На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

Застосовують такі субрахунки:

1. «Будівлі і споруди».

2. «Автотранспорт, меблі, прилади».

3. «Приватизований житловий фонд».

4. «Інші основні засоби».

За такими ж групами на окремих субрахунках ведуть бухгалтерський облік основних невиробничих фондів (основних засобів, що не використовуються в господарській діяльності підприємств).

За такими ж групами на окремий субрахунок виділяють вартість основних засобів, що за договорами оренди цілісних майнових комплексів (далі — ЦМК) або фінансового лізингу (оренди) зараховані або зараховуються на баланс.

Витрати на ремонт орендованих основних засобів в аналітичному обліку на рахунку 01 відображають як власні основні засоби під назвою «Ремонтні затрати (найменування об’єкта оренди основних засобів)». Після переходу орендованих основних засобів у власність орендаря суму ремонтних затрат приєднують до первісної вартості таких основних засобів.

На субрахунку 01-1 «Будівлі і споруди» ведуть облік руху та наявності будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, включаючи частини будівель.

На субрахунку 01-2 «Автотранспорт, меблі, прилади» ведуть облік руху та наявності автомобілів, включаючи вузли і запасні частини, якими вони комплектуються (двигуни, мости, запасні колеса, підйомники, інструмент, інвентар та інші), меблів, побутових електронних, оптичних, електромеханічних приладів та інструментів, електронно-обчислювальних та інших машин для автоматичного оброблення інформації, інформаційних систем, телефонів, мікрофонів, рацій, іншого конторського (офісного) обладнання, устаткування та приладдя до них.

На субрахунку 01-3 «Приватизований житловий фонд» відображають рух і наявність приватизованих квартир у багатоквартирному будинку, які не передані на баланс товариству власників квартир.

На субрахунку 01-4 «Інші основні засоби» ведуть облік руху і наявності інших основних засобів.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій. Інвентарним об’єктом визначається також відокремлений комплекс конструктивно поєднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування і приладдя, загальне керування, єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Облік інвентарних об’єктів основних засобів ведуть із застосуванням типових форм первинного обліку, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. №352, за первісною вартістю. Відомості про зміни первісної вартості основних засобів заносять до форм первинного обліку інвентарних об’єктів.

Балансову (залишкову) вартість окремих інвентарних об’єктів основних засобів, що обліковуються на субрахунку 01-1, визначають як різницю між вартістю окремого інвентарного об’єкта (облік якого ведуть на субрахунку 01-1) та сумою зносу цього об’єкта.

Балансову (залишкову) вартість груп основних засобів, облік вартості яких ведуть на субрахунках 01-2 і 01-4, визначають як різницю між вартістю цих груп та сумою їх зносу (рахунок 02).

У разі придбання інвентарних об’єктів основних виробничих фондів (одержано об’єкт, який потребує (не потребує) монтажу) роблять такі бухгалтерські записи:

Дт 07 (33) Кт 60 — на вартість об’єкта (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено вартість об’єкта (включаючи ПДВ)

Дт 01 Кт 33 — об’єкт введено в експлуатацію

Дт 01 Кт 02 — відображено суму зносу придбаного основного засобу, що був в експлуатації

Дт 81, 87, 96, 98 Кт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення» — відображено використані на придбання основного засобу прибуток, цільові та інші спеціальні кошти.

Якщо проводять придбання інвентарних об’єктів основних невиробничих фондів, записи будуть такими:

Дт 07 (33) Кт 60 — на вартість об’єкта (без ПДВ)

Дт 60 Кт 51 — оплачено вартість об’єкта (включаючи ПДВ)

Дт 81, Кт 60 — списано суму ПДВ, що сплачена у

87, 88, зв’язку з придбанням, на рахунки

87, 88, 96, 98 обліку відповідних джерел

фінансування

Дт 01 Кт 33 — об’єкт введено в експлуатацію

Дт 01 Кт 02 — відображено суму зносу придбаного основного засобу, що був в експлуатації

Дт 81, 87, Кт 88 — відображено використані на

96, 98 придбання основного засобу

прибуток, цільові та інші

спеціальні кошти.

Рахунок 02 «Знос (амортизація) майна»

На рахунку 02 ведуть бухгалтерський облік зносу основних засобів та нематеріальних активів. При цьому використовують такі субрахунки:

1. «Знос будівель та споруд».

2. «Знос автотранспорту, меблів, приладів».

3. «Знос приватизованого житлового фонду».

4. «Знос інших основних засобів».

5. «Знос нематеріальних активів».

За такими ж групами на окремих субрахунках обліковують знос основних невиробничих фондів.

За такими ж групами на окремому субрахунку обліковують знос основних засобів, що за договорами оренди ЦМК або фінансового лізингу (оренди) зараховані на баланс.

Для цілей податкового обліку пунктом 8.1.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» амортизацію основних фондів та нематеріальних активів визначено як поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення на зменшення скорегованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань.

Норми амортизації встановлено у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (у розрахунку на календарний квартал):

група 1 — 1,25%;

група 2 — 6,25%;

група 3 — 3,75%.

Платник податку може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів групи 3, придбаних після набрання чинності законом, за такими нормами (у розрахунку на календарний рік):

1-й рік експлуатації — 15%;

2-й рік експлуатації — 30%;

3-й рік експлуатації — 20%;

4-й рік експлуатації — 15%;

5-й рік експлуатації — 10%;

6-й рік експлуатації — 5%;

7-й рік експлуатації — 5%.

Згідно з пунктом 22.4 закону зазначені норми амортизації застосовувалися у 1997 році з понижуючим коефіцієнтом 0,7 та у 1998 році з понижуючим коефіцієнтом 0,6.

Знос основних виробничих фондів у сумі нарахованої амортизації відображають записом:

Дт 24, 25, 26, 44 Кт 02

Знос невиробничих фондів (витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення цих основних засобів згідно з п.п. 8.1.4 закону не підлягають амортизації) господарські товариства відображають:

Дт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення», «Фонд засобів соціальної сфери», «Фонд індексації балансової вартості майна», «Фонд безоплатно одержаного майна», «Фонд індексації вартості незавершеного будівництва».

Кт 02 — на суму амортизації за нормами для відповідної групи основних засобів без застосування норм прискореної амортизації виходячи з первісної вартості таких основних засобів.

Нарахування зносу починається з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування на баланс таких основних засобів, а по інвентарних об’єктах, що вибули (списані з балансу), припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем їх вибуття.

Орендодавець протягом строку оренди нараховує за встановленими нормами амортизацію на здані в оперативну оренду основні фонди з відображенням:

Дт 23, субрахунок «Витрати на орендні послуги» Кт 02, відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів.

Відповідно до п. 16 «Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні», затверджених наказом МФУ від 07.05.93 р. №25 (зі змінами і доповненнями) норма зносу (амортизації) окремого виду нематеріальних активів визначається виходячи з первісної вартості та встановленого терміну їх корисного використання (але не більше 10 років або терміну діяльності підприємства) і затверджується розпорядчим документом керівника підприємства.

Не нараховується знос на «ноу-хау», гудвіли, знаки для товарів і послуг, вартість яких не зменшується в процесі їх використання.

Рахунок 03 «Ремонт основних засобів»

На рахунку 03 провадиться бухгалтерський облік затрат на ремонт основних засобів за видами ремонтів (поточний, капітальний) на окремих субрахунках.

Для цього використовують такі субрахунки:

1. Поточний ремонт.

2. Капітальний ремонт.

Пунктом 8.7.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» дозволено платникам податку протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об’єкта основних фондів групи 1) та підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних фондів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат