На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основи фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Основи фінансової звітності

Керівник

Головний бухгалтер

9.5. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 4, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної і достовірної інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах.

Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на звітну дату, а Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про зміни в одному з важливих показників балансу - грошових коштах та їх еквівалентах, що відбулися між датами балансу. У Звіті про фінансові результати міститься інформація про результати діяльності підприємства за звітний період, а Звіт про рух грошових коштів показує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства. Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті:

- операційної діяльності, тобто основної діяльності підприємства, яка приносить дохід, а також інших видів діяльності, які не являються інвестиційною або фінансовою діяльністю;

- інвестиційної діяльності, тобто придбання і реалізації основних засобів, нематеріальних активів та інших інвестицій, які не являються складовою часткою еквівалентних грошових коштів;

- фінансової діяльності, тобто діяльності, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства (наприклад, операції від продажу акцій (паїв) у капіталі інших підприємств тощо).

При цьому під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Тому у Звіт про рух грошових коштів не включаються:

- обороти по негрошових операціях, які не вимагають використання грошових коштів (бартерні операції, вартість коштів, одержаних за фінансовою орендою або шляхом емісії акцій);

- внутрішні зміни у складі грошових коштів (переміщення коштів із каси в банк, або навпаки, розміщення грошових коштів в акредитиви, депозитні сертифікати та ш.).

Інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, забезпечує користувачам можливість:

- порівнювати, оцінювати і прогнозувати грошові кошти підприємства;

- досліджувати здатність підприємства погасити зобов'язання з виплати дивідендів;

- виявляти причини різниці між прибутком підприємства і грошовими доходами та витратами;

- аналізувати грошові і негрошові аспекти операцій підприємства та одержувати іншу ділову інформацію.

Коди

Підприємство за ЄДРПОУ

01

Територія за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління _________________________за СПОДУ

Галузь Виробництво будівельної цегли _________________за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ___________________________за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _______________________ Контрольна сума

Адреса ______________________________________________

Звіт про рух грошових коштів

за ____________ 200 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

696

-

580

-

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

120

х

100

х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

-

збиток (прибуток) від коопераційної діяльності

050

-

-

Витрати на сплату відсотків

060

-

х

х

Прибуток (збиток); від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

816

-

680

-

Зменшення (збільшення):

оборотних активів:

080

72

(60)

60

(50)

витрат майбутніх періодів

090

-

(156)

-

(130)

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

24

(108)

20

(90)

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

588

-

490

-

Сплачені:

відсотки

130

х

-

х

-

податок на прибуток

140

х

(208,3)

х

(174)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

379,2

-

316

-

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

Частий рух коштів від операційної діяльності

170

379,2

-

716

-

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

-

х

-

х

необоротних активів

190

-

х

-

х

майнових комплексів

200

-

х

-

х

Отримані:

відсотки

210

-

х

х

дивіденди

220

-

х

х

Інші надходження

230

-

х

Х

Придбання:

фінансових інвестицій

240

х

(60)

необоротних активів

250

х

(600)

майнових комплексів

260

х

-

Інші платежі

270

х

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

660

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-