На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кредитний механізм в комерційних банках

Реферати > Банківська справа > Кредитний механізм в комерційних банках

При аналізі виробничих запасів необхідно вивчити їх структуру, а також необхідно проаналізувати і виявити ті матеріальні цінності, які призводять до зменшення кругообігу оборотних коштів. Важливу роль в балансі підприємства відіграє дебіторська заборгованість, збільшення якої призводить до виникнення фінансових труднощів.

Стан дебіторської заборгованості відображається в 2 розділу активу балансу і зображено в (табл.2.4).

Таблиця 2.4

Аналіз стану дебіторської заборгованості ПП “Талант-Торг”

Показники

На 01.10.02

На 01.01.03

Відхилення

1. Векселі одержані

63,3

-

-63,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

2.1. Чиста реалізаційна вартість

10 909,3

10487,7

-421,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

3.1.З бюджетом

1,8

1,8

-

3.2. Із внутрішніх розрахунків

-

2,3

2,3

4.Інша поточна дебіторська заборгованість

0,4

-

-0,4

Усього:

10 974,8

10 491,8

-483

Усього за розділом 2

14019,2

13598,2

-421

Питома вага дебіторської заборгованості до суми оборотних активів

78,3%

77,2%

-1,1%

Як видно із даної таблиці дебіторська заборгованість зменшилася на кінець звітного періоду на 483 тис. грн., в тому числі векселі одержані на 63,3 тис. грн., і станом на 01.01.03 р. Заборгованості дебіторів, за відвантажену продукцію, яка забезпечена векселем не було. Також слід відмітити про зменшення чистої реалізаційної вартості на 421,6 тис. грн. це означає, що “Талант-Торг” має надійних партнерів, які вчасно розраховуються за поставлені товари. Якщо розглянути дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом то вона залишається незмінною на кінець двох звітних періодів складала 1,8 тис. грн. Із обороту підприємства забрано на кінець звітного періоду станом на 01.01.03 р. 77,2% коштів із загальної суми оборотних активів хоча це і менше на 1,1% ніж на 01.10.02р., але відкликання такої значної суми із обороту негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до фінансових труднощів, щоб краще оцінити цю ситуацію зобразимо у вигляді (рис. 2.5).

Кредитний механізм в комерційних банках

Рис. 2.5 Аналіз частки дебіторської заборгованості

Для внутрішнього аналізу дебіторської заборгованості необхідно використовувати дані аналітичного обліку (журнали і відомості обліку та розрахунків з покупцями і замовниками). У ході аналізу дебіторську заборгованість доцільно згрупувати по термінах їхнього виникнення (до 1 місяця, від 1 до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, від 6 місяців до 1 року, більше 1 року). Заборгованість, по якій пройшов термін позивної давності, може бути при наявності відповідних документів віднесена на позареалізаційні витрати і списана на збитки. Що стосується заборгованості, яка є нереальною до стягнення, то рішенням інвентаризаційної комісії створюється резерв по сумнівних боргах. Такі резерви можуть бути створені за умови, що ця заборгованість не погашена в обговорені договорами терміни і не забезпечений гарантіями. Розмір резерву по кожному сумнівному боргу визначають у залежності від платоспроможності боржника на підставі попередньої оцінки ймовірності повного або часткового погашення заборгованості. Основними рекомендаціями, що дозволяють підприємству грамотно розпоряджатися дебіторською заборгованістю, є:

- по можливості орієнтуватися на більшу кількість покупців з метою зменшення ризику несплати одним або декількома великими покупцями.

Однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його ліквідність. Ліквідність – здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання перед усіма контрагентами і державою. Необхідність аналізу стану ліквідності підприємств у ринкових умовах зумовлюється насамперед тим, що жодне з них у цих умовах не гарантоване від банкрутства, коли воно не може розрахуватися за своїми боргами і зазнає фінансового краху, що призводить для банку виникнення кредитного ризику. Зобразимо активи підприємства за ступенем ліквідності тобто за швидкістю їх можливого перетворення на гроші (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Групування активів по ступеню ліквідності

Показники

На 01.10.02

На 01.01.03

Відхилення

Абсолютне

Темп росту, %

Грошові кошти та їх еквіваленти:

       

1.1. в національній валюті

-

50,1

+50,1

-

1.2. в іноземній валюті

0,3

2,0

1,7

666,7

Усього по 1 групі

0,3

52,1

51,8

17366,7

2.1. Товари

2810,6

2809,1

-1,5

99,9

2.2 Векселі одержані

63,3

-

-63,3

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

       

2.3. Чиста реалізаційна вартість

10 909,3

10487,7

-421,6

96,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

       

2.4.З бюджетом

1,8

1,8

0,0

100,0

2.5. Із внутрішніх розрахунків

-

2,3

+2,3

-

2.6. Інша поточна дебіторська заборгованість

0,4

-

-0,4

-

Усього по 2 групі

13 785,4

13 300,9

-484,5

96,5

3. Виробничі запаси

233,5

245,2

11,7

105,0

Усього по оборотним активам

14019,2

13 598,2

-421,0

97,0

1. Основні засоби

205,7

192,7

-13,0

93,7

2. Відстрочені податкові активи

44,7

39,8

-4,9

89,0

3. Інші необоротні активи

3,9

-

-3,9

-

Усього по 4 групі

254,3

232,5

-21,8

91,4

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат