На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Стандартні звіти


Розраховувати в документах ціну - якщо цей параметр встановлено, то в карточці рахунка, карточці субконто і журнальному ордері буде виводитися не нормативна ціна (задана в списку субконто в графі "Ціна"), а фактична ціна субконто, тобто результат ділення суми проводки на кількість.

Розраховувати в документах курси валют - якщо цей параметр встановлено, то при перегляді журналу операцій, а також в карточці рахунка, карточці субконто і журнальному ордері буде виводитися не нормативний курс валюти (заданий в спискові курсів валют), а фактичний курс, тобто результат ділення суми проводки на суму в валюті.

Вивід параметрів субконто до - вказує, скільки параметрів субконто слід виводити в документах, що включають назви субконто. Якщо вказати 0, то параметри субконто виводитися не будуть.

Крім того, в тому ж запиті "Параметри" Ви можете вказати, куди роздруковувати звіти - на принтер, в текстовий файл, туди і туди, або не роздруковувати взагалі.

8.4. Журнальний ордер

Журнальний ордер являє собою виборку з журналу операцій по деяких заданих критеріях. Цей документ відрізняється від інших вихідних документів слідуючим:

він формується не з допомогою якогось пункту групи меню "Операції", а при натисненні клавіши F8 при перегляді журналу операцій;

він містить дані не за інтервал підведення підсумків, а за довільний інтервал;

для його створення не потрібен попередній розрахунок підсумків.

Формування журнального ордера. Для виводу журнального ордера натисніть при перегляді журналу операцій клавішу F8. На екран буде виведено список журнальних ордерів. Цей список містить дві графи: "Назва" і "Склад":

в графі "Назва" повідомляється призначення журнальних ордерів. Список впорядковано по даній графі;

в графі "Склад" задаються критерії вибору проводок для включення в журнальний ордер. Якщо графа "Склад" не заповнена, то в ордер включаються всі проводки.

Якщо потрібний журнальний ордер є в списку, виділіть його курсором і натисніть Enter. Програма сформує журнальний ордер і виведе його для перегляду. Для кожної включеної в журнальний ордер проводки приводяться дата, опис проводки, рахунки дебета і кредита проводки, сума проводки і назва субконто дебета і кредита проводки, якщо по рахунках дебета і кредита проводки ведеться аналітичний облік. Для проводок, виражених в валюті, в журнальному ордері вказуються назва валюти, сума в валюті і курс валюти, по якому було зроблено проводку. Порядок записів в журнальному ордері відповідає біжучому порядку проводок в журналі операцій.

Зауваження.

Якщо в журнальний ордер потрапили і проводки, і заголовки документів, то при розрахунку кінцевої суми заголовки не враховуються.

Перегляд і друк журнального ордера. При перегляді журнального ордера Ви можете переміщатися по ньому при допомозі відповідних клавіш. Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит про роздруковування документа:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати журнальний ордер, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть на клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Задання параметрів журнального ордера. В запиті зі списком журнальних ордерів в другій стрічці цього запиту приводяться параметри журнального ордера:

інтервал, за який включаються проводки в журнальний ордер. По "замовчуванню" туди включаються проводки в інтервалі видимості проводок (цей інтервал встановлюється при натисненні F7 при перегляді журналу операцій);

номер робочого місця проводок, які включаються в журнальний ордер (якщо цей параметр не вказаний, то в журнальний ордер включаються проводки з будь-яким номером);

режим виводу журнального ордера в форматі переносу операцій. Цей режим дозволяє вигружати в текстовий файл OUT.TXT операції для подальшого використання їх на іншому робочому місці, де вони можуть бути прочитані з допомогою режиму переносу операцій, або в іншій програмі;

режим встановлення номера робочого місця. Для включення цього режиму необхідно в полі справа від напису "встановити номер робочого місця" поставити будь-який символ, тоді при формуванні журнального ордера у всіх проводок, що задовільняють критеріям відбору, буде встановлений даний номер робочого місця (сам журнальний ордер при цьому не формується, видається тільки повідомлення про те, скільки проводок відмічено даним номером).

Для зміни параметрів журнального ордера необхідно клавішами виділити потрібний параметр і натиснути клавішу "*".

Зауваження.

1. Автоматичне встановлення у проводок номера робочого місця може бути використане для знищення проводок в режимі переносу операцій (див. розд.10.2). Перед знищенням великої кількості проводок рекомендується зберегти архівну копію.

2. Автоматичне встановлення номера робочого місця може бути використане для пошуку проводок. Для цього задайте в якості робочого місця символ, який не використовується в текстах проводок, наприклад "!". Після цього Ви можете шукати в журналі дані проводки з допомогою клавіш Alt F7, Alt F6 і Alt F8, задавши в якості стрічки пошуку даний символ.

Включення в список нового журнального ордера. Якщо в спискові журнальних ордерів немає потрібного ордера, Ви можете вставити його в список, натиснувши клавішу Ins і ввівши для нового журнального ордера графи "Назва" і "Склад". Якщо назва і склад в нового журнального ордера подібні до тих, що вже є у одного з ордерів, можна встановити курсор на стрічку-зразок і натиснути F9, в цьому випадку в якості початкових значень граф нової стрічки будуть пропонуватися значення відповідних граф стрічки-зразка.

Задання складу журнального ордера. Для кожної стрічки в списку журнальних ордерів в графі "Склад" задаються критерії відбору проводок для включення у відповідний журнальний ордер. В цій графі можуть знаходитися одна або кілька кореспонденцій рахунків або символьних стрічок, розділених знаком ";". Символьні стрічки являють собою набори символів, взяті в лапки. Кореспонденції мають вигляд:

n - проводки з рахунком n;

n, m - проводки в дебет рахунка n з кредита рахунка m.

Тут в якості n і m може вказуватися зірочка ("*"), вона позначає будь-який рахунок. Наприклад, *,51 - всі проводки з кредита 51 рахунка. В журнальний ордер включаються всі записи з журналу операцій, що задовільняють умовам:

Якщо в графі "Склад" вказані кореспонденції рахунків, то проводка повинна відповідати одній з цих кореспонденцій.

Якщо в графі "Склад" вказані стрічки символів, то графа "Короткий опис" повинна включати одну з цих стрічок.

Приклади:

50 - всі проводки з рахунком 50;

50,* - всі проводки з дебетом рахунка 50;

*,51 - всі проводки з кредитом рахунка 51;

50, 51 - всі проводки в дебет 50 рахунка з кредита 51;

51;52 - всі проводки з 51 або 52 рахунками;

46,68.2 - всі проводки в дебет 46 рахунка з кредита 68.2;

"папір" - всі проводки, що містять в описі слово "папір";

"папір";"картон" - всі проводки, що містять в описі слово "папір" або слово "картон";

*,46;"папір" - всі проводки по кредиту 46 рахунка, що містять в описі слово "папір".

8.5. Оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова відомість містить для кожного рахунка залишки на початок і на кінець періоду і обороти по дебету і кредиту за даний період. Цей документ є одним з найбільш часто використовуваних в бухгалтерії.

Для виводу даної відомості виберіть пункт "Оборотно-сальдова відомість" групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список, в якому для кожного рахунка і субрахунка, що мають нульове сальдо або обороти за даний період, приводяться код рахунка, залишок на початок періоду, обороти за період по дебету і кредиту рахунка і залишок на кінець періоду. Для рахунків, по яких ведеться валютний облік, в оборотно-сальдовій відомості виводяться окремі стрічки для кожної валюти. В цих стрічках в графі "Вал" вказується коротка назва валюти, а суми в них можуть вказуватися як в валюті, так і в гривневому еквіваленті.

Список впорядковано по кодах рахунків і субрахунків. В нижній стрічці відомості виводяться підсумки по оборотах і залишках по всіх рахунках.

Перегляд відомості. Оборотно-сальдову відомость можна переглядати, як будь-який інший список (див. розд.2.11). Ви можете використовувати клавіші:

é і ê- на одну стрічку вниз або вверх;

PgUp і PgDn - на сторінку (розмір екрану) вверх і вниз;

Home і End - на початок і кінець списку;

Esc - вихід з перегляду.

Для пошуку даних в списку по коду рахунка і субрахунка Ви можете ввести з клавіатури код рахунка (детально див. розд.2.11).

Крім того, Ви можете використовувати слідуючі клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми в відомості приводяться без копійок, а в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути невидні старші розряди;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат