На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

Реферати > Банківська справа > Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

Таблиця 1

Відмінності в порядку амортизації основних фондів та нематеріальних нематеріальних активів підприємства в період до і після 1.07.1997 р.

Відмінності  

Порядок амортизації, що діяв до 1.07.1997 р.  

Порядок амортизації, що діє з 1.07.1997 р.  

1. Суть поняття

амортизації  

Погашення вартості основних засобів шляхом віднесення зно­су (амортизації) за затвердже­ ними нормами на витрати ви робництва (обігу) протягом терміну, за який первісна вар тість повністю переноситься на витрати виробництва та обігу. ­  

Поступове віднесення витрат на придбання основних фондів, їх виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого доходу платника податку в межах певних норм.  

2. Об'єкт амортизації.­  

Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів.  

Витрати на придбання, виготовлення та поліпшення основних фондів та нематеріальних активів. ­  

3. Наслідки амортизації для визначення по­ даткової бази.  

Відносилась на витрати виробництва (обігу) і, відповідно,­ зменшувала балансовий прибуток підприємства.­  

Відноситься на зменшення скоригованого валового доходу платника податку.  

4. Процедура обліку основних фондів та нарахування амортизації.­­  

Складна, диференційовані норми амортизації за видами ос­новних фондів, потреба в по-об'єктному обліку.  

Спрощена, єдині норми амор­тизації в рамках 3 груп основних фондів, пооб'єктний облік тільки щодо основних фондів групи 1.  

5. Можливість індексації варто­сті.  

За рішенням Міністерства фінансів України.­  

Можливість проведення щорічної індексації з урахуванням індексу інфляції відповідного року, при умові, що Іінф>1,1.  

6. Можливість проведення при­скореної аморти­зації.  

За встановленним переліком основних фондів із застосуван­ням встановлених норм амор­тизації, збільшених вдвічі.  

За основними фондами групи 3, що придбані після 1.07.1997 р. за диференцьованими (по роках, експлуатації) нормами амортизації.  

7. Можливість

амортизації поліпшень основних фондів.  

Витрати на капітальний ремонт підлягають амортизації в

загальному порядку, витрати

на поточний ремонт в повному обсязі відносяться на витрати (собівартість).  

У розмірах, що не перевищу­ють 5% сукупної балансової

вартості, в повному обсязі від­носяться до валових витрат у періоді їх проведення. В інших випадках - збільшують балансову вартість та амортизуються

в загальному порядку.  

8.Особливості

амортизації легкових автомобі­

лів.  

Не існувало.  

Витрати на придбання, ремонт, та модернізації легкових автомобілів, крім підприємств, що на­

дають платні послуги з переве­зення. Не підлягають амортиза­

ції та проводяться за рахунок прибутку.  

9. Особливості

амортизації не

виробничих

основних фондів.  

За рахунок чистого прибутку.  

Амортизація не передбачена законодавством.  

10.Особливості

амортизації при виведені з експлуатації.  

На час виведення з експлуата­ції амортизація не проводиться.  

У разі ліквідації, капітального ремонту, реконструкції або консервації за рішенням підприємства або Кабінету Міністрів України на час виведення основних фондів групи 1 амортизаційні відрахування не нараховуються. По інших групах - балансова вартість не змінює­ ться, амортизаційні відрахування нараховуються. У разі вимушеної заміни з незалежних обставин:

а) балансова вартість об'єкта групи 1, що підлягає вимушеній заміні, збільшує валові витрати певного періоду;

б) балансова вартість груп 2,3 не змінюється, амортизаційні відрахування нараховуються.  

11.Особливості амортизації ос­

новних фондів, що введені в експлуатацію до 1.07.1997р.  

Не визначені.  

Встановлені норми амортизації використовуються до залишко­вої вартості основних фондів на 1.07.1997 р.  

12. Тривалість амортизаційно-гоперіоду.  

Нормативний термін експлуа­тації.  

по групі 1 –до досягнення одним о'єктом вартості 100 неоподаткованих

мінімумів доходів громадян.

по групі 2

до досягнення балансової вартості групи нульового значення.  

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. – К.: “ Хрещатик ”,1999. – с.650 – 651

І. Створення основних фондів

II. Підготовка до експлуатації

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

IV. Завершення експлуатації основних фондів

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат