На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Типові операції


Зауваження.

1. При обчисленні оборотів між рахунками по субконто посилання на субконто слід ставити після того рахунка, до якого "прив'язаний" даний вид субконто. Наприклад, якщо по рахунку 70 ведеться аналітичний облік по субконто "Персонал", то для отримання оборотів в дебет рахунка 20 з кредита рахунка 70 по співробітникові, вибраному в кредиті першої проводки типової операції, слід використовувати макроім'я ОБ20,70:1К, а не ОБ20:1К,70.

2. Для того, щоб в формулах, документах і розрахунках можна було посилатися на обороти рахунків по субконто, слід при настройці плану рахунків поставити символ "+" в графі "Аналіз оборотів" напроти тих рахунків, по яких Ви хочете використовувати обороти по субконто з іншими рахунками. Дане обмеження зв'язане з тим, що підрахунок і зберігання оборотів по субконто вимагає певних затрат часу і місця на диску, тому це доцільніше робити тільки при необхідності.

Макроімена для підсумків в натуральному виразі. Для тих рахунків, по яких ведеться кількісний облік, програма вираховує залишки і обороти по конкретних субконто не тільки у вартісному, але і в натуральному вигляді. Для посилань на залишки і обороти по субконто в натуральному виразі слід використовувати такі ж макроімена, як для залишків і оборотів по субконто у вартісному виразі (див. вище), але після коду субконто слід вказувати символ "Н" (по-російськи).

Приклади:

СНД01:2КН - дебетове сальдо в натуральному виразі на початок періоду по рахунку 01 по субконто, використаному в кредиті проводки з номером 2 типової операції;

СКК10:2:5Н - кредитове сальдо в натуральному виразі на кінець періоду по рахунку 10 по субконто з повним номером 2:5;

ДО01:2ДН - оборот за період в натуральному виразі по дебету рахунка 01 по субконто, використаному в дебеті проводки з номером 2 типової операції;

КО76.2:3:5Н - оборот за період в натуральному виразі по кредиту рахунка 76.2 по субконто з повним номером 3:5.

Макроімена для підсумків в валюті. Для тих рахунків і субрахунків, по яких ведеться облік в валюті, Ви можете в документах і звітах використовувати залишки і обороти в валюті і в гривневому еквіваленті. Для посилань на гривневий еквівалент по конкретній валюті слід після відповідного макроімені поставити символ "~" і потім номер використовуваної валюти. Для отримання суми в валюті слід поставити в кінці макроімені символ "В".

Приклади:

СНД52 - загальний залишок на початок періоду по 52 рахунку в гривнях;

СНД52~1 - залишок на початок періоду по 52 рахунку в гривнях по першій валюті;

СНД52~2 - залишок на початок періоду по 52 рахунку в гривнях по другій валюті;

СНД52~1В - залишок на початок періоду по 52 рахунку по першій валюті в валюті.

Зауваження.

В макроіменах замість номера валюти можна ставити Пn, де n - номер проводки. В цьому випадку буде використовуватися валюта вибрана в проводці з номером n.

Наприклад:

СНД52~П2В - залишок в валюті на початок періоду по рахунку 52 по валюті, використаній в другій проводці типової операції.

Макроім'я для курсу валюти. Для посилання на курс валюти використовується макроім'я ВКУРС. В типових операціях це ім'я найчастіше використовується в формі:

ВКУРСПп - курс валюти, використаної в проводці n на дату цієї проводки.

Приклад:

ВКУРСП2 - курс на дату другої проводки по валюті вибраній в другій проводці типової операції.

Зауваження.

В звітах і документах (див. Додаток 1) дане макроім'я переважно використовується в формі ВКУРСnd - курс валюти n на дату d.

Макроімена для розгорнутого сальдо. Для активно-пасивних рахунків, тобто рахунків, для яких залишки по конкретних об'єктах обліку можуть бути як дебетовими, так і кредитовими, звичайне сальдо може не відображати фактичних зобов'язань або засобів підприємства. Наприклад, якщо за одним контрагентом по 76 рахунку є заборгованість в 1 млн.грн., а іншому підприємство винне 1 млн.грн., то дебетове і кредитове сальдо будуть рівні нулю, що не відображає заборгованості підприємства і заборгованості перед підприємством. В бухгалтерському обліку такі рахунки називаються рахунками з розгорнутим сальдо.

Для правильного підрахунку розгорнутого сальдо для подібних рахунків рекомендується вести аналітичний облік. Якщо це робиться, то для підрахунку розгорнутого сальдо в типових операціях і в звітах можна використовувати слідуючі макроімена:

СНДn:: - сума дебетових залишків на початок періоду по всіх "кінцевих" (тобто таких, що не мають підпорядкованих) субконто для рахунка n;

СНКn:: - сума кредитових залишків на початок періоду по всіх "кінцевих" субконто для рахунка n;

СКДn:: - сума дебетових залишків на кінець періоду по всіх "кінцевих" субконто для рахунка n;

СККn:: - сума кредитових залишків на кінець періоду по всіх "кінцевих" субконто для рахунка n.

В окремих випадках необхідно просумувати залишки не по всіх "кінцевих" субконто, а тільки по субконто першого рівня вкладення. Для їх підрахунку використовуються слідуючі макроімена:

СНДn: - сума дебетових залишків на початок періоду по всіх субконто першого рівня для рахунка n;

СНКn: - сума кредитових залишків на початок періоду по всіх субконто першого рівня для рахунка n;

СКДn: - сума дебетових залишків на кінець періоду по всіх субконто першого рівня для рахунка n;

СККn: - сума кредитових залишків на кінець періоду по всіх субконто першого рівня для рахунка n.

Часом окремі дебетори і кредитори ведуться по різних субрахунках одного рахунка (приклад - рахунки 68, 69, 67). Для підрахунку розгорнутого сальдо по таких рахунках слід використовувати розгорнуте сальдо по субрахунках. Воно може бути отримане з допомогою макроімен:

СНДn. - сума дебетових залишків на початок періоду по всіх субрахунках рахунка n;

СНКn. - сума кредитових залишків на початок періоду по всіх субрахунках рахунка n;

СКДn. - сума дебетових залишків на кінець періоду по всіх субрахунках рахунка n;

СККn. - сума кредитових залишків на кінець періоду по всіх субрахунках рахунка n.

Приклади:

СКД76.2:: - сума дебетових залишків на кінець періоду по всіх "кінцевих" субконто для рахунка 76.2;

СНК01: - сума кредитових залишків на початок періоду по всіх субконто першого рівня для рахунка 01;

СКД68. - сума дебетових залишків на кінець періоду по всіх субконто рахунка 68.

Команди задання періоду. В формулах обчислення сум проводок типових операцій, формах первинних документів і в звітах можна задавати період, за який підраховуються залишки і обороти по рахунках з використанням макроімен. Якщо період не вказаний, то мається на увазі робочий період, встановлений в пункті "Робочий період" групи "Звітність" головного меню (див. розд.7.1).

Якщо періодом розрахунку повинен бути квартал, використовуйте команди:

!К - розрахунок за біжучий квартал;

!КН - за біжучий квартал наростаючим підсумком з початку року;

!Кk - за квартал з номером k ( k - число від 1 до 4);

!КНk - за квартал з номером k наростаючим підсумком з початку року ( k - число від 1 до 4).

Щоб періодом розрахунку був місяць, використовуйте команди:

!Мm - за місяць з номером m ( m - число від 1 до 12);

!МНКm - за місяць з номером m наростаючим підсумком з початку кварталу ( m - число від 1 до 12);

!МНГm - за місяць з номером m наростаючим підсумком з початку року ( m - число від 1 до 12).

Номер місяця можна вказувати і в межах біжучого кварталу:

!МmК - розрахунок за місяць з номером m в біжучому кварталі (m - число від 1 до 3);

!МНКmК - за місяць з номером m в біжучому кварталі наростаючим підсумком з початку кварталу (m - число від 1 до 3);

!МНГmК - за місяць з номером m в біжучому кварталі наростаючим підсумком з початку року (m - число від 1 до 3).

Для того, щоб встановити рік, за який розраховуються показники, використовуйте команду !Гпп (пп - дві останні цифри номера року).

Зауваження.

1. При використанні команд задання періоду в формулі підрахунку суми типової проводки встановлений період є дійсним для всіх макроімен до наступної зміни періоду або до кінця формули. При використанні в формі первинного документа або в звіті встановлений період є дійсним для всіх макроімен до наступної зміни періоду або до кінця форми чи звіту.

2. При установці періоду розрахунку на інший рік слід після переключення року встановити період всередині цього року.

Приклади:

!Г96; !КН4 - розрахунок за четвертий квартал 1996 року;

!К - розрахунок за біжучий квартал;

!КН3 - розрахунок за третій квартал наростаючим підсумком з початку року;

!М - розрахунок за біжучий місяць;

!МНК9 - розрахунок за вересень наростаючим підсумком з початку кварталу;

!М2К - розрахунок за другий місяць біжучого кварталу.

5.8. Форми первинних документiв

Для будь-якої типової операцiї можна задати форму первинного документа. Це дозволить при вводi типової операцiї сформувати i роздрукувати вiдповiдний первинний документ (розхідний чи прихідний касовий ордер, накладну, акт здачі-прийомки основних засобів і т.д.).

Створення форми. Форма (шаблон) первинного документа зберiгається в окремому файлi i являє собою звичайний текстовий файл. Щоб вказати для типової операцiї файл форми первинного документа, необхiдно:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат