На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Національна депозитарна система в Україні

Реферати > Банківська справа > Національна депозитарна система в Україні

2) кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

3) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Держава сприятиме добровільній реорганізації всіх українських депозитаріїв, включаючи Національний депозитарій, в єдиний централізований кліринговий депозитарій, що перебуватиме переважно у недержавній власності.

Національний депозитарій України бере активну участь у розробці основних заходів щодо забезпечення вільного руху капіталу в рамках формування Єдиного Економічного Простору. Ключовими позиціями даного напрямку є реалізація узгоджених дій з розвитку ринків капіталу, впровадження міжнародних стандартів обліку та розрахунків за угодами щодо цінних паперів та деривативів, міжнародних стандартів професійної діяльність учасників фінансових ринків.

18 січня 2006 року прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 31 щодо припинення дії відомого Меморандуму, що містив норми, які забороняли Національному депозитарію України здійснювати депозитарну діяльність.

21 березня 2006 року втратив чинність Указ Президента України від 22 червня 1999 року «Про Загальні засади функціонування Національного депозитарію України», який також обмежував комерційну діяльність Національного депозитарію.

19 вересня 2006 Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку України видала НДУ ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років.

На підставі отриманої ліцензії НДУ розпочинає діяльність в якості депозитарію цінних паперів, а саме зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Станом на 26.10.2006 Національним депозитарієм підписані депозитарні договори з ЗАТ «Банк НРБ», ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива», АКБ «ТК Кредит», АКБ «Імексбанк».

Відтепер, звернувшись до Національного депозитарію, емітенти цінних паперів мають змогу отримати комплекс якісних послуг з обслуговування випуску бездокументарних цінних паперів разом з призначенням міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (ISIN).

Завдяки встановленню кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн Національний депозитарій України пропонує учасникам ринку послуги, що пов’язані з виходом на зовнішні фінансові ринки. На даний момент вже підписано договір про встановлення кореспондентських відносин з депозитарною установою Росбанк (Росія).

20 жовтня 2006 року Національний депозитарій України уклав договір про кореспондентські (міждепозитарні) відносини з депозитарієм-кореспондентом - Акціонерним комерційним банком РОСБАНК. 26 жовтня Депозитарію - РОСБАНК був відкритий рахунок у цінних паперах. Наявність цього рахунку в Національному депозитарії України дозволяє вести облік прав власності на цінні папери українських емітентів, що належать клієнтам Депозитарію-Кореспондента. Встановлення кореспондентських відносин також дозволить робити операції із цінними паперами українських емітентів.

З 2003 року НДУ є членом Міжнародної Асоціації Бірж країн-учасниць СНГ.

З 2004 року Національний депозитарій України є членом Брюссельського Міжнародного Банківського Клубу.

4. Цінні папери щодо яких здійснюється депозитарна діяльність

Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність виключно щодо таких цінних паперів, що існують у бездокументарній форміза результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму шляхом знерухомлення:

- акцій;

- облігацій підприємств;

- облігацій місцевих позик;

- державних облігацій України;

- казначейських зобов'язань України;

- інвестиційних сертифікатів;

- іпотечних сертифікатів;

- іпотечних облігацій;

- сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;

- інших цінних паперів за окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність тільки стосовно тих цінних паперів, яким Національним депозитарієм України призначений код цінних паперів відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166 «Цінні папери - Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів».

Особливості здійснення депозитарної діяльності щодо державних цінних паперів установлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України.

Цінні папери іноземних емітентів обслуговуються у Національній депозитарній системі тільки за умови їх реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, шляхом установлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн у порядку, передбаченому законодавством України.

Особливості обслуговування операцій нерезидентів у Національній депозитарній системі встановлюються законодавством.

Депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі, якщо їх випуск не оформлений глобальним сертифікатом із обов'язковим його депонуванням у депозитарії.

5.Основні функції депозитарних установ

Кліринг та розрахунки за операціями щодо цінних паперів здійснює виключно депозитарій, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - розрахунково-клірингової діяльності.

Для забезпечення зберігання цінних паперів депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

- приймання сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника;

- зберігання свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- транспортування сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- видача сертифікатів цінних паперів, які зберігалися депозитарною установою;

- перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність) і на наявність усіх установлених законодавством України реквізитів;

- інвентаризація сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

- інші операції, що можуть бути віднесені законодавством до функції зберігання цінних паперів.

На цінні папери депонентів або клієнтів депозитарної установи, крім цінних паперів, що належать цій депозитарній установі, не можуть накладатися обмеження в обігу за зобов'язаннями цієї депозитарної установи.

Депозитарні установи зберігають цінні папери двома способами: відокремленим або колективним.

При відокремленому способі зберігання депозитарна установа зобов'язана вести облік цінних паперів із зазначенням індивідуальних ознак їх сертифікатів. До індивідуальних ознак сертифікатів цінних паперів належать їх серії та номери.

Відокремленим способом можуть зберігатись тільки цінні папери у документарній формі існування на пред'явника.

Знерухомлені іменні цінні папери документарної форми існування при розміщенні та цінні папери, розміщені в бездокументарній формі, зберігаються депозитарними установами виключно колективним способом.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених у бездокументарній формі, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію в депозитарії, повинна дорівнювати кількості, вказаній у глобальному сертифікаті цього випуску, який зберігається в депозитарії, що уклав з емітентом договір про обслуговування емісії цінних паперів цього випуску.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат