На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз діяльності комерційного банку

Реферати > Банківська справа > Аналіз діяльності комерційного банку

К10 = 4,67

На початок року К10 = 4,67.

К10 = 1 026 168,08 / 194 476,56

К10 = 5,28

На кінець року К10 = 5,28.

Цей коефіцієнт характеризує захищенність власного капіталу від інфляції шляхом вкладання коштів в нерухомість, обладнання та інші матеріальні активи. На кінець року К10 зріс, як наслідок збільшення основних засобів та зменшення власного капіталу. Одна таке одностороннє використання капітальних ресурсів може призвести до погіршення ліквідності та плтоспроможності банку. Згідно Закону ПМР “Про банки та банківську діяльність”, комерційні банки можуть мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 10% власного капіталу.

Достатність капіталу:

КДК = (капітал / (заг.обсяг активів-резерви)) х 100

КДК = 210 064,62 / (6 573 406,18 - 880 391,28) х 100

КДК =3,69

На початок року коефіцієнт достатності капіталу дорівнює 3,69.

КДК = 194 476,56 / (6 475 633,70 - 597 936,04) х 100

КДК =3,31

На кінець року, в наслідок зменшення власного капіталу, резервів, що утворювалися банком на покриття ризику активних операцій, та зменшення загальної кількості активів, але при загальному зменшенні необхідних показників коефіцієнт достатності капіталу зменшився.

Норматив достатності капіталу, встановлений ПРБ, визначає мінімальне значення цього показника на рівні 4%. На початок року результат майже досягав необхідного рівня.

Активність комерційного банку на фінансовому ринку показує мультиплікатор капіталу:

МК = активи / капітал

МК( на початок року) = 6 573 406,18 / 210 064,62

МК( на поч.року) = 31,29

МК( на кінець року) = 6 475 633,70 / 194 476,56

МК( на кін.року) = 33,30

Дані розрахунки свядчать, що мультиплікатор капіталу збільшився з 31,29 руб. на початок року до 33,30 руб. на кінець року. Це сталося тому, що у досліджуваному періоді мультиплікатор капіталу збільшився на 2,01 або на 6,4%. Темпи збільшення мультиплікатора капіталу говорить високу активність банку на фінансовому ринку.

Аналіз зобов’язань філії ПРАК АПБ в м. Рибниця

В процесі формування фінансових ресурсів для залучення і забезпечення бажаної структури, обсягів і рівня витрат за депозитними зобов’язаннями використовують цінові та нецінові методи управління залученими коштами. Цінові методи – це використання відсоткової ставки за депозитами як головного важеля у конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних та юридичних осіб.

Нецінові методи базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок.

За умов нестабільного економічного розвитку в ПМР банки при встановленні депозитної ставки орієнтуються на рівень облікової ставки ПРБ та пропонують клієнтам плаваючу ставку, яка переглядається в разі зміни облікової ставки. Ці умови змусили банки перейти до короткострокового залучення коштів.

Загальний аналіз зобов’язань проводять за їх видами з урахуванням вартості фінансових ресурсів у межах загальноприйнятої класифікації (табл.2.1).

У досліджуваному періоді, опираючись на дані балансу за 2001 рік (додаток №8), загальний обсяг зобов’язань зменшився на 75,66 тис. руб. або на 1,2% при одночасному зниженні депозитів і кредитів банків ( банк видає тільки короткострокові) на 377,17 тис. руб. або на 28,4% та депозитів до запитання на 766,61 тис. руб. або на 20,5%, що призвело до зниження коштів клієнтів в цілому на 430,15 тис. руб. або на 9%. З’явилися на кінець року зобов’язання перед іншими банками (кошти банків), збільшилися короткострокові депозити клієнтів на 336,46 тис. руб. або на 32,6%, але в цілому кошти клієнтів знизилися, та збільшилися інші зобов’язання на 52,56 тис. руб. або на 65,4%.

З всього можна зробити висновок про негативний стан, який розвивався в продовж досліджуваного періоду, тому що зобов’язання , які забезпечують активні операції банку зменшилися. Зовсім відсутні довгострокові депозити, які належать до досить “дорогих” фінансових ресурсів. Зменшилися “дешеві” кошти на поточних рахунках (депозити до запитання).

Все це призвело до зміни структури зобов’язань.

Аналіз активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця

Аналіз динаміки, складу та структури активів банку і їх оцінка наведено в табл. 2.2.

Дані таблиці свідчать про загальне зменшення активів на 0,7% або на 47,97 тис. руб.

Викликає занепокоєння зменшення портфелю цінних паперів, як в загальних активах за абсолютним обсягом, так і питомою вагою. В цілому портфель цінних паперів за рік зменшився на 410,68 тис. руб. або на 3,5%, що в цілому до бази складає 35,7%. При тому що на кінець року з’явилися цінні папери для продажу на суму 238,47 тис. руб. Особливої уваги потребує інвестиційна діяльність банку, яка поряд з кредитною є основною. Цінні папери для інвестицій зменшилися на 649,15 тис. руб. або на 56,4%. Але кредитний портфель, навпаки, збільшився на 877,40 тис. руб. або на 51%.

Приріст основних засобів на 44,42 тис. руб. або на 4,5% є наслідком розвитку банку, або підвищення рівня технічного забезпечення тощо. У цьому випадку зміни можна вважати нормальними. Але якщо тенденцію підвищення питомої ваги основних засобів не буде зупинено. Структура активів банку погіршиться і перетвориться на неефективну.

Збільшилися інші активи на 106,45 тис. руб. або на 23,3%. Але більшість активів протягом 2001р. зменшалася:

- грошові кошти зменшилися на 140,25 тис. руб. або 27,2%;

- кошти в ПРБ – на 282,45 тис. руб. або на 32,1%;

- портфель цінних паперів – на 410,68 тис. руб. або на 35,7%.

- кошти в інших банках – на 242,86 тис. руб. або на 20,2 %, з яких залишки на коррахунках зменшилися на 155,86 тис. руб. або на 15%, а депозити і кредити в інших банках зменшилися на 87,00 тис. руб. або на 52,4%;

Підводячи підсумок можна сказати, що в своїй діяльності банк більшість уваги приділяє росту питомої ваги кредитного портфелю.

Аналіз високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця

Загальний аналіз високоліквідних активів проводиться на основі розрахованих показників їх структури та динаміки у досліджуваному процесі.

На основі балансового звіту та приміток до нього розглянемо динаміку,

склад та структуру високоліквідних активів комерційного банку (табл. 2.3).

Високоліквідні активи зменшилися за період, що досліджується, на 908,72 тис. руб. або на 23,9%, зменшення зберігається по всіх видах активів.

Таблиця 2.1.

Динаміка, склад і структура зобов'язань філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.

Показник  

На початок 2001 року  

На кінець 2001 року  

Відхилення  

Тис. руб.  

У % до підсумку  

Тис. руб.  

У % до підсумку  

Тис. руб.  

В % до бази  

За пп структури  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Зобов'язання - всього  

6 180,56

100

6 104,90

100

-75,66

98,8

-

у тому числі:

             

1. Кошти банків

-

-

679,10

11,1

679,10

-

11,1

2. Кошти клієнтів

2.1. Депозити до запитання

2.2. Термінові депозити, з них

- короткострокові

-. Довгострокові  

4 772,79

3 739,19

1 033,60

1 033,60

-  

77,2

60,5

16,7

16,7

-  

4 342,64

2 972,58

1 370,06

1 370,06

-  

71,1

48,7

22,4

22,4

-  

-430,15

-766,61

336,46

336,46

-  

91

79,5

132,6

132,6

-  

-6,1

-11,8

5,7

5,7

-  

3. Депозити і кредити банків, з них

- Короткострокові

- Довгострокові  

1 327,42

1 327,42

-  

21,5

21,5

-  

950,25

950,25

-  

15,6

15,6

-  

-377,17

-377,17

-  

71,6

71,6

-  

-5,9

-5,9

-  

4. Цінні папери власного боргу

-

-

-

-

-

-

-

5. Інші зобов'язання

80,35

1,3

132,91

2,2

52,56

165,4

0,9

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат