На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Діюча практика обліку операцій з векселями

Реферати > Банківська справа > Діюча практика обліку операцій з векселями

Бухгалтерський облік у системі економічних наук традиційно розглядається як інформаційна база економічного аналізу. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ставить більш суворі вимоги до якості бухгалтерської інформації, що потребує пошуку нової методологічної бази для оцінки фінансових інструментів. Науково обґрунтовані та апробовані методи аналізу доцільно використовувати для розробки методики оцінки цінних паперів з метою їх адекватного відображення в бухгалтерському обліку. Це обумовлює перехід на якісно новий рівень розуміння взаємозв’язків обліку та аналізу як наук.

Також треба зазначити, що активні операції банків з розміщення власних та залучених коштів у цінні папери пов'язані з ризиком виникнення збитків у разі погіршення фінансового стану емітентів цінних паперів, зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни норм ринкових процентних ставок, зміни інвестиційної політики банків. З метою мінімізації зазначеного ризику банки зобов'язані створювати спеціальний резерв на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами.

Експертиза векселів також має велике значення з точки зору безпеки на фінансовому ринку. Робота з перевірки векселів умовно поділяється на три напрямки: юридична й економічна експертиза та експертиза бланків векселів.

Розвиток економічних відносин у нашій країні у будь-якому разі призведе до виникнення необхідності користування векселями черех велику кількість їх переваг. Тому вже сьогодні треба підгодовувати тиеоритичну та практичну базу для цього варіанту розвитку подій. Банківська система, як одна з найпотужніших фінансових систем, просто зобов’язана не пройти осторонь такого важливого у загальнодержавному масштабі питання, бо саме від її розвитку у більшій мірі залежить розвиток економіки усієї країни. А отже розвиток операцій комерційних банків з векселями має цілком світле майбутнє.

перелік використаної літератури

1. Конституція України, www. laws. ua

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Офіційний вісник України, 2000. - № 43. – с.31 – 58.

3. Закон України "Про обіг векселів в Україні" // Урядовий кур єр, 2001. – № 18. – с.21-23.

4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Офіційний вісник України, 2000. – № 41. – с.21 – 27.

5. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – № 05. – с.95.

6. Закон України "Про охорону праці" // Охорона праці. – 2003р. № 1(103). – с.3-11

7. Закон України "Про бухгалтерський облік", www. laws. ua

8. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України від 1404. 2000 № 121 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – № 11. – с.119.

9. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (в редакції постанови Правління НБУ від 18.06. 2003 р. №255) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – №10.

10. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені постановою правління НБУ від 16 червня 2005 р. № 221 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2005 р. – № 8. – с.24–32.

11. Положення про облікову політику АБ "Факторіал – Банк" 2008 р., затв. Наказом № 234 від 19.12. 2007 р.;

12. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції Постанови Правління НБУ від 17.06. 2004 р. за №280) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004.

13. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред.Ф. Ф. Бутинця та ін. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 235 с.

14. Андрушків Т. Банки як суб’єкти фінансових ринків України: роль і перспективи // Банківська справа. – 1998 – № 2. – с.301.

15. Банківські операції: Підручник/ За ред.А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2004. – 383 с.

16. Безклубний І.В. Цінні папери: поняття та юридичні характеристики // Право України. – 2001. – № 9. – с.33.

17. Белова Н. О сроках предъявления векселей к оплате и их погашения // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. – №54. – с.34-37

18. Боев О.В. Вексель - строго формальный документ // Деньги и кредит, 2005. – №11. – с.70-72

19. Бюлетень Національного банку України // Щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2006. – № 4. – 148 с.

20. Вексель як фінансовий інструмент: будьте уважні та обережні // Фінансовий ринок Украіни, 2005. – №3. – с.21–23

21. Векселя в Украине // Все о бухгалтерском учете., 2006. – №16. – с.3 – 11.

22. Герасимович А.М. Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов'яз - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

23. Голодницкий Э. Правильный вексель без оборотов // Бизнес, 2004. -№44. – с.74-75

24. Гордиенко Л. Вексель как форма расчета: первое знакомство // Главбух., 2006. – №15. – с.28-32

25. Григорьев И. Как взыскать долг по векселю // Все о бухгалтерском учете., 2005. – №33. – с. 19-22

26. Давидов Д.Д. Електронний посібник. Microsoft Excel. Процедура. Пошук рішення. Харків: Фонди ХНЕУ. – 2007. – 352 с.

27. ДБН 2.5. – 2006 Природнє та штучне освітлення

28. ДБН В.1.1. -7. –2002. – Пожежна безпека

29. Добровский В. Учет и налогообложение операций с ценными бумагами у различных участников фондового рынка Украины // Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. - № 2. – с.21-25

30. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. – 2003. – № 7. – с.64-68

31. Збірник тез та доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку". Тернопіль "Економічна думка", 1998. – 86 с.

32. Зінченко Л.П., Павленко О.М. Векселі та вексельний обіг. Х.: Інформаційно-правовий центр "Ксилон", 2001. – 35 с.

33. Зиньковський М. Вексель з дисконтом: от выпуска до погашения // Баланс, 2006. -№47. – с.40-43

34. Інструкція з охорони праці № 1ПЕОМ для користувачів ПЕОМ, затв. Наказом № 818 від 16.12. 2004р

35. Кириллов С. Выдача векселя. На что стоит обратить внимание? // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. – №54. – с.3–7

36. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. 2004. – 636 с.

37. Кіндрова Т.О. Бухгалтерський облік у банках. К.: КНЕУ, 2001. – 611 с.

38. Кобевник В.Ф. Охорона праці. - Вища школа, 1990. – 286 с.

39. Корнєва Т.В. Проблеми митного контролю, що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків // Митна справа, 2006. – №5. – с.42-46

40. Коршунов В.І. "Облік та аналіз в комерційних банках". - X.: Основа, 1999. – 252c.

41. Косик С. Становлення ринку цінних паперів в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 3. – с.32.

42. Костюк А. Документальное оформление операций с векселями: аваль, домициляция, оплата // Баланс, 2005. -№21. – Тем. вып. – с.2–6

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат