На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ \"ПриватБанк\"

Реферати > Банківська справа > Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ \"ПриватБанк\"

Список використаної літератури

1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003р. із змінами і доповненнями.

2. Закон України Про банки і банківську діяльність №2121-III від 07.12.2000р. із змінами і доповненнями.

3. Закон України Про Національний банк України №679-XIV від 20.05.1999р. із змінами і доповненнями.

4. Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні №2346-III 05.04.2001р. із змінами і доповненнями.

5. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV від 16.07.1999р. із змінами і доповненнями.

6. Закон України “Про Державний бюджет України”

7. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І.Тиркала. -

8. Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314с. - (Серія "Банки і біржі")

9. Банківський менеджмент: Навч. Посіб. Для вищ. Навч. Закл. / О.

10. Кириченко, І. Гіленко, А.Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671с

11. Банківські операції: Підручник. — 2-ге вид., випр. і доп. А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002.

12. Васильченко З. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України. – 2005. - №9. – с. 140-151.

13. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник - К.: Видави. Центр

14. "Академія", 2001. - 320с. (Альма - мастер)

15. Долішній М., Другов О. Проблеми та перспективи підтримки банками розвитку економіки регіонів // Економіка України. – 2005. - №9 – с. 4-12.

16. Довгань Ж. Банківський капітал: суть і значення // Вісник НБУ. -1998. -

17. липень. — с. 18-21

18. Другов О. Регіональні аспекти функціонування банківської системи України// Вісник Національного банку України, 2004.- №10 – с. 42-53.

19. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 -

20. III // Урядовий кур'єр. - 2001. - №8. - 17 січня

21. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності // Вісник НБУ -2003.-

22. №2.- 83с

23. КочетковВ.Н. Аналіз банківської діяльності/МАУП. -К.:МАУП, 1999, 122с

24. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2001 р. // Вісник НБУ.-

25. 2002.-№3.-с. 2-19

26. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2001 р. // Вісник НБУ. -

27. 2002.-№3.-с.2-19

28. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова НБУ №21 від 02.02.95 р.

29. Про “Порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками”: Постанова НБУ №166 від 30.06.95 р.

30. Про вдосконалення надання послуг у галузі розрахункового обслуговування комерційних банків та регіональних управлінь Національного банку України: Постанова НБУ №245 від 28.09.95 р.

31. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Постанова НБУ №204 від 02.08.96 р.

32. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ №135 від 29.03.01 р.

33. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова НБУ №527 від 18.12.98 р.

34. Про затвердження Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті: Постанова НБУ №44 від 05.02.01 р.

35. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Лист НБУ №22001/116 від 24.05.93 р.

36. Про розрахунки за пластиковими картками міжнародних платіжних систем: Лист НБУ №13-110/609-2071 від 25.03.97 р.

37. Про умови договору на розрахунково-касове обслуговування: Лист НБУ №25-113/193-678 від 30.01.01 р.

38. Щодо Переліку операцій розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються установами банків в Україні: Лист НБУ №12-111/561 від 19.05.00 р.

39. Щодо порядку відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Лист НБУ №44-215/3419 від 03.12.01 р.

40. Регіони України: проблеми та перспективи розвитку: Монографія / Ред. З.С. Варналій. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

41. Черняк О. та ін. Аналіз розвитку банківських установ по території України// Банківська справа. – 2005.- №1 с.10-21.

42. Ю.Примостка Л.О. Банківський менеджмент: Вивчення фінансових ризиків: Навч. Посібник. - К: КНЕХ, 1998. - 108с.

43. Річний звіт ЗАТ “ПриватБанк”

Додатки

Таблиця 1.1

Структура капіталу ПриватБанку з урахуванням коригуючих проводок станом на 01.01.08р., та 01.01.09р.

Статті

29.12.2007

31.12.2008

Основний капітал (1 рівня)

3 042 898

6 089 555

5000 -Зареєстрований статутний капітал

2 713 250

5 684 882

5020 - Загальні резерви

2 072

2 894

5021 - Резервні фонди

331 593

406 926

4300 - Нематеріальні активи

-12 975

-10 286

4309 - Знос нематеріальних активів

9 443

5 609

4310 - Капітальні інвестиції за нематеріальними активами

-485

-470

Недосформований резерв

   

Додатковий капітал (2 рівня)

2 741 221

2 163 970

5030П - Прибуток минулих років

518 758

571 672

5100 - Результати переоцінки основних засобів, на які

отримано дозвіл на включення до капіталу  

287 873

279 272

1591 - Резерви під стандартну заборгованість інших банків

744

47 239

1593 - Резерви під стандартну заборгованість за кор.рахунками банків

12 872

11 018

2401 - Резерви під стандартну заборгованість за кредитами

161 391

164 594

3690 - Резерви під стандартну заборгованість за позабалансовими рахунками

10 064

14 516

Прибуток поточного року (з урахуванням нарахованих відсотків), в т.ч.:

942 856

295 723

прибуток поточного року (6 кл. мінус 7 кл. плюс 5040);

1 534 162

1 291 776

нараховані доходи за активними операціями

-591 307

-996 053

Субординований капітал, на який отримано дозвіл на включення до капіталу, з урахуванням амортизації

806 663

779 937

Відвернення

559 960

565 132

3005 Інші акції та ЦП у торговому портфелі, що знаходяться у власності більше 1 року (вкладення у капітал не більше 10%)

30

30

3007 Переоцінка акцій та інших ЦП у торговому портфелі, що знаходяться у власності більше 1 року (вкладення у капітал не більше 10%)

33

-17

3102 Акції та інші ЦП, випущені банками, у портфелі на продаж

30

30

3103 Акції, вип.фін. у портфелі на продаж

   

3203 Акції, вип.Фін. у портфелі на продаж

0

0

3105 Інші акції та ЦП у портфелі на продаж (вкладення у капітал більше 10%)

286

286

3135 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

135

135

4202 Вкладення в дочірні банки

425 798

416 060

4205 Вкладення в інші дочірні компанії

126 967

139 590

Страховий резерв, сформований за цінними паперами

-451

-451

Обсяг операцій з інсайдерами, здійснених на більш сприятливих умовах

7 132

9 469

Регулятивний капітал

5 224 158

7688 393

Активи, зважені коефіцієнтами ризику

47 028 064

76 219 400

Норматив адекватності регулятивного капіталу

11,11%

10,09%

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат