На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роль автоматизування бухгалтерії

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Роль автоматизування бухгалтерії

Роки, коли на запитання "Автоматизувати бухгалтерiю, чи нi?" можна було вiдповiсти: "Нi", - минули. Чому? Тому що бухгалтер повинен аналiзувати бухгалтерську iнформацiю, а не просто виконувати роль високоiнтелектуального калькулятора, який, на жаль, ще й iнколи робить арифметичнi помилки. Сьогоднi бухгалтерiї подiляються на тi, що автоматизованi, i тi, що будуть автоматизованi найближчим часом. Отже, ця тема стосується сьогоднi кожного бухгалтера.

Вiдтепер "Галицькi контракти" започатковують Школу з автоматизацiї бухгалтерського облiку. В нiй ви дізнаєтеся про рiзнi пiдходи i технологiї автоматизацiї, про зручностi i проблеми, якi при цьому виникають, про помилки, якi трапляються найчастiше. Почуєте вiдгуки тих, хто вже пройшов цей шлях або прямує ним. Загалом про все, що супроводжує процес автоматизацiї облiку на пiдприємствi.

Бухгалтерськi програми бувають рiзнi:

- спецiалiзованi i унiверсальнi;

- якi складаються з декiлькох окремих модулiв i якi дозволяють обробляти всю бухгалтерську iнформацiю в одному середовищi;

- якi працюють з роздiленими за напрямами облiку базами даних i якi дозволяють вести облiк в єдинiй базi даних;

- якi дозволяють аналiзувати стан фiнансових справ на пiдприємствi в реальному масштабi часу i якi дозволяють одержувати пiдсумки тiльки пiсля закриття звiтного перiоду;

- розрахованi на роботу в комп'ютернiй мережi i тiльки на персональну роботу;

- масовi i одиничнi;

- надiйнi i ненадiйнi;

- ті, що адаптуються, і ті, що не адаптуються.

Всi вони присутнi на нашому ринку, всi вони мають право на iснування, про кожен тип програми ми будемо говорити в нашiй Школi.

Статистика стверджує, що про "1С" чув практично кожен, хто працює з комп'ютерною бухгалтерiєю в Українi. I в кожного це слово викликає рiзнi асоцiацiї - починаючи вiд назви форми статистичної звiтностi радянських часiв i закiнчуючи тим, що "1С" - це пристрiй(!) для автоматизацiї бухоблiку (так само, як будь-який пристрiй для копiювання в нас називають "ксерокс", хоча "ксерокс" - це трохи помилкова українська транскрипцiя назви вiдомого, але не єдиного, виробника копiювальних пристроїв - фiрми Xerox).

Взагалi "1С" - це назва росiйської компанiї, яка займається розробкою програмного забезпечення. Одночасно - це складова назви бухгалтерських та iнших програмних продуктiв, якi випускаються цiєю фiрмою.

В цьому циклi публiкацiй ми хочемо розповiсти про програму "1С:Бухгалтерiя" ПРОФ 6.0. Чому саме про цю модифiкацiю (мається на увазi ПРОФ 6.0)?

- Тому що переважна більшість бухгалтерiв в Українi користуються саме цiєю модифiкацiєю програми;

- тому що є українська версiя цiєї програми, розроблена українською компанiєю "ДИСК" за лiцензiйною угодою з "1С";

- тому що, працюючи з цiєю системою, можна автоматизувати практично всi роздiли бухгалтерського облiку для будь-яких видiв дiяльностi, оскiльки вона є унiверсальною бухгалтерською програмою;

- тому що українська версiя цiєї програми не має проблем з пiдтримкою 2000 року.

Основнi характеристики системи "1С:Бухгалтерiя" ПРОФ 6.0 українська версiя:

- унiверсальна;

- складається з одного модуля, який дозволяє обробляти всю бухгалтерську iнформацiю в одному середовищi;

- веде облiк в єдинiй базi даних;

- працює в реальному масштабi часу;

- розрахована як на роботу в комп'ютернiй мережi, так i на персональну роботу;

- масовий продукт (загальний тираж легальних копiй має величину близько 100 тисяч примiрникiв);

- достатньо надiйна при обробцi декiлькох десяткiв тисяч операцiй на мiсяць;

- адаптується до додаткових вимог замовника з використанням власної макромови програмування, яка входить до стандартного комплекту поставки;

- рекомендована вартiсть виробника для однокористувацької версiї - 200 доларiв США, для мережної версiї - 400 доларiв США.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:"1С: Бухгалтерiя" ПРОФ 6.0 - оболонка, яка адаптується (настроюється) до вимог законодавства з використанням засобiв вбудованої макромови.

Тому купувати бухгалтерську систему, користуючись при виборi тiльки торговою маркою, пiд якою продається оболонка, не можна. Треба обов'язково з'ясувати, чи ця система реально адаптована до вимог українського законодавства (так само, як, купуючи вiдеомагнiтофон Panasonic, треба з'ясувати, чи дозволяє вiн вiдображати кольорове зображення на вашому телевiзорi). Якщо ви купуєте українську версiю "1С" вiд компанiї "ДИСК", то наявнiсть якiсної адаптацiї до українського законодавства гарантована.

В iнших випадках варто проаналiзувати, чи те, що вам пропонують пiд виглядом української версiї, дiйсно дозволяє працювати згідно з вимогами чинного законодавства. Крiм того, наявнiсть української версiї гарантує коректнiсть вiдображення друкованих форм звiтностi (скажiмо, побачити варiант "Карточка счета за жовтень 1999 г." (саме в такiй орфографiї) вам в українськiй версiї не доведеться).

Стандартна українська конфiгурацiя вiд компанiї "ДИСК" для "1С:Бухгалтерiї" ПРОФ 6.0 дозволяє автоматизувати обробку облiкової iнформацiї за основними видами дiяльностi, якими займаються бiльшiсть українських пiдприємств, а саме:

- виробництво;

- гуртова торгiвля;

- роздрiбна торгiвля;

- надання послуг.

Рознесення грошових документiв по касi i банку

Для того щоб будь-що записати в журналi операцiй, в нього, звичайно ж, потрiбно зайти (роздiл "Операцiї" головного меню). Ми з вами будемо розглядати, як працюють стандартнi документи, що пропонуються в українськiй версiї програми вiд компанiї "ДИСК". Спосiб внесення ручних проводок було розглянуто в попереднiй темi при введеннi залишкiв, i бiльше до нього ми не повертатимемось, бо використовувати ручнi проводки для господарських операцiй, що вiдбуваються щодня не один раз, - це все одно, що лопатою копати котлован для будинку. Одна з найголовнiших переваг бухгалтерської програми перед паперовим облiком - це автоматизацiя часто повторюваних дiй. Використовуйте цю перевагу, послуговуючись документами.

Для того щоб ввести документ до журналу операцiй, потрiбно або натиснути кнопочку "Ввести документ" або "гарячi клавiшi".

“Alt” + F9

Перед вами в окремому вiкнi з'явиться список всiх документiв, що пропонуються програмою.

Шляхом проб можете встановити, що такий самий список "Документи i розрахунки" вiдкривається в iншому мiсцi - в роздiлi "Операцiї" головного меню, проте звiдти не вдається створювати документ, можна лише змiнювати його форму i змiст.

1. Прибутковий ордер

Розглянемо прихiд грошей до каси.

1 Виберiть в списку документiв той, що називається "Каса прибутковий ордер" (ОПР - скорочена назва) i або натиснiть клавiшу “Enter” або кнопку "Виб.". Перед вами з'явиться вiконечко цього документа.

Програма автоматично пропонує поточну дату, яку можете змiнити.

2. Виберiть кореспондентський субрахунок (рахунок) залежно вiд господарської операцiї:

якщо ви точно пам'ятаєте цей номер, то набирайте з клавiатури

або натиснiть F4

Перед вами з'явиться план рахункiв. Користуючись швидким пошуком або перегортанням сторінок, знайдiть потрiбний i виберiть його, натиснувши “Enter”

Тепер цей номер субрахунка (рахунка) з'явився в полi "Рахунок кредиту" прибуткового ордера. Пiдтвердiть вибір натисканням

“Enter”

3. Якщо вибраний рахунок має аналiтичний облiк, то вiдразу ж побачите список субконто, що "прив'язаний" до цього субрахунка (рахунка).

Нумерацiя документiв є унiкальною в межах кожного виду, наприклад, не iснує двох прибуткових ордерiв з однаковим номером. Початково пропонується наступний вiльний номер.

Найімовірніше, це або працiвники, або контрагенти. Виберiть iз запропонованого списку потрiбне. Процедура вибору аналогiчна до попередньої.

4. Далi проставте суму i заповнiть поле "Пiдстава" - все, що ви там запишете, з'явиться в журналi операцiй в графi "Змiст", а також у друкованiй формi прибуткового касового ордера.

5. Для того щоб отримати друковану форму, необхiдно натиснути кнопку "Документ", вiдкриється вiкно, де ви i побачите, як виглядатиме цей документ надрукованим.

А можливостей надрукувати цей документ - величезна кiлькiсть:

натиснути у верхньому рядi ек-рана серед ряду кнопочок "Прінтер"

у роздiлi "Дiї" головного меню вибрати функцiю "Друк";

натиснути F8

натиснути комбiнацiю клавiш (подано з урахуванням латинської розкладки клавiатури).

Control + “P”

Пiсля реалiзацiї будь-якої з цих можливостей перед вами з'явиться вiконечко "Друк документа". Встановiть потрiбну вам кiлькiсть копiй i вкажiть, скiльки їх має бути на сторiнцi - одна чи двi. Пiсля цього натиснiть клавiшу або кнопку "OK".

“Enter”

Прибутковий ордер ви надрукували, тепер варто його зберегти в вашiй бухгалтерськiй програмi. Для цього або натискаєте кнопку "ОК", або клавiшу “Esc”

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат