На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості перекладу

Реферати > Мовознавство > Особливості перекладу

2.4. Омонімія і паронімія як випадок “хибних друзів перекладача”

Значне місце серед “хибних друзів перекладача” займають випадки міжмовної омонімії і паронімії. Міжмовними омонімами можна назвати слова обидвох мов, які є подібні до певної міри і за звуковою чи графічною формою, але різні за значенням. До міжмовних паронімів відносяться слова, які не повністю збігаються за формою, але які можуть викликати у більшості помилкові асоціації і ототожнюватися один з одним, незважаючи на фактичне розходження значень. При цьому міжмовна омонімія у мові завжди зворотна, тобто сприймається як така носіями обох мов. Вона може виникати безпосереднє ході зіткнення і зіставлення мов (наприклад, англ, “mark” – укр. “марка” або англ, “family” - укр. “фамілія”, повністю омонімічні в сучасному вживанні), нерідко до міжмовних омонімічних відносин залучаються і внутрішньо мовні омоніми: так, якщо англ., “crab” І і укр. “краб” є міжмовними відносними схожими синонімами, то англ, “crab” II “дика яблуня” і “crab” III “уклін”, “крaн” омонімічні по відношенню до першого англійського слова, а звідси і до його українського аналога.[14.129]

Певною мірою, пов'язаною з даним питанням, є проблема паронімів. Пароніми - це однокореневі слова з частковою звуковою і структурною схожістю. Нездатність розрізнити пароніми в мові призводить до смислового спотворення висловлювання. Наприклад, слово “humanity” (пор. “an act of humanity”; “to treat smb. with humanity”) перекладається українською мовою словом “гуманність”, але не “гуманізм”. Це різні поняття. “еconomica’l перекладається українською мовою як “економний” (пор. “economical car”), але не “економічний” (“economic system”). Причини такого роду помилок приховуються, як ми бачимо, не в іншомовному тексті, а в поганій мовній орієнтації самого перекладача. У такому разі корисними будуть вправи на розпізнавання в контексті паронімів типу: “факт” –“ чинник”, “тематика” – “тема”, “знайшов” – “здобув”, “представив” – “надав”, “освоїти” – “засвоїти”, “вчинок” – “провина”, “лісовий” – “лісистий” і т. ін. [20. 234-245]

Міжмовні пароніми також можуть бути двосторонніми і оборотними, тобто такими, що вводять в оману носіїв обох мов; це особливо часто є у випадках, коли міжмовна паронімія ґрунтується на внутрішньо мовній паронімії: наприклад, англійські слова “specially” – “especially” або, меншою мірою, “concert” –“ concerto” викликають труднощі у самих англійців, а звідси, природно, і у українців, асоціюючись в українській мові із словами “спеціально” і “концерт”. Як правило, проте, міжмовна паронімія мові є односторонньою. Так, зміщення слів типу “intelligence” –“ intelligentsia”, “history” – “story”, “mayor” – “major”, “principled” – “principal” можливо для української, такого, що встановлює аналогії із словами “інтелігенція”, “історія”,” майор”, “принциповий”, але не для англійця. І навпаки, тільки англієць може сплутати українські пари слів типу “стандарт” – “штандарт”, “фарс” – “фарш”, “пенсія” – “пансіон” аналогічно до слів “standard”, “farce”, “pension’.[16.89]

Поняття інтерференції охоплює будь–які порушення системи і норм однієї мови під впливом іншої, які бувають трьох видів. 1. Слова, які забезпечують зрозумілість висловлювання, пов’язані з семантичними множниками, що утворюють його значення. Їхні порушення коливаються від втрати або підміни всіх множників до втрати або додавання інших рис, при збереженні семантичного стержня слова. Інтерференції, що базуються на тотожності інтернаціоналізмів з неповністю співвідносним значенням (кальки – інновації ) вважаються помилками, але не заважають зрозуміти текст .2. Втрата інформації не буває при інтерференції, що порушує нормативно– мовленнєві властивості слова – закономірності його традиційної будови і включення в словосполучення. Результати цього відчуваються як помилка, що не заважає розумінню або оригінальна манера автора. 3. Нарешті, можуть порушуватися закономірності вживання слова в різних функціональних стилях, жанрах, звичних формулах. Такі явища відчуваються як мовленнєві помилки, що порушують загальноприйняті стилістичні узгодження елементів висловів.

[22. 154-158]

РОЗДІЛ3ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. ПЕРЕКЛАД ЕКОНОМІЧНОГО ТЕКСТУ

Приклад перекладу економічного тексту та виявлення «хибних друзів перекладачів» у ньому

Fivereasonstoinvest in Ukraine Ukrainian ‘orange revolution’ is a significant sign that country aims at being part of the world community. First step on the road to that is entry into the World Trade Organization in 2005. But the biggest dream of Ukrainian people is joining EU

Anders Aslund, Director of Russian and Eurasian Program of Carnegie Endowment for International Peace Under the conditions of deceleration of investment activity in the world (according to the UNCTAD data during the last 5 years the global amount of foreign direct investments has decreased in 3 times) the attention paid to the countries of Central and Eastern Europe remains unchanged. The annual amount of foreign direct investment to this region stays stable coming up to 27-30 billion USD. At the same time the European Union is gradually enlarging to the East. Investors from Western Europe seek places to locate new manufacture and the base for expansion to dynamic markets of Eastern Europe, while the entrepreneurs from CIS countries are looking for the possibilities to come to European and world markets. Ukraine bordering on both economic cultures is not only an attractive environment for the business, but also an ideal platform for manufacture of goods and services, oriented to both markets. There are, at least, 5 basic reasons to that:

1. Dynamic Economy

1999-2004 Annual GDP Growth, %

1999-2004 Annual GDP Growth, %

The growth of GDP in 2004 came up to 12 %, consequently Ukrainian economy became the most dynamic in Eastern Europe and former USSR. Besides Investments in a fixed capital has grown noticeably. Ukraine gained growth by 35% outstripping all countries of Eastern Europe. Stock market index S&P/IFCF-Ukraine, calculated by Standard & Poor's international agency, has grown by 170.3% in 2004 – it’s highest growth among developing countries. Dynamics of Central and Eastern European stock markets were much more temperate: Slovak Republic (129.3%), Romania (100.13%), Hungary 93.7%), Bulgaria (82.71%), Czech Republic (76.3%), Poland (59.3%), Slovenia (41.01%), Turkey (32.9%), Russia (12,8%). Export has increased by 40%, import – by 30%. For year 2005 the European Bank for Reconstruction and Development forecasts the growth of GDP by 6,5%, and the International Monetary Fund – by 5-6%. Besides, the positive transformations are indicated by recent increase of the Heritage Fund’s economic freedom index by 43 points and the Ukraine’s credit rating by Fitch rating agency as well as the other agencies’ declarations on the reconsidering of the rating in the nearest future. 2. Considerable Markets Dynamic development of Ukrainian economy has led to increase of population profits and the enlargement of the middleclass. Together with increase of demand, growth of old markets and appearance of new undivided ones can be noticed. Therefore, the possibilities for choice of the sphere of activity are almost unlimited. Moreover ‘The territory of Ukraine is bigger than area of Germany nad Great Britain taken together, more than 47 mln people live here, it has the most lengthy border with Europen Union’, says Anders Aslund, Director of Russian and Eurasian Program of Carnegie Endowment for International Peace. If local markets even become exhausted, the strategic location of the country provides the possibilities for easy entry to the markets of both CIS states and EU member-states.  

П’ять причин інвестувати в Україну Українська „помаранчева революціі” – красномовний знак того, що країна прагне бути частиною світового співтовариства. Першим кроком до цього буде вступ України до Світової організації торгівлі у 2005р. Однак, найбільша мрія українців – вступ до ЄС.

Андерс Аслунд, директор Російсько-Євразійської програми фонду Карнегі за міжнародний мир

В умовах сповільнення інвестиційної активності у світі (за даними UNCTAD протягом останніх 5 років глобальні обсяги прямих іноземних інвестицій зменшились утричі), увага до Центрально- та Східноєвропейських країн залишається незмінною. Щорічні обсяги іноземних інвестицій у цей регіон залишаються стабільними на рівні 27-30 млрд. дол.США. Водночас Європейський союз послідовно поширюється на Схід. Західноєвропейські інвестори шукають місце для розміщення нового виробництва та базу для експансії на динамічні ринки Східної Європи, підприємці з країн СНД прагнуть виходу на Європейський та світовий ринки. Україна, що межує з обома економічними культурами, є не тільки привабливим самостійним середовищем для ведення бізнесу, а й ідеальним плацдармом для виробництва товарів та послуг, орієнтованих на обидва ринки. Для цього є, як мінімум, 5 основних причин: 1. Найдинамічніша у Східній Європі економіка

Динаміка приросту ВВП України, %

Зростання ВВП у 2004р. досягнуло 12% при інфляції 12,3%, таким чином Україна досягла найбільших темпів економічного зростання серед країн Східної Європи та колишнього СРСР. Крім того, українська економіка продемонструвала найвищий темп росту інвестицій у основний капітал - 35%. Індекс фондового ринку S&P/IFCF-Україна, якій розраховується міжнародною агенцією Standard & Poor's, зріс протягом 2004 року на 170,33% до 114,35 - це максимальний розмір зростання серед ринків, що розвиваються. Динаміка зростання індексів країн СНД та Центральної Східної Європи в 2004 році була набагато нижчою: Словаччина (129,3%), Румунія (100,13%), Угорщина (93,7%), Болгарія (82,71%), Чехія (76,3%), Польща (59,3%), Словенія (41,01%), Туреччина (32,9%), Росія (12,8%). Експорт збільшився на 40%, імпорт – на 30%. На 2005р. ЄБРР прогнозує 6,5% зростання ВВП України, а Міжнародний валютний фонд – 5-6%.Крім того, на позитивні зрушення вказує нещодавнє підвищення індексу економічної свободи на 43 позиції фондом Heritage та кредитного рейтингу України міжнародною агенцією Fitch, а також заяви інших агентств про наміри перегляду рейтингу найближчим часом. 2. Значні ринки збуту Динамічний розвиток Української економіки призвів до зростання доходів населення та розширення середнього класу. Разом із підвищенням попиту, спостерігається розширення старих та поява нових нерозподілених ринків збуту. Таким чином, можливості вибору сфери діяльності практично безмежні. До того ж, як зазначає директор Російсько-євразійської програми фонда Карнеги за міжнародний мир Андерс Аслунд, «За розміром Україна більша за Німеччину та Великобританію разом узяті, в ній мешкає понад 47 млн. людей, вона має найдовший кордон з Європейським Союзом». Якщо навіть вичерпаються внутрішні ринки збуту, стратегічне розміщення країни завжди залишає можливості для легкого входження як на ринки країн СНД, так і членів ЄС.

Про

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат