На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ \"Укрсиббанк\")

Реферати > Банківська справа > Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ \"Укрсиббанк\")

Незважаючи на те, що банківська діяльність супроводжується численни-ми ризиками, саме банки покликані уособлювати надійність і безпеку. Оскільки банкіри працюють здебільшого з чужими грошима, то мають намагатися зни-зити ризиковість своєї діяльності навіть більше, ніж інші підприємці. Отже, уп-равління ризиками розглядається як один із важливих напрямів фінансового менеджменту в банку

Таблиця 1.1

Сукупність факторів ризику банку [27]

Зовнішні фактори ризику

Внутрішні фактори ризику

1. ПОЛІТИЧНІ:

- зміна законодавства;

- заборона на здійснення банківсь-кої діяльності або окремих банківсь-ких операцій;

- заборона на здійснення діяльнос-ті на міжнародних фінансових рин-ках та міжнародних платежів;

- заборона на економічні відноси-ни з конкретною іноземною держа-вою;

- установлення державної монопо-лії на здійснення банківської діяль-ності або окремих її видів;

- істотне обмеження або втрата незалежності центрального банку;

2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ:

- інфляція;

- дефляція;

- платіжна криза;

- зміна правил валютного регулю-вання

- зміна політики рефінансування центрального банку;

- зміна податкового законодавства;

- кримінальні фактори;

- соціально-демографічна криза або зміна соціально-демографічної ситуації в країні;

3. РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВІ:

- галузеві кризи;

- екологічні кризи в регіоні;

- погіршення фінансового стану підприємств регіону;

- посилення конкуренції серед суб’єктів фінансового ринку;

- нерозвиненість інфраструктури в регіоні.  

1. ФІНАНСОВІ:

- втрата ліквідності;

- неплатоспроможність;

- банкрутство;

- зниження доходності операцій;

- втрата фінансової незалежності;

- погрішення фінансового стану клієнтів чи партнерів;

- підвищення вартості ресурсів;

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

- недостатнє кадрове забезпечення;

- низький рівень професіоналізму;

- недосконалість систем прийняття управлінських рішень;

- неадекватна організаційна структура банку;

- недостатній контроль;

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ:

- операційна діяльність;

- технологічні збої;

- інноваційна діяльність;

- недосконалі системи безпеки;

- недостатня або недостовірна інформація;

- юридичні помилки;

- неправильно обрана стратегія розвитку;

- недиверсифікована клієнтська база банку;

- концентрація кредитного портфелю;  

Банківські ризики поділяють на зовнішні та внутрішні (табл.1.2). До зов-нішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це політичні, правові, соціаль-ні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення економічної кризи в країні, політичної нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, запровадження ембарго, скасування імпортних ліцензій, стихійного лиха (пожежі, повені, землетруси), приватизації, націоналізації, неа-декватного правового регулювання та ін. Вплив зовнішніх ризиків на результа-тивність роботи банку вкрай високий, управління цими ризиками найскладні-ше, а іноді й неможливе. Для їх оцінювання застосовують в основному логічні методи аналізу.

До внутрішніх належать ризики, що виникають безпосередньо у зв'язку з діяльністю конкретного банку. Що ширше коло клієнтів, партнерів, зв'язків банку, банківських операцій, послуг, то більше внутрішніх ризиків супровод-жує його роботу. Порівняно із зовнішніми внутрішні ризики краще піддаються ідентифікації та квантифікації.

Фінансові ризики, які визначаються ймовірністю грошових втрат і пов'язуються з непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та структурі активів і пасивів, утворюють найчисленнішу групу банківських ризиків. До фінансових ризиків належать валютний, кредитний, інвестиційний, ринковий, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок, інфляційний, базисний.

Таблиця 1.2

Класифікація банківських ризиків [27]

з/п  

Класифікаційна ознака

Вид ризику

1

Сфера виникнення

Зовнішні

Внутрішні

2

Можливість кількісної оцінки

Квантифіковані

Неквантифіковані

3

Джерела виникнення

Систематичний

Несистематичний

4.

Види підприємницької діяльності

Фінансовий

Юридичний

Виробничий

Комерційний

Страховий

Політичний

Галузевий

Технічний

Інноваційний

5

Причина виникнення

Непевність майбутнього

Непередбачуваність

Недостатня інформація

6

Характер виникнення

Чистий (пов'язаний з основною діяльністю)

Спекулятивний

7

Етап відтворювального процесу

Розробка

Виробництво

Продаж

Зростання

Згортання діяльності

8

Сторона, яка зазнає збитків

Замовник

Партнери

Виконавець  

 

Продовження табл.1.2

№ з/п

Класифікаційна ознака

Вид ризику

9.

Можливість мінімізації

Ризик, який може бути знижений

Ризик, який не піддається мінімізації

10.

Ступінь ризику

Безризикова діяльність

Мінімальний ризик

Підвищений ризик

Критичний ризик

Катастрофічний ризик

11

Вплив на окремі показники

Ризик рентабельності

Ризик доходів

Ризик витрат

Ризик обігу

Ризик ліквідності

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат