На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Стандартні звіти


F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми в валютних стрічках відомості приводяться в гривнях, при цьому в заголовках відомості виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" суми в валютних стрічках відомості приводяться в валюті, при цьому в заголовку відомості виводиться "В валюті";

Alt F10 - зміна параметрів програми;

- - перегляд підсумків за попередній квартал;

+ - перегляд підсумків за слідуючий квартал.

Зауваження.

1. Якщо при зміні робочого кварталу виявиться, що за потрібний період не проводився підрахунок підсумків, то перехід до другого періоду не проводиться, а на екран виводиться відповідне повідомлення.

2. Якщо перед входом в Оборотно-сальдову відомість програма запропонувала Вам розрахувати підсумки, а Ви відмовилися, то залишки на кінець періоду і обороти в відомості можуть бути не зовсім правильні.

Друк оборотно-сальдової відомості. Для друку оборотно-сальдової відомості натисніть одну з слідуючих клавіш:

F8 - друк відомості за заданий період;

F9 - друк відомості наростаючим підсумком за рік.

Програма сформує відповідний документ і виведе його для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter! Відмова - Esc! кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Зауваження.

Якщо в списку параметрів програми включено режим "Вивід підсумків без субконто", то в роздрукованій оборотно-сальдовій відомості будуть тільки основні рахунки, без їх ділення на субрахунки. Якщо ж цей параметр вимкнено, то в відомість будуть включені дані по рахунках і субрахунках. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках. Для зміни режиму "Вивід підсумків без субрахунків" Ви можете при перегляді списку зведених проводок натиснути Alt F10.

Вивід оборотки в розрізі субконто. Якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то Ви можете отримати розбивку оборотів і залишків по рахунку по конкретних об'єктах аналітичного обліку з допомогою "Оборотно-сальдової відомості по рахунку в розрізі субконто" (див. розд.8.12). Для виводу цієї відомості встановіть курсор на рахунок, що Вас цікавить, і натисніть клавішу F3. Якщо по рахунку не ведеться аналітичний облік, то натиснення F3 ігнорується.

Вивід карточки рахунка. Якщо при перегляді оборотно-сальдової відомості Ви захочете отримати повні дані про операції по деякому рахунку, можна вивести "Карточку рахунка" (див. розд.8.11). Для цього встановіть курсор на рахунок, що Вас цікавить і натисніть клавішу F5.

8.6. Шахматка

Шахматка - це документ, що містить таблично представлені обороти між рахунками за деякий період часу. Шахматка часто використовується бухгалтерами, так як вона дає уявлення про рух засобів і зобов'язань підприємства.

Для виводу шахматки виберіть пункт "Шахматка" з групи "Звітність" головного меню. Програма виведе на екран таблицю, в якій стрічки відповідають рахункам дебету, а стовбчики - рахункам кредиту, а в клітинках містяться суми оборотів за вибраний період в дебет рахунка, вказаного в лівій частині стрічки, з кредита рахунка, вказаного в верхній частині стовбчика, що містить дану стрічку. Зліва і зверху шахматки відображаються номери рахунків дебета і кредита, а справа і знизу - обороти по цих рахунках.

Перегляд шахматки. Ви можете переглядати виведену на екран шахматку, переміщаючись по ній з допомогою клавіш:

ç і è - вліво і вправо;

é і ê - вверх і вниз;

Home - на верхній край шахматки;

End - на нижній край шахматки;

Ctrl Home - на лівий край шахматки;

Ctrl End - на правий край шахматки;

PgUp - "листання" шахматки вверх;

PgDn - "листання" шахматки вниз;

Ctrlç - "листання" шахматки вліво;

Ctrlè - "листання" шахматки вправо;

Esc - вихід з перегляду.

Крім того, Ви можете використовувати клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми в шахматці приводяться без копійок, в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути не видними старші розряди;

F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми в "валютних" стрічках і стовбчиках шахматки приводяться в гривнях, при цьому в заголовку шахматки виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" ці суми приводяться в валюті, при цьому в заголовку шахматки виводиться "В валюті";

F7 - формування і друк аналізу рахунка (див. розд.8.8, рахунок вибирається з пропонованого списка рахунків);

F8 - друк шахматки;

Alt F10 - зміна параметрів програми.

Друк шахматки. Для друку шахматки натисніть клавішу F8. Програма виведе шахматку (розбивши її на сторінки) в текстовий файл і представить цей файл для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран виводиться запит:

Друк одного екземпляра- Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати шахматку, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Зауваження.

1. Список зведених проводок (див. розд.8.7) дає інший спосіб подачі інформації, ніж той, що міститься в шахматці.

2. Якщо перед входом в шахматку програма запропонувала Вам розрахувати підсумки, а Ви відмовилися, то обороти в шахматці можуть бути не зовсім вірними.

3. При великій кількості рахунків (більше 200) шахматка перед друком не виводиться для друку.

8.7. Зведені проводки

Список зведених проводок - це документ, що містить обороти між рахунками (суми в дебет одного рахунка з кредита другого) за деякий період часу. Цей список містить ту ж інформацію, що і шахматка, але представляє її другим способом.

Для виводу списка зведених проводок виберіть пункт "Зведені проводки" групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список зведених проводок за робочий період. В списку є дві графи "Дебет" і дві графи "Кредит": для кожного рахунка приводяться його код і назва.

Проводки в валюті. Для проводок, що вирожені в валюті, в графі "Вал" відображається скорочена назва валюти. При цьому в графі "Сума" може вказуватися як сума в валюті, так і в гривнях (справа від заголовка відображається напис "Валюта" або напис "Сума"). Переключення з одного режиму в другий здійснюється при допомозі клавіши F6.

Перегляд зведених проводок. Список зведених проводок можна переглядати так, як будь-який другий список (див. розд.2.11).

Порядок виводу. Список зведених проводок може бути відсортований по кодах рахунків дебета або по кодах рахунків кредита. Для встановлення потрібного порядку сортування слід натиснути:

F3 - для сортування по кодах рахунків дебету;

F4 - для сортування по кодах рахунків кредиту.

Назви цих клавіш виведені над графами таблиці. Назви клавіш, що відповідають біжучому порядкові виводу зведених проводок, виведені інверсним кольором.

Швидкий пошук. Для пошуку проводок по коду дебета або по коду кредита слід встановити натисненням клавіши F3 або F4 відповідний порядок сортування записів і почати вводити символи потрібної графи. Детальніше про швидкий пошук розповідалося в розд.2.11.

Друк зведених проводок. Для друкування зведених проводок слід натиснути одну з клавіш:

F8 - друк зведених проводок за заданий період;

F9 - друк зведених проводок наростаючим підсумком за рік.

Програма сформує відповідний документ (його формат практично такий як і у виведеного на екран списка), і виведе його для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни - Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Параметри виводу зведених проводок. Якщо в списокові параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в спискові зведених проводок будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр виключено, то зведені проводки включають як основні рахунки, так і субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.

Для зміни режиму "Вивід підсумків без субрахунків" Ви можете при перегляді списку зведених проводок натиснути Alt F10.

8.8. Аналіз рахунка

Документ "Аналіз рахунка" містить обороти рахунка з іншими рахунками, обороти за розрахунковий період, залишки на початок і на кінець періоду. Таким чином, аналіз рахунка являє собою фрагмент Головної книги, що стосується одного рахунка.

Для отримання даного документа слід вибрати пункт "Аналіз рахунка" з групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, в якому слід виділити потрібний рахунок і натиснути Enter. Для отримання аналізу по всіх рахунках натисніть клавішу F8.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат