На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

Реферати > Військова справа, ДПЮ > Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

ВСТУП

Для забезпечення якісного виконання регламентних, ремонтних та інших робіт в ТЕЧ ап в суворій відповідності з вимогами встановленої технологічної документації, а також надання практичної допомоги інженерно-технічному складу озброєння в освоєнні передових методів роботи на авіаційній техніці керівний інженерно-технічний склад озброєння частин, з"єднань, авіаційних корпусів, ВПС проводить комплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ згідно з планом перевірок. Періодичність перевірок вказана у додатку 12.

На перевірку відводиться 4-5 днів. Кожна перевірка ТЕЧ повинна бути показовою, тобто поряд з контролем містити елементи методичної роботи та навчання інженерно-технічного складу озброєння по основних питаннях планування роботи ТЕЧ та організації виконання регламентних і ремонтних робіт на авіаційній техніці.

Перевірка повинна починатись із заслуховування начальника ТЕЧ про стан справ на даний період. Потім перевіряються наступні основні питання:

- готовність ТЕЧ до інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій;

- планування роботи ТЕЧ;

- організація виконання регламентних (ремонтних) робіт на АТ;

- підготовленість ТЕЧ до військового ремонту АТ;

- організація виконання доробок, періодичних робіт на АТ згідно з бюлетенями МАП, облік бюлетенів;

- ведення робочої документації;

- організація інженерно-технічної підготовки;

- організація охорони ТЕЧ;

- підсумки та звітність роботи ТЕЧ;

- організація контролю повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння військової частини.

ЗАСЛУХОВУВАННЯ НАЧАЛЬНИКА ТЕЧ

В довідці - доповіді на підставі конкретних даних начальник ТЕЧ коротко викладає стан справ по наступних основних питаннях:

Укомплектованність ТЕЧ особовим складом згідно штату. Використання особового складу за прямим призначенням.

Коротка службова характеристика та оцінка моральних і ділових якостей заступника начальника ТЕЧ та начальників груп регламентних (ремонтних) робіт, їх роботи по зміцненню військової та технологічної дисципліни підпорядкованого особового складу.

Стан виробничої бази ТЕЧ. Організація виконання регламентних робіт.

Кількість виконаних регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів з початку року, працевитрати, які досягнуті при виконанні робіт та терміни виконання усіх видів робіт по типах авіаційної техніки. Виконання виробничого плану на день перевірки.

Виконання плану інженерно-технічної підготовки. Організація проведення тренувань на АТ.

Стан та організація військового ремонту АТ, яка одержала бойові та експлуатаційні пошкодження.

Рівень підготовки ТЕЧ до інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій. Ступінь контейнерування та пакетування авіаційно-технічного майна, стан аеромобільного комплекту ТЕЧ.

Робота по підвищенню економічності виробничого процесу та раціоналізаторська робота в ТЕЧ.

Класність спеціалістів ТЕЧ. Робота по узагальненню та впровадженню передового досвіду.

Невирішені питання. Пропозиції по удосконаленню організації роботи в ТЕЧ.

2.ГОТОВНІСТЬ ТЕЧ ДО ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

Перевірити наявність:

Розрахунку на перебазування (згідно ТНІАЗ-92р. гл.2.5 ст.56,57, випуску 3540-75р.гл.6):

а) своїм ходом;

б) залізничним транспортом;

в) транспортними літаками.

2)Аеромобільного комплекту ТЕЧ.

В наявності повинні бути :

а) малогабаритні авіатранспортабельні стенди-візки з КПА для виконання регламентних робіт;

б) аеромобільні автономні засоби військового ремонту;

в) пакети та контейнери для збереження і транспортування наземного обладнання;

г) засоби механізації трудомістких робіт;

д) автономні джерела живлення.

Якщо обладнання, яке застосовується для аеромобільного комплекту ТЕЧ (стенди-візки), не використовується постійно при виконанні регламентних робіт, то перевіряючий перевіряє укомплектованість стендів-візків КПА, пристосуваннями та інструментом, умови збереження аеромобільного комплекту. Перевіряється можливість виконання регламентних робіт в польових умовах за допомогою аеромобільного комплекту.

Контейнерування та пакетування авіаційно-технічного майна (згідно ст. 59 ТНІАЗ-92 року). Перевіряється ступінь контейнерування та пакетування АТМ. Наявність матеріалу для кріплення , пакування та завантажування. При відсутності повинні бути заявки на необхідне обладнання в АТЧ.

3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТЕЧ

Перевірити наявність:

річного плану відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи ( в ремонт), виконання робіт по бюлетеням (згідно ст.147 ТНІАЗ-92р.), графіка виконання регламентних робіт на агрегатах групового призначення (згідно ст.149 ТНІАЗ-92р.) ;

річного та місячного виробничих планів ТЕЧ (згідно ст.147 ТНІАЗ-92р.);

річного та місячних планів роботи ТЕЧ;

місячного та щоденного планів роботи групи у начальників груп;

завдання на робочий день у виконавців (особового складу груп регламенту і ремонту).

Відповідно до планів проаналізувати рівномірність відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи (в ремонт), роботи по бюлетеням, завантаження ТЕЧ по місяцям року відповідність між потрібними працевитратами та наявними.

Річний план відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи (в ремонт), виконання робіт по бюлетеням підписує заступник командира частини по озброєнню, а затверджує командир частини. Графік виконання регламентних робіт на агрегатах групового призначення складає старший інженер по спеціальності, а затверджує заступник командира частини по озброєнню.

Річний та місячні виробничі плани ТЕЧ підписуються начальником ТЕЧ, а затверджує заступник командира частини по озброєнню.

Річний план роботи ТЕЧ підписується начальником ТЕЧ, а затверджується командиром частини. Типова форма плану приведена у додатку 16.

Місячні плани роботи груп регламенту і ремонту підписуються начальником відповідної групи, а затверджується начальником ТЕЧ.

Перевіряється наявність відміток про виконання заходів у планах робіт на рік, місяць, день та звітний матеріал.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ (РЕМОНТНИХ) РОБІТ НА АТ

Допуск особового складу ТЕЧ до виконання робіт на АТ.

Перевіряється по наявності на кожного виконавця:

плани (картки) вводу в стрій (згідно наказу ГК ВПС №85-81р. гл.ІІ, ІІІ, ІУ, додатки 1,2,3);

копії (витяги) наказів по частині про допуск до виконання конкретних робіт (згідно наказів МО, Командувача ВПС, вказівок НО ВПС, ТНІАЗ-92р.).

Зразок оформлення наказу по частині про допуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт на АТ показаний в додатку 15;

акту перевірки знань (додаток 15);

контрольного листа проведення інструктажу по техніці безпеки .

Стан та достатність технологічної документації.

В ТЕЧ повинні бути в наявності регламенти технічного обслуговування (технічної експлуатації) по всіх типах АТ, яка експлуатується в частині та на якій виконуються регламентні роботи, технологічні карти виконання регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. Перевіряючий повинен звірити робочі примірники технологічної документації з еталонним та впевнитись, що в усі примірники робочої документації внесені зміни та доповнення відповідно до вимог бюлетенів, технічних розпоряджень або вказівок начальника озброєння ВПС.

Зміни та доповнення вносяться в регламенти тільки шляхом вклеювання або заповнення вкладишів такого формату, як аркуш регламенту. Вклейки вставляються між сторінками, які містять пункт регламенту, до якого відносяться зміни або доповнення. Зразок запису змін та доповнень до регламенту вказаний у додатку 1. Облік змін ведеться в розділі регламенту "Лист реєстрації змін".

Після того, як посадова особа переконалась, що усі зміни та доповнення внесені, робиться запис в розділ регламенту "Облік звірок з еталоном", для чого в регламент вклеюються спеціальні аркуші (додаток 2).

Якщо посадова особа виявила недоліки, то запис про перевірку робиться після їх усунення.

Одночасно перевіряючий здійснює контроль наявності, записів про щоквартальну звірку робочих примірників начальниками груп регламенту і ремонту , а також про виконання перевірки внесення змін та доповнень в робочі примірники старшими інженерами частин по спеціальності, які виконуються один раз в півріччя.

Перевіряється наявність технологічних карт на всі види регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. В усі технологічні карти повинні бути внесені усі зміни та доповнення, для чого ведеться "Лист реєстрації змін" (додаток 3).

Типові технологічні карти регламентних робіт і складних демонтажно-монтажних робіт розробляються промисловістю та вводяться в дію начальником озброєння ВПС . В разі відсутності таких типових технологій, технологічні карти розробляються старшим інженером (інженером) частини по спеціальності за участю ЛАТЛ (науково-дослідних установ) ВПС і затверджуються заступником командира об"єднання (з"єднання) по озброєнню, а для частин безпосереднього підпорядкування - начальником управління експлуатації озброєння і військової техніки озброєння ВПС.

Якщо технологічна карта являється копією, то вона завіряється підписом старшого інженера частини по спеціальності і робиться посилання на документацію з якої зроблена копія:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат