На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

Контроль виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкрет­них методик. Реалізація будь-якого методу управління, в тому числі і фінансово-господарського контролю і аудиту, здій­снюється за допомогою певних процедур.

Процедура (від лат. ргосесіо — проходжу, відбуваюсь) — поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму.

Контрольні функції в господарському механізмі здійсню­ються за допомогою контрольно-аудиторських процедур, вироблених наукою і практикою.

Контрольно-аудиторські процедури — це система мето­дичних дій на суб'єкти і об'єкти процесу розширеного від­творення суспільне необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій. Як суб'єкт (від лат. 8иЬ]есіит — лежить в основі) виступають носії прав і обов'язків підприємців, а об'єктами є предмети, на які спря­мована їхня діяльність. У процесі господарської діяльності суб'єктами права можуть бути особи фізичні — конкретні громадяни і особи; юридичні — об'єднання, підприємства, кооперативи, організації, установи. Вони виступають як носії й учасники господарських прав і обов'язків, здійснюють гос­подарську діяльність і керують нею згідно із законами і нор­мативно-правовими актами держави.

Контрольно-аудиторські процедури реалізують методичні прийоми контролю і аудиту, тому їх характеризують за тими функціями, які вони виконують у контрольно-аудиторсько­му процесі.

Методичні прийоми

контролю і аудиту

Органолептичні

Інвентаризація

Контрольні заміри робіт,

вибіркові та суцільні спостереження

Технологічний і хіміко-

лабораторний контроль

Експертизи різних видів

Експертиза проектів і

кошторнсної документації

Службове розслідування

Експеримент

Р о з р а х у н к о в о-

а н а л і т и ч н і

Економічний аналіз

Статистичні розрахунки

Економіко-матсматичні

методи

Документальні

Інформаційне моделювання

Дослідження документів

Камеральні перевірки

Нормативне-правове регулювання

Узагальнення і реалізація результатів кон­тролю і аудиту

Групування недоліків

Документування результатів проміжного контролю

Аналітичне групування

Слідчо-юридичне обгрунтування

Систематизоване групуваннярезультатів контролю і аудиту

Прийняття рішень

Контроль за виконанням прийнятих рішень

Контрольно-аудиторські контролю і аудит

процедури

Організація інвентаризаційного процесу. Перевір­ка наявності і стану матеріальних об'єктів у натурі. Перевірка фінансових ресурсів і розрахунково-кредитних відносин. Документування. Норматив­но-правове регулювання, лічильна і бухгалтерська обробка документів. Прийняття рішень за резуль­татами інвентаризації

Організація контрольних замірів робіт, вибір методики і проведення контролю. Перевірка закритих будівельно-монтажних робіт. Оформлення ре­зультатів контролю.

Організація технологічного і хіміко-лабораторного контролю, вибір методики і проведення контро­лю, оформлення результатів

Організація проведення і оформлення результа­тів експертизи.

Перевірка норматчвно-правового і договірного обгрунтування просктно-кошторнсної документації. Перевірка технічного рівня, методів організації, черговості та індустріалізації будівництва, збалан­сованості ресурсів. Оформлення результатів екс­пертизи.

Організація службового розслідування. Опитуван­ня посадових осіб та інших учасників конфлікт­них ситуацій, вивчення їхніх письмових пояснень. Документальна перевірка та зіставлення з нормативно-правовими актами. Обгрунтування вис­новків і пропозицій

Організація експерименту та його нормативно-правове обгрунтування. Вибір методики і прове­дення експерименту. Оформлення результатів екс­перименту.

Організація, вибір методики і проведення еконо­мічного аналізу об'єктів контролю. Оформлення результатів аналізу

Вибір об'єктів, методики іі інформаційного за­безпечення розрахунків. Статистичні групування і узагальнення. Оформлення результатів статис­тичних розрахунків

Вибір об'єктів і методик дослідження. Економіко-матсматнчні розрахунки і оформлення їхніх результатів

Вибір нормативно-правової, планової, договірної, облікової, звітної та іншої інформації для моде­лювання об'єкта контролю з метою йіого вивчен­ня і регулювання поведінки; створення інформа­ційного образу

Вибір об'єктів контролю та нормативно-правово­го забезпечення їх. Обліково-обчислювальні і бух­галтерські процедури: перевірка документів за формою і змістом, зустрічна перевірка їх, взаєм­ний контроль операцій, аналітична і логічна пе­ревірка

Вивчення і контроль якості проектно-кошторисної документації з капітальних вкладень в уста­новах банків замовниками і підрядчиками; звіт­ності — податковими службами

Вибір нормативно-правових актів, які стосуються об'єкта контролю. Виявлення відхилень фак­тичного стану підконтрольних об'єктів від нор-мативно-правового забезпечення їх і оформлен­ня результатів

Класифікація і групування недоліків господарсь­кої діяльності за економічною однорідністю і хро­нологічною послідовністю.

Складання відомостей вибіркової інвентаризації цінностей, актів ревізії каси, обстеження місць, збереження цінностей тощо

Складання таблиць, схем, графіків, відомостей, машинограм за даними виявлених аудитом недо­ліків у діяльності підприємців

Розгляд пояснювальних записок від посадових грунтування осіб, матеріально відповідальних та інших пра­цівників з питань правопорушень у господарсь­кій діяльності

Систематизоване групування результатів контлю в акті аудиту діяльності підприємства за економічною однорідністю; у висновках (акті) ауди­тора

Видання наказів, розпоряджень, службових лис­тів, прийняття рішення власником за результата­ми аудиту

Вибір об'єкта спостереження і одержання інформації про функціонування його згідно з управ­лінськими діями за результатами контролю. Пе­ревірка достовірності інформації про фактичний стан об'єктів контролю

Кожний методичний прийом у системі фінансово-госпо­дарського контролю передбачає використання певних конт­рольно-ревізійних процедур.

Контрольно-аудиторські процедури за призначенням у застосуванні прийомів контролю можна поділити на органі­заційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розра­хункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіс-тавні та ін.

Організаційні — вибір спеціалістів для виконання конт­рольних функцій, оформлення організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, графіки тощо), вста­новлення об'єктів і вибір методики контролю.

Моделюючі — побудова організаційних та інформаційних моделей об'єктів контролю, які дають змогу оптимізувати проведення контролю за часом і якісними характеристика­ми із застосуванням обчислювальної техніки. Модель залежно від контролю групи економічно однорідних об'єктів конкре­тизують у частині диференціації об'єктів та їхніх структур­них елементів, джерел інформації і методичних прийомів проведення контролю й узагальнення його результатів. Спо­собом моделювання, наприклад, встановлюють нормативно-правову і фактографічну інформацію, яка стосується об'єк­та контролю, створюють інформаційний образ.

Нормативно-правові — перевірка відповідності функціо­нування об'єкта контролю правилам, передбаченим норма­тивно-правовими актами, наприклад, додержання трудового законодавства у трудових відносинах на підприємствах, про­ведення інвентаризації цінностей і додержання Основних положень з інвентаризації основних фондів, товарно-матері­альних цінностей, коштів і розрахунків.

Аналітичні — розчленування об'єкта контролю на складові елементи і дослідження їх із застосуванням спеціальних ме­тодик. Так аналізують виконання державного замовлення з випуску найважливіших видів продукції в асортименті; про­вадять технологічний і хіміко-лабораторний контроль якості виробів тощо.

Розрахункові — перевіряють достовірність кількісних і вар­тісних вимірників господарських операцій, розраховують узагальнюючі показники, які характеризують об'єкт контро­лю (показники продуктивності праці, виконання плану реа­лізації продукції тощо).

Лічильно-обчислювальні — застосовуються під час пере­вірки кількісної характеристики об'єктів контролю. До них відносять — встановлення вартості товарів відповідно до ринкових цін, перевірку правильності нарахування заробіт­ної плати робітникам, розрахункових відносин тощо. Крім того, їх використовують при інвентаризації, дослідженні документів, економічному аналізі, статистичних розрахун­ках, економіко-математичних методах, інших методичних прийомах контролю.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат