На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Стандартні звіти


Ви можете переглядати виведений на екран документ, як описано в розд.2.9. Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит про друк документа:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть на клавішу, що відповідає потрібній кількості.

Зауваження.

1. При виборі рахунка, що має субрахунок, в карточці будуть приведені і операції по субрахунках цього рахунка.

2. В карточці можуть приводитися параметри субконто, що беруть участь в операціях по рахунку. Число параметрів визначається значенням поля "Вивід параметрів субконто до" в запиті "Параметри". Якщо вивід параметрів субконто небажаний, введіть в поле "Вивід параметрів субконто до" в запиті "Параметри" нульове значення.

9.12. Оборотно-сальдова відомість по рахунку в розрізі субконто

Для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік, Ви можете отримати розбивку оборотів і залишків по рахункові (які виводяться в Оборотно-сальдовій відомості, див. розд.8.5) по конкретних об'єктах аналітичного обліку. Відповідний документ називається "Оборотно-сальдова відомість по рахунку в розрізі субконто".

Для виводу цієї відомості необхідно при перегляді Оборотно-сальдової відомості встановити курсор на рахунок, що Вас цікавить і натиснути F3 або Enter. На екран буде виведено оборотно-сальдову відомість по даному рахунку.

Відомість представлена у вигляді списка по значеннях субконто. Кожна стрічка містить назву об'єкта аналітичного обліку, його ціну, залишок на початок періоду, дебетовий і кредитовий обороти і залишок на кінець періоду. В нижній частині списка виведені підсумкові дані: розгорнуте сальдо (окремі суми по дебетових і кредитових залишках), сальдо і сумарні обороти. Для субконто, по яких велись операції в валюті, окремими стрічками виводяться суми по кожній валюті і підсумкова сума. Список впорядковано по номерах субконто.

Перегляд відомості. Дану відомість можна переглядати, як будь-який інший список (див. розд.2.11). Ви можете використовувати клавіші:

é,ê - на одну стрічку вверх або вниз;

PgUp і PgDn - на сторінку (розмір екрану) вверх або вниз;

Home і End - на початок або кінець списка;

Esc - вихід з перегляду.

Для пошуку даних в списку по коду субконто введіть з клавіатури код субконто (детальніше про це див. розд.2.11).

Крім того, Ви можете використовувати клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки";

F6 - переключення режиму "сума/кількість/валюта" (в режимі "сума" в відомості приводяться суми залишків і оборотів, в режимі "кількість" залишки і обороти в натуральному виразі, а в режимі "валюта" - залишки і обороти в валюті);

F5 - пошук по субконто(/його необхідно буде вибрати з виведеного на екран списка);

Alt F10 - зміна параметрів програми.

Зауваження.

1. Якщо перед входом в Оборотно-сальдову відомість програма запропонувала Вам розрахувати підсумки, а Ви відмовилися, то залишки на кінець періоду і обороти в відомості можуть бути не зовсім вірними.

2. Для рахунків, по яких не ведеться кількісний облік, натиснення F6 ігнорується.

Вивід відомостей по підпорядкованих субконто. Для субконто, що мають підпорядковані, Ви можете вивести оборотно-сальдові відомості по підпорядкованих субконто. Для цього при перегляді оборотно-сальдової відомості по субконто:

встановіть курсор на стрічку субконто, що має підпорядковані субконто;

натисніть Enter або F3.

На екран буде виведено відомість по субконто, підпорядкованих тому, на який було встановлено курсор. Для повернення до вихідної відомості слід натиснути клавішу Esc.

Друк відомості. Друк відомості здійснюється, як це описано в розд.8.5.

Зауваження.

1. Якщо в параметрах програми включено режим "Аналіз субконто в порядку кодів", то субконто в роздрукованій відомості будуть впорядковані по кодах, якщо ж ні - то по назвах.

2. Якщо в параметрах програми включено режим "Включати підпорядковані субконто", то в роздруковану відомість будуть включені всі підпорядковані субконто для субконто з виведеної на екран відомості.

8.13. Аналіз рахунку по субконто

Документ "Аналіз рахунка", описаний в розд.8.8, містить підсумкові суми кореспонденцій даного рахунка з іншими за розрахунковий період, залишки по рахунку на початок і кінець періоду. Якщо по цьому рахунку ведеться аналітичний облік, то такі дані можна отримати не тільки для рахунка вцілому, але і для кожного об'єкту аналітичного обліку по даному рахунку. Відповідний документ називається "Аналіз рахунка по субконто".

Вивід аналізу рахунка по субконто. Для отримання даного документа виберіть пункт "Аналіз рахунка по субконто" групи "Звітність" головного меню. На екран виводиться список рахунків, з якого слід вибрати потрібний і натиснути Enter. Якщо по рахунку не ведеться аналітичний облік, програма поверне Вас в головне меню. В протилежному випадку на екрані з'явиться список субконто, що відповідає вибраному рахунку. Ви можете вивести аналіз рахунка:

по всіх об'єктах аналітичного обліку, для цього натисніть клавішу F8;

по конкретному субконто, для цього виберіть клавішами потрібне субконто і натисніть Enter. Якщо субконто має підпорядковані, на екран виводиться список підпорядкованих субконто, і Ви можете вибрати з нього потрібне субконто і натиснути F8 для виводу карточки по всіх субконто з виведеного на екран списка;

по субконто і всіх підпорядкованих йому субконто, для цього виберіть клавішами потрібне субконто і натисніть Ctrl Enter.

Якщо по рахунку ведеться валютний облік, програма виведе на екран список валют. Ви можете:

вибрати клавішами потрібну валюту і натиснути Enter - тоді програма виведе аналіз тільки по одній валюті (в валюті і гривневому еквіваленті);

натиснути F8 - тоді програма виведе аналіз в гривневому еквіваленті, без розбивки по валютах.

Після цього програма сформує потрібний документ і виведе його на екран для перегляду. Для кожного субконто в документі вказується залишок на початок періоду, підсумкові суми кореспонденцій зі всіма синтетичними рахунками, обороти по дебету і кредиту і залишок на кінець періоду. Якщо по рахунку ведеться кількісний облік, то для кожного субконто виводиться також кількісний вираз залишків і оборотів. При виводі аналізу по конкретній валюті в документ включаються стовбчики "Дебет в валюті" і "Кредит в валюті".

Якщо в параметрах програми включено режим "Аналіз субконто в порядку кодів", то субконто в документі будуть впорядковані по кодах, інакше по назвах.

Перегляд і друк аналізу рахунка по субконто. При перегляді сформованого документа Ви можете переміщатися по ньому відповідними клавішами (див. розд.2.9). Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран буде виведено запит про друк документа:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.

8.14. Аналіз субконто

Для видів субконто, зв'язаних з кількома синтетичними рахунками, з допомогою оборотно-сальдової відомості по якомусь одному рахунку не можна отримати повної інформації про обороти і залишки по субконто. Звичайно, можна роздрукувати такі відомості по всіх рахунках, зв'язаних з даним видом субконто, і вручну зводити всі дані, що в них містяться, але це дуже незручно. В таких випадках простіше скористатися документом "Аналіз субконто", в ньому для кожного субконто вибраного виду приводяться обороти по всіх рахунках, в яких використовується дане субконто, а також згорнуте і розгорнуте сальдо.

Вивід аналізу субконто. Виберіть пункт "Аналіз субконто" групи "Звітність" головного меню. В виведеному на екран списку видів субконто виберіть клавішами потрібний вид субконто і натисніть Enter. На екран буде виведено відповідний список субконто. Ви можете виконати аналіз:

по всіх об'єктах аналітичного обліку, для цього натисніть F8;

по конкретному субконто, для чого виберіть потрібне субконто і натисніть Enter. Якщо субконто має підпорядковані, то на екран виводиться список підпорядкованих субконто, і Ви можете вибрати з нього потрібне субконто або натиснути F8 для виводу карточки по всіх субконто з виведеного на екран списка;

по деякому субконто і всіх підпорядкованих йому субконто, для чого виберіть клавішами потрібне субконто і натисніть Ctrl Enter.

Після вибору об'єктів аналітичного обліку програма сформує потрібний документ і виведе його на екран для перегляду.

В графах цього документа вказуються код і назва субконто, сальдо на початок періоду, обороти по дебету і кредиту і залишок на кінець періоду. Для кожного субконто вказуються залишки і обороти по всіх синтетичних рахунках, по яких це субконто використовується. По рахунках, для яких ведеться кількісний облік, для кожного субконто виводиться і грошовий і кількісний вираз оборотів і залишків. Для валютних операцій в документ включаються стрічки по кожній валюті.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат