На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

Реферати > Банківська справа > Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

28. Огієнко В.І., Раєвська Т. Досвід захисту вкладів у Болгарії // Вісник Національного банку України (укр.).- 2006.- № 4.- C.17-21.

29. Операції комерційних банків: Навчальний посібник: Навчальне видання.- 4-е вид., випр.- К.: Алерта, 2004.- 500 c.

30. Прозоров Ю.В. Концентрация депозитов физических лиц как фактор снижения процентних ставок // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей: Наукове видання.- Х.: Фінарт, 2002.- 466 c.

31. Торяник Ж.І. Забезпечення стабільності функціонування комерційних банків на основі запровадження системи страхування депозитів // Вісник Української академії банківської справи (укр.).- 2006.- № 2.- C.78-84.

32. Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України (укр.).- 2002.- № 10.- C.139-144.

33. Ходачук О.Н. Фонд гарантирования вкладов физических лиц // Фондовий ринок (укр.).- 2001.- № 12.- C.4-6.

34. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 180 с.

35. Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України (укр.).- 2002.- № 8.- C.20-26.

36. Шпрингель В., Павлушина М. Рынок банковских депозитов: тенденции и перспективы // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке (рус.).- 2004.- № 7.- C.75-81.

37. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Знання, 2006.- 311 c.

38. Юргелевич С.В. Проблема гарантування вкладів // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2000.- № 11.- C.26-29.

ДОДАТОК А

Баланс Ощадбанку за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

 

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

 

1 190 245

1 718 706

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

2

1 893 438

3 819 552

3

Кошти в інших банках

3

2 371 875

1 684 320

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

21 423

26 465

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

4 111 623

1 614 697

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

172 284

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

550

537

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

1 686 805

505 776

10

Нараховані доходи до отримання

10

40 801

51 959

11

Відстрочений податковий актив

 

0

0

12

Інші активи

11

93 642

85 751

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

7 730

7 552

14

Усього активів

 

11 590 416

9 515 315

 

ЗОБОВ”ЯЗАННЯ

15

Кошти банків:

 

913 811

338 728

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

 

0

12 864

16

Кошти клієнтів

13

8 440 596

8 283 402

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

 

492

372

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

0

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

137 383

110 681

20

Відстрочені податкові зобов’язання

 

293 395

2 820

21

Інші зобов’язання

16

13 332

3 733

22

Усього зобов’язань

 

9 799 009

8 739 736

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал

17

722 000

703 000

24

Капіталізовані дивіденди

 

1 000

1 000

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат