На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

Реферати > Банківська справа > Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

Чек - це письмове доручення чекодавця банку, сплатити чекоотримувачу вказаної в ньому суму грошей, це цінний папір, що надає собою платіжно-розрахунковий документ. По економічній суті чек є перевідним векселем, платником по якому є банк. Чек може бути: іменний - на конкретне обличчя з обмовкою не “наказу”, тобто неможливість подальшої передачі чека; ордерний - з обмовкою “наказу”, тобто можливість передачі чека шляхом передавального напису - індосамента; пред'явницький - виписується на пред'явника, передача чека від однієї особи до іншого шляхом простого вручення; розрахунковий - не дозволяється по ньому оплата готівки; грошовий.

Коносамент - документ стандартної форми, прийнятої в міжнародній практиці, на перевезення вантажу, який засвідчує його завантаження, перевезення і право на отримання. Він використовується при перевезенні вантажів в міжнародному повідомленні і представляє цінний папір, що засвідчує право володіння вантажем, що перевозиться, товаром. Коносамент формою може бути на пред'явника, іменним, ордерним. До коносамента завжди додається страховий поліс на вантаж.

Хотілося б тут же відзначити, що активні операції комерційних банків включають і облік (дисконт) векселів. Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити до настання терміну певну суму грошей власнику векселя. Якщо банк упевнений в солідності векселя, він дає згоду на операцію, а купує за ціною нижче за номінал. Стягувана винагорода - сума обліку обчислюється на основі облікової ставки, сума зараховується банком в дохід при покупці векселів.

Розрізняють також вторинні та проізводні цінні папери.

1. Основні види вторинних цінних паперів, заснованих на акціях: Депозитарні розписки - іменний цінний папір, що свідчить про володіння часток в портфелі акцій якої-небудь іноземної компанії, акції якої не можуть звертатися на фондовому ринку інвестора. Варранти на акції - це цінні папери, що дають право її власнику купити певну кількість акцій даної компанії протягом певного часу за фіксованою ціною. Ціна варранта не включає вартість самої акції. Підписані права на акції - це цінні папери на право акціонера придбати певну кількість нових акцій за нижчою ціною. Вони обмежені за часом.

2. Основні види вторинних цінних паперів, заснованих на облігаціях: “Стріпи” - це безкупонні облігації, випущені даною компанією під щорічні процентні платежі по тих, що є в її розпорядженні портфеля високонадійних облігацій (звично державних); цінні папери з дисконтом. Облігації під заставні НБУ - високонадійні забезпечені боргові зобов'язання. Вони звертаються на ринку як облігації з дисконтом.

3. Похідні цінні папери: Ф'ючерсні контракти - стандартний біржовий договір купівлі-продажу біржового активу в певний момент часу в майбутньому за ціною, встановленою сторонами операції у момент її висновку. Відмінними рисами є: біржовий характер, стандартизація по всіх параметрах, гарантія біржі на виконання зобов'язань. Вільно ходячий опційний контракт - стандартний біржовий договір на право купити або продати біржовий актив або ф'ючерсний контракт за ціною виконання до встановленої дати із сплатою за це право певної суми грошей, званою премією. Існує два види: опціон на покупку і на продаж. По вигляду біржового активу, що лежить в основі, можуть бути: валютні, фондові, ф'ючерсні.

1.2 Сутність ринку цінних паперів та його учасники

Ринок цінних паперів - це надбудова над ринком вільних капіталів, які шукають свого застосування, і динамічніший сектор ринку позикових капіталів. У загальному вигляді його можна визначити як сукупність економічних відносин з приводу випуску і обігу паперів між його учасниками. Ринок цінних паперів - це складова частина ринку будь-якої країни. Його основою є товарний ринок, гроші і грошовий капітал.

Основними ринками, на яких переважають фінансові відносини, є: ринок банківських капіталів, ринок цінних паперів, валютний ринок, ринок страхових і пенсійних фондів. Фінансові ринки (ринки капіталів) - це ринки посередників між первинними власниками грошових коштів і їх кінцевим користувачами. Оскільки не всі цінні папери походять від капіталів, остільки ринок цінних паперів не може бути в повному об'ємі віднесений до фінансового ринку. У тій частині, де ринок цінних паперів ґрунтується на гроші, як на капітал, там він називається фондовим ринком і виступає як частина фінансового ринку. Частина ринку цінних паперів, що залишилася, через свої невеликі розміри не одержала спеціальної назви, і тому поняття ринок цінних паперів і фондового ринку вважають синонімами.

Роль ринку цінних паперів виявляється в наступному: перевезення ресурсів з одних галузей економіки в іншу; розподіл і перерозподіл власного капіталу підприємства між галузями; виконання інформаційної функції, тобто з надзвичайною швидкістю повідомляє про рух індивідуальних капіталів; дозволяє Центральному Банку регулювати грошовий обіг в країні. Крім того ринок цінних паперів має цілий ряд функцій, які підрозділяються на дві групи.

1. Загальноринкові функції:

- комерційна - функція отримання прибули від операцій на даному ринку;

- цінова - забезпечує процес складання ринкових цін, їх рух;

- інформаційна - виробляє і доводить до своїх учасників ринкову інформацію про об'єкти торгівлі і її учасників;

- регулююча - створює правила торгівлі і участі в ній, порядок дозволу споровши між учасниками, встановлює пріоритети, органи контролю або самоврядування.

2. Специфічні функції:

- перерозподільна:

- функція страхування цінових і фінансових ризиків або хеджування, стало можливо завдяки появі класу похідних цінних паперів.

Класифікація видів ринку цінних паперів мають багато схожості з класифікаціями видів цінних паперів. Так само виділяють декілька видів ринків залежно від певних правил і способу торгівлі, що склався. Слід було б так само відзначити, що біржовий ринок - це завжди організований ринок цінних паперів, оскільки торгівля на ньому ведеться завжди за правилами біржі і лише між біржовими учасниками, які ретельно обираються. Позабіржовий ринок може бути організованим і неорганізованим, і організований позабіржовий ринок ґрунтується на комп'ютерних системах зв'язку, торгівлі.

Учасники ринку цінних паперів - це фізичні особи або організації, які продають або купують цінні папери або обслуговують їх оборот і розрахунки по них; це ті, хто вступає між собою у певні економічні відносини з приводу обігу цінних паперів. Розглядаючи сучасну інститутну структуру РЦП, слід виділити чотири категорії учасників операцій: комерційні банки, інвестиційні банки, біржові фірми і кредитно-фінансові організації, які об’єднані під назвою “Інституційні інвестори” (страхові компанії, пенсійні і інвестиційні фонди”.

Емітент - це юридична особа, група юридичних осіб, зв'язаних між собою договором, або органи державної влади і органи місцевого самоврядування, несучі від свого імені зобов'язання перед інвесторами цінних паперів по здійсненню прав, засвідчених цінним папером. Емітент поставляє на фондовий ринок товар - цінний папір, якість якої визначається статусом емітента, господарсько-фінансовими результатами його діяльності. Емітент сам оперує цінними паперами, здійснює їх викуп або продаж.Інвестор - це особа, якій цінні папери належать на праві власності (власник) або іншому речовому праві (власник). Інвесторів можна класифікувати по ряду ознак, серед яких найзначущим є статус, тоді можна виділити індивідуальних, інституційних і професіоналів ринку. Залежно від мети інвестування можна виділити стратегічних і портфельних інвесторів. Стратегічний інвестор припускає одержати власність і розраховує одержувати дохід від використовування цієї власності, який перевищуватиме дохід від простого володіння акціями. Він може ставити своєю задачею розширення сфери впливу, придбання контролю в перерозподілі власності. Портфельний інвестор розраховує лише на дохід від цінних паперів, що належать йому.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат