На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

Ремонт основних виробничих фондів підрядним способом господарські товариства відображають в обліку такими записами:

Дт 03 Кт 60 — на суму витрат на ремонт (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки підрядчиків (включаючи ПДВ)

Дт 18 Кт 03

Дт 24, 25, Кт 18 — списано суму витрат з ремонту,

26, 44 що не перевищує встановленої законодавством частки таких витрат для включення до валових витрат

Дт 01 Кт 03 — списано суму витрат з ремонту, яка перевищує вказану в попередньому записі суму.

У разі ремонту основних невиробничих фондів підрядним способом записи будуть такі:

Дт 03 Кт 60 — на суму витрат на ремонт (без ПДВ)

Дт 81, 87, Кт 60 — на суму ПДВ

88, 96, 98

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки підрядчиків (включаючи ПДВ)

Дт 01 Кт 03 — списано витрати на ремонт

Дт 81, 87, 96, 98 Кт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення» — відображено використання прибутку, цільових та ін. спеціальних коштів на поліпшення основних засобів.

Рахунок 04 «Нематеріальні активи»

Пунктом 16 «Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні» до складу нематеріальних активів віднесено довгострокові вкладення (інвестиції) на придбання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди будівель (споруд, приміщень) або користування ними, а також інших аналогічних майнових прав, що визнані об’єктом права власності підприємства і приносять дохід.

До інших аналогічних майнових прав належать права на місце на товарній, фондовій біржі, до вартості якого входять усі витрати, пов’язані з практичним використанням переваг цього місця для самого підприємства.

Не зараховуються до складу нематеріальних активів вкладення в придбання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, майнових прав, програмних продуктів з метою подальшого продажу.

На рахунку 04 провадиться бухгалтерський облік нематеріальних активів за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання і приведення до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

До цього рахунка відкривають субрахунки за видами (авторські права, права використання земельних ділянок, права на здійснення окремих видів діяльності, програмне забезпечення обчислювальної техніки тощо) та окремими інвентарними одиницями нематеріальних активів.

Надходження та оприбуткування будь-якого об’єкта нематеріальних активів на підприємстві слід підтвердити відповідним первинним документом, в якому вказують докладну характеристику об’єкта: його первісну вартість; термін корисного використання; норму зносу (амортизації); підрозділ, в якому буде використовуватися об’єкт; підписи посадових осіб, що прийняли об’єкт, з доданням документів, в яких описується сам об’єкт нематеріальних активів або порядок його використання.

Розділ II. Виробничі запаси

Рахунок 05 «Матеріали»

Згідно з п. 51 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара, що використовується для пакування і транспортування продукції (товарів), інші матеріальні ресурси відображаються в обліку і звітності за їхньою фактичною собівартістю. Давальницька сировина відображається за балансом за цінами, вказаними у договорі.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з витрат на їх придбання, включаючи сплату процентів за придбання в кредит, наданий постачальниками цих ресурсів, націнки (надбавки), комісійні винагороди, сплачені постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми організаціями.

Рахунок 05 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух належних підприємству сировини, матеріалів, тари та ін. цінностей.

При цьому використовують такі субрахунки:

1. «Сировина та матеріали».

2. «Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, конструкції та деталі».

3. «Інші матеріали».

4. «Тара та тарні матеріали».

5. «Мінеральні добрива та отрутохімікати».

6. «Біопрепарати та медикаменти».

7. «Матеріали, передані в переробку на сторону».

Для цілей податкового обліку, згідно з п. 5.9 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», Міністерство фінансів розробило Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах) та затвердило його наказом від 11.06.98 р. №124 (зареєстровано в Мін’юсті 03.07.98 р. за № 417/2857).

Відповідно до цього Порядку усі платники податку на прибуток підприємств, крім виробників сільськогосподарської продукції, за результатами звітного (податкового) кварталу складають відомості про балансову вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів.

Відомості подаються платником податку до податкового органу за місцезнаходженням платника податку разом з податковою декларацією про прибуток підпри­ємства.

Облік приросту (убутку) товарних і матеріальних ресурсів ведеться тільки щодо тих товарних запасів і матеріальних ресурсів, витрати на придбання яких відповідно до закону включаються до складу валових витрат.

Якщо балансова вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, то різниця вираховується із суми валових витрат платника податку в цьому звітному кварталі.

Якщо ж навпаки, різниця додається до складу валових витрат.

Надходження сировини, матеріалів, палива, малоцінних та швидкозношуваних предметів виробничого призначення з наступною оплатою господарські товариства відображають записами:

Дт 18 Кт 60

Дт 05, 06, 12 Кт 18 — на суму рахунків постачальників (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки постачальників (включаючи ПДВ)

У разі попередньої оплати записи будуть такими:

Дт 18 Кт 51

Дт 61 Кт 18 — попередня оплата вартості матеріальних цінностей (без ПДВ) — валові витрати

Дт 68 Кт 51 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 61 Кт 67/2 — ПДВ

(якщо податкову накладну не одержано, роблять записи

Дт 18 Кт 51

Дт 61 Кт 51 — ПДВ

Дт 61 Кт 18, і лише після одержання податкової накладної виникає право на податковий кредит.

Дт 68 Кт 67/2).

Дт 05, 06, 12 Кт 60 — одержані сировина, матеріали, паливо, МШП від постачальників (без ПДВ)

Дт 67/2 Кт 60 — ПДВ

Дт 60 Кт 61

Рахунок 06 «Паливо»

Рахунок 06 призначений для обліку даних про наявність та рух належних підприємству паливних мате­ріалів.

На рахунку 06 обліковують наявність та рух нафтопродуктів (нафта, дизельне паливо, гас, бензин тощо), мастильних матеріалів, призначених для експлуатації транспортних засобів, технологічних потреб виробництва, виробітку енергії та опалення будинків, твердого (вугілля, торф, дрова тощо) та газоподібного палива.

Відходи та залишки, одержані в процесі виробництва (деревина, тирса, обрізки тощо), які використовуються як паливо, також відображають на рахунку 06.

Використовують такі субрахунки:

1. «Нафтопродукти».

2. «Тверде паливо».

3. «Інші види палива».

Рахунок 07 «Будівельні матеріали та устаткування до установки»

Рахунок 07 призначений для обліку даних та узагальнення інформації підприємствами, які здійснюють капі­тальні вкладення, про наявність та рух матеріалів, використаних безпосередньо в процесі будівельних та монтажних робіт, для виготовлення будівельних деталей, для спорудження й обробки конструкцій і частин будинків та споруд, будівельні конструкції та деталі, а також інші матеріальні цінності, необхідні для потреб будівництва (вибухові речовини тощо).

Використовують такі субрахунки:

1. «Матеріали».

2. «Конструкції та деталі».

3. «Устаткування до установки вітчизняне».

4. «Устаткування до установки імпортне».

Рахунок 08 «Запасні частини»

Рахунок 08 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність запасних частин, призначених для виробництва, та рух запасних частин, придбаних або виготовлених для власних потреб, для проведення ремонту, заміни спрацьованих частин машин, устаткування, транспортних засобів тощо, а також обмінного фонду автомобільних шин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, створеного в ремонтних підрозділах підпри­ємств, на технологічних обмінних пунктах та ремонтних заводах.

Використовують такі субрахунки:

1. «Запасні частини».

2. «Обмінний фонд».

Рахунок 09 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Рахунок 09 призначений для обліку даних про наявність та рух молодняку тварин, які належать під­приємству; дорослих тварин, які знаходяться на відгодівлі та в нагулі; птахів; звірів; кроликів; сімей бджіл; дорослої худоби, вибракуваної з основного стада для реалізації; худоби, прийнятої від населення для реалізації.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат