На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

Реферати > Банківська справа > Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

Вкладник (довірена особа, спадкоємець) може здійснити переказ вкладу, звернувшись безпосередньо в установу Банку, в яку бажає перерахувати кошти, при наявності ощадної книжки, паспорта або документа, що його замінює (довіреність, документ на успадкування коштів). При здійсненні переказу всієї суми вкладу, фізична особа в графі "Сума переказу" вказує: "Прошу перерахувати всю суму вкладу з нарахованими процентами". При здійсненні переказу частини вкладу фізична особа вказує конкретну суму для перерахування.

Контролер установи Банку:

• перевіряє платіжне доручення в іноземній валюті на відповідність заповнених реквізитів, пересвідчується в особі, яка здійснює переказ за пред'явленим паспортом або документом, що його замінює та перевіряв документи (довіреність, документ на успадкування коштів, тощо), що с підставою для здійснення переказу;

• платіжне доручення в іноземній валюті засвідчує своїм підписом та ставить відбиток печатки установи Банку;

• реєструє платіжне доручення в іноземній валюті у Реєстрі прийнятих заяв про переказ вкладів з інших установ банку ф.139;

• другий примірник платіжного доручення в іноземній валюті з відміткою установи Банку про дату прийняття та своїм підписом передає особі, яке здійснює переказ.

ВИСНОВКИ

Таким чином, депозитна операція — операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами. Депозитні операції забезпечують тимчасову передачу вільних фінансових ресурсів від їх власників до фінансово-кредитних посередників на договірних умовах.

Депозитні операції з фізичними особами є джерелом поповнення фінансових ресурсів банківської установи. В структурі депозитних вкладів Ощадбанку в 2005-2006 роках даний вид депозитних вкладів займав найбільшу питому вагу, що свідчить про зростання довіри населення до банку та банківської системи загалом.

ВАТ «Ощадбанк» активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, з виплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту

В структурі депозитів фізичних осіб Ощадбанку в 2007 році найбільшу питому вагу займали кошти на вимогу та строкові кошти. Для забезпечення стійкості банку та вибору найбільш оптимальної стратегії розвитку Ощадбанк розробив депозитну політику, тобто комплекс заходів комерційного банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій по даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарського кодексу України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. - № 18. – С. 144.

2. ЗаконуУкраїни «Про банки и банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001. - № 5-6. - С.30-38.

3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006. - № 5-6. - С.50-53.

4. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002 - N 5. – С.30-35.

5. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р., № 516.

6. Про затвердження Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 р., № 91.

7. Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами № 516 від 03.12.2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.12.2003 р., за № 1256/8577.

8. Абралова Н.А. Депозитный потенциал коммерческого банка // Вісник Української академії банківської справи.- 2004.- № 2.- C.62-66.

9. Алексеєнко М.Д. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України (укр.).- 2002.- № 3.- C.17-24.

10. Андреева А. Особенности национальных депозитов // Финансовая консультация (рус.).- 2006.- № 11.- C.11-15.

11. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

12. Банківські операції: Ч.1. Економічні основи банківської справи: Курс лекцій. Для студентів 4 курсу економ. ф-ту спец. "Банківська справа", "Фінанси"та "Облик аудит"денної та заочної форм навчання: Навчальне видання, 1999.- 60 c.

13. Банківські операції: Підручник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2000.- 384 c.

14. Банківські операції: Підручник: Навчальне видання.- К.: Знання, 2006.- 727 c.

15. Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 3.- C.74-80.

16. Вожжов А.П. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник Національного банку України (укр.).- 2002.- № 11.- C.5-8.

17. Волосович С., Тринчук В. Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції // Вісник Національного банку України (укр.).- 2007.- № 8.- C.28-34.

18. Гузов К.О. Актуальные вопросы формирования депозитной базы коммерческого банка // Банковские технологии (рус.).- 2006.- № 7.- C.16-28.

19. Данилюк М.О., Бережницька У.Б., Микитюк Є.М. Передумови створення фондів гарантування позик в Україні // Регіональна економіка (укр.).- 2006.- № 1.- C.52-58.

20. Доценко Н. Гарантування вкладів: українська модель // Цінні папери України (укр.).- 2002.- № 21.- C.10-12.

21. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник для студентів вищих навч.закладів. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 527с.

22. Іщенко О.В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2007.- № 7.- C.47-52.

23. Карнаух Т. Банківські депозити // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультація.- 2005.- № 19.- C.67-71.

24. Кичко І.І., Шаркаді Н.В. Захист депозитів населення // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 2.- C.122-129.

25. Конопатська Л., Бондар Н. Актуальні проблеми страхування депозитів комерційних банків // Вісник Національного банку України (укр.).- 2001.- № 11.- C.37-40.

26. Мазур Т. Діяльність фонду гарантування банківських вкладів: зарубіжний досвід і пропозиції для України // Підприємництво, господарство і право (укр.).- 2007.- № 2.- C.95-98.

27. Нєізвєстна О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку // Фондовий ринок (укр.).- 2001.- № 32.- C.18-22.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат