На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Порядок видачі наряду на роботу

Реферати > БЖД > Порядок видачі наряду на роботу

Порядок видачі наряду на роботу

Автор: -- от 2-02-2013, 18:15

Порядок видавання і оформлення наряду

Наряд на роботу виписується у двох, а у разі, якщо він пере­ дається по телефону, радіо. — у трьох примірниках. В останньому випад­ку працівник, який видає наряд, виписує один примірник, а працівник, який приймає текст у вигляді телефоне- або радіограми, заповнює два примірни­ки наряду і після зворотної перевірки зазначає на місці підпису працівни­ка, який видав наряд, його прізвище та ініціали, підтверджуючи пра­вильність запису власним підписом. В обох примірниках наряду записи повинні бути виконані чорнилом, кульковою ручкою тощо; вони повинні бути чіткі і розбірливі.Не допускається виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслюва­ти написаний текст. Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою засобів розмножувальної техніки.

Під час проведення планових ремонтних робіт обидва примірники наряду передаються для підготовки робочого місця оперативним (опера­тивно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше ніж за одну зміну до початку проведення робіт, зазначених у наряді. У непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день про­ведення робіт.Для виконання газонебезпечних робіт слід видавати окремий наряд згідно з вимогами “Правил безпеки систем газопостачання України”.

Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з од­ нією бригадою на одне робоче місце, — за винятком випадків, зазначених у пунктах цих “Правил .”.На руки виконавцю робіт видається тільки один примірник наряду.

Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієї схеми приєднання ТМО, на кілька однотипних робочих місць одного агрегата. У цьому разі роботу слід виконувати, дотримуючись таких умов:

місця усі робочі підготовлюють оперативні (оперативно-виробничі) працівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця керівник робіт, виконавець робіт (наглядач);

виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються на одне з робочих місць підготовленої дільниці;

переводить бригаду на інше робоче місце допускач або з його доз­волу керівник робіт;

- переведення бригади оформлюється у таблиці наряду підписами допускача (або керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт із заз­ наченням дати, часу і місця роботи;

- переведення бригади керівник робіт оформлює в примірнику наря­ ду, який має бути у виконавця робіт. Про здійснене переведення бригади керівник робіт повідомляє начальнику зміни цеху (оперативному праців­нику району), який робить запис у другому екземплярі наряду та в опера­тивному журналі.

Розширювати робоче місце, без видавання нового наряду зміню­ вати кількість робочих місць і умови проведення роботи, а також заміню­вати керівника робіт або виконавця робіт (наглядача) заборонено.

Дозволяється один раз замінювати керівника робіт за загальним на­рядом (на період захворювання, вимушених відпусток тощо) — без вида­вання нового загального наряду, але з дотриманням усіх вимог первинно­го допуску. Кількість нарядів, що видаються одночасно на одного керівни­ка робіт, у кожному випадку визначає працівник, який видає наряд. У разі проведення робіт за нарядом бригада повинна склада­тись не менше ніж з двох працівників, враховуючи виконавця робіт. Також дозволяється до складу бригади залучати практикантів та учнів, а також щойно прийнятих робітників, які проходять практичне навчання і які ще не пройшли перевірку знань правил безпеки, в кількості; один прак­тикант або учень на кожного основного члена бригади. Практиканти та учні повинні закріплюватись персонально за праців­никами бригади.

Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і щойно прийнятих робітників несуть виконавець робіт, а також члени бригади, за якими вони закріплені, що повинно зазначатись у рядку "Склад та інструктаж брига­ди (цільовий)" табл. 1 наряду Під час виписування загального наряду в рядку "Склад” та інструктаж бригади (цільовий)" габл. 1 наряду слід вказувати кількість бригад. записів. У додатковому бланку наряду повинні зазначатись прізвища, ініціа­ли, посади та розряди виконавців робіт, кожен з яких повинен розписа­тись проти свого прізвища. У цьому разі в рядку "виконавець робіт (на­глядач)" наряду слід зазначити загальну кількість членів бригади і зроби­ти запис про наявність додаткового списку її членів, що додається.

Ремонтувати обладнання, що належить іншим цехам, але розта­ шоване у зоні дії загального наряду, необхідно за нарядом, що видається цехами, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу керівника робіт за загальним нарядом. Керівник робіт повинен розписатись у рядку "За­ходи .безпеки іншими цехами (дільницями) виконано" наряду. У загальному наряді можна зазначити декілька виконавців робіт. Кількість виконавців визначає керівник робіт залежно від обсягу та змінності роботи і передбачуваної кількості проміжних нарядів. Під час виписування наряду в рядках таблиць, що не потребу­ють заповнення, слід писати "Не призначається", "Не передбачено" і "Непотрібно". У рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду слід перелічити заходи щодо підготовки робочих місць і заходи безпеки, у тому числі й ті, які мають виконувати оперативні працівники інших цехів.

Дозволяється на типові роботи в рядку "Виконати заходи щодо підго­товки робочих місць" наряду зазначати номер пункту тицових безпечних умов проведення робіт. Перелік типових робіт із зазначенням безпечних умов праці під час виконання кожної роботи за підписом начальника цеху (дільниці, району) повинен бути у допускача і керівника робіт.

Якщо недостатньо місця в рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду, до наряду можна додати окремий лист з викладен­ням умов проведення робіт, підписаний працівником, який видає наряд, про що необхідно зробити запис у рядку "Виконати заходи щодо підго­товки робочих місць" наряду. Під час проведення вогневих робіт у рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду слід зазначати також вимоги по­жежної безпеки.

Під час проведення вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні заходи пожежної безпеки, зазначені у наряді.

Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи

Після виконання у повному обсязі необхідних умов, що обезпе­ чують проведення робіт (у тому числі на обладнанні інших цехів), опера­тивний керівник цеху (блока) електростанції або відповідальний праців­ник зі складу оперативно-виробничих працівників району (дільниці)теп­лової мережі повинен поставити свій підпис у відповідному рядку наряду. У проміжному наряді такий підпис повинен поставити керівник робіт за проміжним нарядом.У разі підготовки обладнання інших цехів, яке поєднано з обладнан­ням, що ремонтується, оперативний керівник цеху (блока) або відповід­ний працівник зі складу оперативно-виробничих працівників району (дільниці), у віданні якого перебуває обладнання, що ремонтується, підпи­сує наряд на підставі підпису або повідомлення (для окремих дільниць) начальника зміни електростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного працівника відповідного цеху (дільниці) про виконання ним необхідних заходів щодо виведення з дії зазначеного у наряді обладнання .У відповідних рядках наряду повинні зазначатись прізвища, ініціали і посади працівників, які підтвердили по телефону про виконання необхід­них заходів безпеки, і підпис допускана. За вимогою начальника зміни цеху (оперативного працівника райо­ну) або допускача - це повідомлення необхідно підтвердити в рядку "Захо­ди безпеки іншими цехами (дільницями) виконано" наряду підписом на­чальника зміни електростанції (чергового диспетчера) або старшого опе­ративного працівника відповідного цеху (дільниці).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат