На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податок на прибуток


група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2.

1.11.5.3. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються шляхом застосування норм амортизації, визначених пунктом 2.1.11.8, до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду.

Суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не підлягають, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків, зборів (обов'язкових платежів).

1.11.5.4. Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду розраховується за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + (Па-1) - В(а-1) - А(а-1),

де Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1) - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.

1.11.5.5. Платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі=(І(а_1)-10):100.

де І(а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не провадиться.

У разі коли платник податку застосував коефіцієнт індексації, такий платник податку зобов'язаний визнати капітальний дохід у сумі, що дорівнює різниці між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, балансовою вартістю такої групи основних фондів (нематеріальних активів) до та індексації.

Зазначений капітальний дохід належить до складу валових доходів платиш податку кожного звітного кварталу звітного року в сумі, яка дорівнює одній четвер відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фок (нематеріальних активів) від суми капітального доходу такої групи (нематеріальної активу).

При застосуванні прискореного методу амортизації коефіцієнт індексації застосовується.

1.11.5.6. Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають « визначення групи 1, ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурної компоненту та в цілому по групі 1 як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої; групи.

1.11.5.7. Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають визначення груп 2 і 3, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної груп основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної матеріально) цінності, що входить до складу основних фондів групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.

Дія пункту припинена на 2002 рік з урахуванням вимог статті 7 ЗУ України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", в якому передбачено, що для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації] не нараховується.

1.11.5.8. Порядок бухгалтерського обліку балансової вартості груп основні фондів установлюється Міністерством фінансів України.

1.11.5.9. Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів1 доходів громадян. Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля.

1.11.5.10. Амортизація основних фондів груп 2 і 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

1.11.5.11. Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації згідно з п. 2.1.11.5.5 протягом строку, який визначається платником податку самостійно виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації.

Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.

1.11.6. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів

1.11.6.1. У разі здійснення витрат на придбання основних фондів балансова вартість відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання, з урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану вартість.

1.11.6.2. У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних фондів платником податку для власних виробничих потреб балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних фондів, що мають інші джерела фінансування, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану вартість.

1.11.6.3. У разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи І у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта.

Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку.

1.11.6.4. У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду.

Дія пункту припинена на 2002 рік з урахування вимог статті 7 ЗУ України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"

1.11.6.5. У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 в зв'язку з його ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією та консервацією за рішенням платника податку або Кабінету Міністрів України балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля. При цьому амортизаційні відрахування не нараховуються.

Зворотне введення основних фондів після проведення їх капітального ремонту, реконструкції або модернізації здійснюється у порядку, встановленому підпунктом 6.2 п. 2.1.11.

1.11.6.6. У разі виведення з експлуатації окремих фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією та консервацією за рішенням платника податку або Кабінету Міністрів України балансова вартість груп не змінюється.

Зворотне введення таких основних фондів в експлуатацію після проведення їх капітального ремонту, реконструкції та модернізації збільшує баланс групи тільки на суму витрат, пов'язаних з цими роботами.

Дія пункту припинена на 2002 рік з урахування вимог статті 7 ЗУ України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"

1.11.6.7. Якщо на початок звітного кварталу групи 2 і 3 основних фондів не містять матеріальних цінностей, балансова вартість такої групи відноситься до валових витрат платника податку такого звітного періоду. Норми цього підпункту не застосовуються при визначенні платником податку амортизаційних відрахувань на суму поліпшень основних фондів, одержаних в оперативний лізинг (оренду).

1.11.6.8. У разі вимушеної заміни основних фондів, якщо з не залежних від платника податку обставин вони (чи їх частина) зруйновані, вкрадені чи підлягають знесенню або платник податку змушений відмовлятись від використання таких

основних фондів з обставин загрози чи неминучої заміни, зруйнування або знесення умови підтвердження наявності такої загрози або неминучості у порядку, визначеної законодавством), платник податку в звітному періоді, на який припадає така заміна:'

а) збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об'єкта основи фондів групи 1, який підлягає вимушеній заміні, а вартість такого об'єкта прирівнює до нуля;

б) не змінює балансову вартість груп 2 і 3 для таких обставин стосовно основи фондів цих груп.

1.11.6.9. У разі коли страхова організація або інша юридична чи фізична осо визнана винною у заподіяній шкоді, компенсує платнику податку втрати, пов'язані вимушеною заміною основних фондів, платник податку в податковий період, на припадає така компенсація:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат