випадках залежить від спільної діяльності школи і сім’ї , як середовища в якому формується установки і мотиви поведінки. Поширеною формою роботи з батьками є класні і шкільні батьківські збори , де педагог або медичний працівник пропонує батькам конкретну інформацію згідно з віком дітей. Індивідуальні бесіди з батьками дають можливість випрацювати тактику виховної роботи з кожною дитиною. Бесіди на батьківських зборах мають бути не тільки інформативні .В їх зміст входять рекомендації і поради морального значення. Оскільки без стійких моральних рекомендацій дитина завжди буде під впливом шкідливих звичок. Таким чином необхідно щоб школа озброювала батьків комплексними педагогічними знаннями у основних напрямках виховання. Важливий зв’язок сім’я – школа. В результаті контактів з батьками у вчителя складається уявлення про рівень виховання в см’ї , про оточення, що дає можливість вчасно скорегувати виховну роботу , звернути увагу на слабкі місця, розумно втрутитися на взаємовідносини дитини з класом. [1.100-105]

2.3 ФОРМИ І МЕТОДИ АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Антиалкогольне виховання учнів повинно будуватися на основі принципів цілеспрямованості, планомірності, безперервності, комплексності. Іншими словами, весь комп­лекс заходів, проведених з метою антиалкогольного виховання учнів, повинний бути спрямований на придбання ними міцних знань про пагубний вплив алкоголю на фізичний, розумовий і моральний розвиток особистості, про важкі наслідки пияцтва батьків для їхніх дітей і т. д. Одним з показників дієвості анти­алкогольного виховання повинна стати свідома відмова від вжи­вання спиртних напоїв, набуття звичок тверезого способу життя, принципово негативного відношення до випадків вживання спиртних напоїв навколишніми. Досягнення цієї мети можли­ве за. умови проведення систематичної, планомірної антиалко­гольної виховної роботи, розрахованої на весь період навчання учнів. Ефективність антиалкогольної роботи в поза-урочний час залежить від чіткості планування. Пропонуються заходи для включення в план виховної робо­та учбово-виробничої групи на весь період навчання, що реа­лізуються поетапно, у міру переходу учнів з одною курсу на інший. У місячному плані конкретизується зміст роботи, вказують­ся терміни виконання, намічаються виконавці При реалізації плану на місяць необхідна ретельна підготов­ка всіх запланованих справ, тому що від цього значною мірою залежить педагогічна ефективність кожного заходу. Досвід свід­чить, що недостатньо чітко організовані заходи приносять дуже незначні виховні результати. І навпаки, у тих групах, де перестають читати, колекціонувати, займатися спортом, учні най­частіше кидають навчання, бродяжать. Учбово-трудові навички в них не сформовані, але при своєчасному лікуванні, при пра­вильній організації їхньої діяльності вони можуть освоїти нав­чальну програму й опанувати професією. Нерідко мова в них примітивна, найчастіше складається з вульгарних, жаргонних висловлювань, яких, однак, цілком достатньо для позначення їх вкрай вузьких інтересів і прагнень. Ці підлітки стають небез­печними для оточуючих.

Таким чином, основний інтерес питущого підлітка — це ін­терес до алкоголю, до його придбання і вживання. Ці психоло­гічні якості роблять його «важким» і нерідко штовхають на шлях здійснення різних правопорушень. Це можна пояснити віковими характером впливу алкоголю на ще незміцнілий організм неповнолітнього.

Злочини, пов’язані з підлітковим пияцтвом фахівці розділя­ють на дві групи:

1) злочини, викликані безпосередньо станом сп'яніння — хуліганські вчинки, зґвалтування;

2) злочини, викликані потребою дістати, придбати спирт­не крадіжки, грабежі, розбої, спекуляції.

Вживання алкоголю провокує випадки розбещеності у від­носинах між юнаками і дівчатами, збільшує кількість позашлюб­ного співжиття і безладних статевих зв'язків.

Можна умовно розділити учнів на 3 групи за мірою прилучен­ня до вживання спиртного (крім випадків алкогольної хвороби);

I група— не знайомі зі смаком алкогольних напоїв;

II група — епізодично вживають спиртне;

III група — вживають алкогольні напої систематично.

На думку фахівців, для визначення вживання алкоголю «си­стематично» у відношенні неповнолітнього достатньо будь-яко­го споживання міцних спиртних напоїв або непомірне спожи­вання виноградного вина чи пива 2 рази на місяць.

Отже, пияцтво, особливо раннє, підліткова алкоголізація, на­носить шкоду не тільки здоров'ю людини, але і призводить до деградації особистості.

Для поглибленого вивчення можливої алкоголізації учнів пропонується так звана анонімна анкета, що найбіль­шою мірою схиляє до відвертості.

Подібне обстеження доцільно провести одночасно в усіх групах — щоб виключити взаємний обмін інформацією (попе­редити можливість заздалегідь обговорити і продумати відпові­ді). Для безпосереднього проведення опитування варто залучати викладачів, майстрів виробничого навчання, що користаються довірою, симпатією учнів.

Отримані дані певним чином обробляють. Насамперед вста­новлюється загальна «алкогольна» соціально-психологічна ситуа­ція в кожній групі, середній вік «першої чарки», кількість п'ю­чих, розподіл їх за статтю, ставлення учнів до пияцтва як явища, загальна кількість родин, у яких зловживають алкоголем, типо­ві прийоми, використовувані учнями, щоб «дістати» спиртне, місця, де збираються підлітки з метою розпивання алкогольних напоїв. Ці дані

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат