На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основи фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Основи фінансової звітності

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


Активи

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

-

-

Первинна вартість

011

-

-

Знос

012

-

-

Незавершене будівництво

Основні засоби:

-

-

Залишкова вартість

030

1.920

2.400

Первинна вартість

031

2400

3000

Знос

032

480

600

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

60

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові кредити

060

Інші необоротні активи

070

Всього за розділом І

080

1920

2460

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

720

648

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

-

-

готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

408

468

первісна вартість

161

510

594

резерв сумнівних боргів

162

102

126

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

240

420

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Всього за розділом II

260

1368

1536

Ш. Витрати майбутніх періодів

270

48

204

Баланс

280

3216

4200

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

3120

3120

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

692

900

Неоплачений капітал

360

(840)

Вилучений капітал

370

Всього за розділом І

380

2952

4020

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Всього за розділом II

430

-

-

Ш. Довгострокові зобов'язання

-

-

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Всього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510