На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

План рахунків бух.обліку активів...

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > План рахунків бух.обліку активів...

ПЛАН

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань

і господарських операцій підприємств і організацій*

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

Нематеріальні активи

Знос необоротних активів

Довгострокові фінансові інвестиції

Капітальні інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

Негативний гудвіл

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

121

122

123

124

125

126

127

131

132

133

141

142

143

151

152

153

154

155

161

162

163

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Робоча і продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи

Права користування природними ресурсами

Права користування майном

Права на знаки для товарів і послуг

Права на об’єкти промислової власності

Авторські та суміжні з ними права

Гудвіл

Інші нематеріальні активи

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

Інвестиції непов`язаним сторонам

Капітальне будівництво

Придбання (виготовлення) основних засобів

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів

Формування основного стада

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Довгострокові векселі одержані

Інша дебіторська заборгованість

За видами відстрочених податкових активів

За видами активів

За видами об’єктів інвестування

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Виробничі запаси

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Виробництво

Брак у виробництві

Напівфабрикати

Готова продукція

Продукція сільськогосподарського виробництва

Товари

…………………….

201

202

203

204

205

206

207

208

209

211

212

213

214

215

216

217

218

Сировина й матеріали

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Паливо

Тара й тарні матеріали

Будівельні матеріали

Матеріали, передані в переробку

Запасні частини

Матеріали сільськогосподарського призначення

Інші матеріали

Молодняк тварин на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі

Кролі

Сім`ї бджіл

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

За видами предметів

За видами виробництва

За видами продукції

За видами напівфабрикатів

За видами готової продукції

За видами продукції

281 Товари на складі

282 Товари в торгівлі

283 Товари на комісії

284 Тара під товарами

285 Торгова націнка

Усі види діяльності

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько- господарським виробництвом

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Галузі матеріального виробництва

Промисловість

Промисловість, сільське господарство та ін.

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько- господарським виробництвом

Усі види діяльності

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат