На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Характеристика бухгалтерських рахунків

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Характеристика бухгалтерських рахунків

Рахунок 01 "Основні засоби"

4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді.

Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на

забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби".

4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, термін служби яких більше одного року і вартість з 1 грудня 1994 р. складає 5000 тисяч українських карбованців і більше.

До основних засобів відносяться сільськогосподарські машини і знаряддя, будівельний механізований інструмент, робоча та продуктивна худоба, які є основними засобами не­залежно від їх вартості.

Гранична вартість предметів, що належать до основних засобів, може змінюватись за рішенням Кабінету Міністрів

України.

4.3. Основні засоби приймаються на облік на підставі актів вводу в експлуатацію, та актів прийомки-передачі

встановленої форми.

Основні засоби підприємства відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за фактичними затратами на їх придбання, спорудження і виготовлення. Ці затрати становлять їх первісну вартість. Зміни первісної вартості основних засобів допускаються лише у разі добудови, ' дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів, переоцінки та індексації основних засобів за рішенням уряду. При цьому основні засоби, які були в експлуатації і придбані за оплату, приймаються на облік в сумі купівельної вартості і видатків на доставку і установку з Доданням суми зносу цих об'єктів, що вказані в документах на оплату.

4.4. Погашення вартості основних засобів підприємства здійснюється шляхом віднесення зносу (амортизаційних відрахувань) за затвердженими нормами на витрати виробництва та обігу протягом терміну, за який первісна вартіть повністю переноситься на витрати виробництва (обігу).

В період, коли основні засоби знаходяться на реконструкції і модернізації з їх повною зупинкою, а також переведені на консервацію, амортизацію на повне відновлення не нараховується. На вказаний період продовжується термін нарахування амортизації. Знос основних засобів відображається в бухгалтерському обліку і звітності окремо і списується при реалізації та іншому вибутті основних засобів. У разі вибуття з експлуатації за непридатністю основних засобів до повного перенесення їх балансової вартості на витрати, амортизація недонараховується до величини, що дорівнює балансовій вартості. Недонарахована амортизація відображається в складі фінансових результатів від ліквідації основних засобів.

4.5. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт. За кожним інвентарним об'єктом закріпляється інвентарний номер.

Пооб'єктний облік основних засобів ведеться в грошовому і натуральних вимірниках на інвентарних карточках або в книгах типової форми, а також на рахунках аналітичного кількісно-сумового обліку (дод. 2). В цьому випадку аналітичний облік основних засобів ведеться пооб'єктно, а при наявності незначної кількості об'єктів основних засобів — груповим способом: записують назву, кількість і вартість основних засобів на одному аналітичному рахунку по дебету або по кредиту відповідно до змісту первинного документу.

Аналітичний облік орендованих основних засобів до забалансового рахунку 001 ведеться за назвою орендодавця і ;

об'єктів основних засобів (за інвентарними номерами | орендодавця).

4.6. Витрати на закінчені капітальні роботи в орендовані засоби також обліковуються на рахунку 01 "Основні засоби". Капітальні вкладення в орендовані основні засоби можуть бути ;

лише в тому випадку, коли вони обумовлені договором на оренду.

4.7. Основні засоби як діючі, так і на консервації або в запасі, а також закінчені капітальні вкладення в орендовані ' основні засоби, показують в активі балансу за первісною таї-залишковою вартістю. В підсумок валюти балансу входить лише залишкова вартість. Залишкова вартість основних


засобів по балансу визначається як різниця між первісною їх вартістю та сумою зносу.

4.8. Рахунок 01 "Основні засоби" дебетується по кредиту рахунків:

01 "Основні засоби" — на первісну вартість основних засобів, переданих від однієї матеріально відповідальної особи іншій;

02 "Знос основних засобів" — на суму зносу основних засобів, які надійшли за плату або безкоштовно;

05 "Матеріали" — на купівельну вартість придбаних основних засобів, переданих зі складу в експлуатацію;

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" — на купівельну вартість основних засобів, одержаних від постачальників і переданих в експлуатацію;

05 "Матеріали", 70 "Розрахунки по оплаті праці" та інших — на суму витрат на доставку, монтаж і установку основних засобів;

76, Анал. рахунок "Розрахунки з засновниками" — на первісну вартість основних засобів і нематеріальних активів, внесених засновниками підприємства в статутний фонд;

87, Анал. рахунок "Статутний фонд" — на первісну вартість основних засобів і нематеріальних активів, внесених засновниками підприємства в статутний фонд;

,87, анал. рахунок "Безплатно одержане майно" — на залишкову вартість основних засобів, одержаних підприємством безкоштовно (пп. 4. 149, 4.181);

33 "Капітальні вкладення" (якщо необхідне нагромадження витрат на цьому рахунку) — на фактичну вартість побудованих будинків і споруд або витрат по розширенню, реконструкції діючих основних засобів, на фактичну вартість придбаних машин і устаткування, включаючи витрати на їх доставку і спеціальні пристосування для їх установки — на суму капітальних вкладень в орендовані основні засоби, що збільшують їх первісну вартість.

4.9. Рахунок 01 "Основні засоби" кредитується по дебету рахунків:

01 Основні засоби" — на первісну вартість основних засобів, переданих від однієї матеріально відповідальної особи іншій;

87, анал. рахунок "Статутний фонд" на балансову вартість основних засобів, що списані внаслідок втрати виробничого

33


Відповідне сальдо по операціях з ліквідації основних засобів списується у тому ж звітному періоді на рахунок 80 "Прибутки і збитки" (у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій).

4.10. На рахунку 33 "Капітальні вкладення" відображаються витрати на будівництво будинків, споруд та інших об'єктів основних засобів. Рахунок 33 "Капітальні вкладення" дебетується з кредита — рахунків 05, 13, 70, 68, 76 та інших на вартість матеріалів, будівельних і монтажних робіт, устаткування та інших робіт і витрат, що включаються у первісну вартість основних засобів. Рахунок 33 "Капітальні вкладення" кредитується по дебету рахунку 01 "Основні засоби" — на первісну вартість основних засобів, введених в експлуатацію.

При введенні в експлуатацію основних засобів виробничого призначення із затрат, які нагромаджені на рахунку 33 "Капітальні вкладення" (включаючи ПДВ), необхідно виключити суми сплаченого ПДВ записом по дебету рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" і кредиту рахунку 33 "Капітальні вкладення" або відповідно сторнувати суму ПДВ (Дт 33 — Кт 68 — (—) сума).

В аналітичному обліку до рахунку 33 "Капітальні вкладення" суми сплаченого ПДВ на будівельні матеріали, обладнання для установки і роботи, виконані сторонніми підприємствами і організаціями, необхідно виділити на окрему статтю затрат "Податок на добавлену вартість".

Аналогічно відображають при необхідності на дебеті рахунку 03 "Ремонт основних засобів" витрати на ремонти основних засобів, які списуються з кредиту цього рахунку після закінчення і приймання ремонтних робіт на дебет рахунків витрат виробництва (20, 26 і ін.), витрат обігу (44), або за рахунок створеного ремонтного фонду (пп. 4.175 — 4.176).

4.11. При наявності на підприємстві нематеріальних активів і зносу нематеріальних активів вони обліковуються:

— нематеріальні активи (рахунок 04) — на окремому аналітичному рахунку до рахунку 01 "Основні засоби";

— знос нематеріальних активів — на окремому аналітичному рахунку до рахунку 02 "Знос основних засобів".

У складі нематеріальних активів відображають придбані підприємством права користування землею, водою, іншими


значення, старіння і зношення, передані іншид підприємствам, організаціям і установам (п.п. 4.149, 4.167) Одночасно вартість матеріальних цінностей (матеріалів запасних частин і т. п.) від ліквідації основних засобі] приходуються на відповідні рахунки з кредита рахунку 87 анал. рахунок "Статутний фонд".

76, анал. рахунок "Розрахунки з органами Держстраху" -на суму втрат основних засобів від вогню, стихійного лиха і т п., що підлягає поверненню органами Держстраху. Рештг суми втрат відображається в обліку в указаному вищ< порядку, як ліквідація основних засобів.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат