На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Господарство США

Реферати > Географія > Господарство США

США - високорозвинута індустріальна країна. Для її господарства характер­ний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, їх величезні розміри, новітні техніка, технологія і організація праці, високий освітній рівень населен­ня. Майже 2/3 зайнятих працюють у нематеріальній сфері (послуги, торгівля і хар­чування, фінанси, управління), 0,6 % - у добувній, 19 % - в обробній промисло­вості, 6 % - у будівництві, б % - на транспорті, у зв'язку і в комунальному госпо­дарстві, 2,7 % - у сільському господарстві, лісорозробках і рибальстві. Такий роз­поділ трудових ресурсів є прогресивним і відповідає сучасним вимогам.

Ринкова економіка США поєднує державну, велику корпоративну і дрібну при­ватну власність. Державна власність включає інфраструктурні об'єкти (транспортні, комунікаційні, енергетичні, екологічні, освітні, наукові), військове майно, їй нале­жить 300 млн гектарів земель (майже 1/3 площі країни). Вирішальну роль у матері­альному виробництві відіграють великі корпорації'. Найбільшими з них є "Дженерал Моторз», "Форд Мотор", «ІБМ», «Дженерал Електрик», «Філіпп Моріс», «Екон», «Мобіл», «Боїнг» та ін. Дрібна приватна власність особливо поширена в торгівлі, громадському харчуванні і обслуговуванні. Виникнення і розміщення дрібних під­приємств здебільшого стихійні. Великі і корпоративні підприємства розміщуються на науковій основі. Засобами державного впливу на всю економіку є оподаткування, дозвіл або заборона, субсидії, закупки продукції, регулювання цін і умов діяльності. Важливим для країни галузям надається пряма державна допомога. У 80-ті роки та­ку допомогу одержали автомобільні корпорації, що опинилися в скрутному стано­вищі внаслідок японської конкуренції. Важливою частиною господарства стали наукові дослідження, їх здійснюють урядові установи, лабораторії корпорацій та уні­верситети. Характерною рисою США є наявність величезного військово-промислово­го комплексу. Військові замовлення уряду мають істотне значення для цілих галу­зей та територій.

Внутрішній ринок завжди був головним для господарства США. Він найбільш місткий у світі як для споживчих товарів, так і для продукції виробничого призна­чення. Водночас США широко користуються всіма вигодами міжнародного поділу праці, і їх частка у світових економічних відносинах є найбільшою. Країна експор­тує виробниче обладнання і машини, літаки і аерокосмічну техніку, зброю, вугілля, пшеницю, кормове зерно, сою, бавовну, тютюн. Як експортер наукоємних товарів, патентів та інформації США - поза конкуренцією. Держава імпортує нафту і нафто­продукти, автомобілі, побутові техніку і вироби, газетний папір, продукти тропічно­го землеробства. Широкий імпорт трудомістких виробів, особливо споживчого при­значення, виправданий високою вартістю американської робочої сили. Так. амери­канські заводи випускають 11-12 млн автомобілів на рік. Ще 5-6 млн автомобілів країна імпортує. Головними торговельними партнерами США є індустріально розви­нуті країни Європи, Канада і Японія. Регіонами прямих приватних інвестицій є Ка­нада і Латинська Америка.

Добувна промисловість. Головними кам'яновугільними басейнами країни є Аппалачський і Центральний. Нафту і природний газ добувають у таких районах:

1) Галф - узбережжя і шельф Мексиканської затоки в штатах Техас і Луїзіана:

2) Мідконтинент - внутрішня частина штатів Техас і Оклахома; 3) Каліфорнія та ї'ї шельф; 4) північне узбережжя Аляски.

Потоки нафти і природного газу спрямовані в Приозер'я і на атлантичне узбе­режжя Півночі. Транспортування газу здійснюється трубопроводами, нафти і наф-топродуктів ~ трубопроводами та морем. Танкери везуть їх з Аляски до Сієтла і .І Галфа навколо Флориди в район Філадельфії та Нью-Йорка. Головний залізоруд­ний басейн знаходиться біля озера Верхнього. Уран і руди кольорових металів до­бувають у Кордильєрах, фосфорити - у Флориді, калійні солі - в штаті Нью-Мексико. США посідають перше місце в світі за вартістю мінеральної сировини, яку добувають самі, і водночас - перше місце як її імпортер. Це пояснюється як вели­чезними потребами, так і бажанням і можливістю одержати дешеву продукцію. І інших країн і заощадити свої ресурси. Так, видобуток нафти в США дорівнює 400 млн тонн у рік, а імпорт нафти і нафтопродуктів - понад 200 млн тонн. Toб то імпортують 1/3 того, що споживають.

Енергетика є однією з найбільш динамічних галузей господарства США. В стру ктурі енергоспоживання є всі види промислових джерел: нафта (її частка 41 %). природний газ (24 %), вугілля (24 %), атомна, гідро- і геотермальна енергія (11 ) Загальна енергозабезпеченість виробництва і побуту дуже висока. Вугілля використовують передусім як паливо для теплових електростанцій, природний газ --в комунальному господарстві, нафту - як моторне паливо. Країна виробляє понад 2 600 млрд кВт • годин електроенергії. Вирішальною є частка теплових електро­станцій. Найбільші гідростанції побудовані на річці Колумбія, багато невеликих -у Каліфорнії і на річці Теннесі в Аппалачах. Геотермальна станція потужністю 1 млн кіловат діє в Долині Гейзерів у Каліфорнії. Працюють 110 атомних реакторів загальною потужністю 104 млн кіловат. Найбільше їх навколо Чикаго, Детройта і Нью-Йорка.

Обробна промисловість - основа матеріального виробництва США. Представ­лена всіма сучасними галузями. У країні виготовляють найрізноманітніші засоби ви­робництва і споживчі товари. На першому місці за вартістю продукції (майже 2/5) стоїть машинобудування.

Значну роль відіграють також харчова, хімічна, поліграфічна, паперова, металургійна, швейна промисловість та виготовлення ви­робів із пластмаси. Важливим у структурі обробної промисловості є зрушення від важкої індустрії в напрямі електроніки і засобів автоматизації. Якщо в 70-х роках виплавляли майже 140 млн тонн сталі, то тепер - близько 100. На передньому плані за кількістю зайнятих виявилися авіакосмічна промисловість, виробництво елек­тронних компонентів, конторського обладнання (оргтехніки) і комп'ютерів, а також засобів зв'язку.

У територіальному плані головні зміни пов'язані з переміщенням підприємств у передмістя та в цілому на Південь і Захід. Колись промислові підприємства розмішувались у внутрішніх зонах міста. У процесі субурбанізацїї вони переміщу­ються в передмістя. Якщо в 1950 р. на Північ припадало 72 % промислової про­дукції, на Південь - 20 % і на Захід - 8 %, то нині - відповідно 50 %, 33 % і 17 %. На Півночі обробна промисловість, як і раніше, зосереджена в так званому промисловому поясі. Орієнтовні його межі: Бостон - Балтимор - Онт-Луїс - Мілуокі. Незважаючи на зростання ролі інших районів, промисловий пояс і тепер зали­шається головною індустріальною частиною СІЛА. На Півдні обробна промис­ловість більш роззосереджена, але й тут є дві компактні індустріальні зони; Аппалачський Підмонт і узбережжя Галфа. На Заході головні райони обробної проми­словості сформувалися в Каліфорнії та на Північному Заході. Найбільшими про­мисловими центрами є Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, а також Бостон, Філа­дельфія, Клівленд, Детройт, Сент-Луїс, Даллас - Форт-Уерт і Х'юстон.

На розміщення традиційних галузей обробної промисловості насамперед впли­вали сировинно-транспортний чинник, наявність дешевої робочої сили і ринків збу­ту. Нові наукоємні галузі орієнтуються в своєму розміщенні на наукові установи, на­явність кадрів вищої кваліфікації і екологічно чисте природне середовище. Вони найбільше концентруються на Атлантичному узбережжі і Півночі Каліфорнії. Але

й поза цими двома ареалами є багато окремих міст, де новітні виробництва такої дістали значний розвиток.

Сільське господарство США виробляє продукцію для власних потреб і на порт. Цьому сприяє природне середовище й ефективне господарювання. Якщо в Індії один селянин обробляє 1 гектар землі, то один фермер США - 50-60 гектарів. Американські ферми високомеханізовані, мають прекрасну енергетичну, інфраструктурі ну і наукову забезпеченість. Для підтримки фермерів уряд вже протягом кількох десятиліть щорічно надає їм багатомільярдні субсидії, Проте і в цих умовах традиційні сімейні ферми з наділами по 64 гектари землі не витримують конкуренції і розоряються. їх стає дедалі менше. В 1950 р. налічувалось 5,6 млн ферм, нині - 2,1. Більша частина товарної продукції давно вже надходить від великих господарств, які використовують найману робочу силу. Безпосередньо у сільськогосподарському виробництві працює понад 3 млн чоловік, їх доповнюють майже два десятки мільйонів тих, хто обслуговує сільське господарство, переробляє і реалізує його продукцію.

Сільське господарство США є багатогалузевим. Важливу роль відіграють і землеробство, і тваринництво. Орні землі становлять 180 млн гектарів (це більше, ніж в усій Латинській Америці), природних пасовищ - майже 220 млн гектарів. Понад 18 млн гектарів земель у посушливій західній частині країни штучно зрошується.

У землеробстві головними є кормові культури: кукурудза, сорго, ячмінь, сіянії трави. Так званий кукурудзяний пояс знаходиться на Центральних рівнинах. Тут щороку вирощують 200-230 млн тонн кукурудзи, або 2/5 її світового збору. Пше­ниці як продовольчого зерна одержують 60-80 млн тонн, її посіви зосереджені в преріях, у так званому пшеничному поясі, який простягнувся від Канади до Техасу.: «кукурудзяний", і «пшеничний» пояси належать до найбільш відомих зернових районів світу, їх освоєння є легендарною сторінкою американської історії. Природні] умови мало впливають на валові збори зерна і посівні площі. Проте розміри їх коливаються з року в рік у зв'язку з кон'юнктурою на внутрішньому і особливо світовому ринках. З олійних культур поширені соя, арахіс і, останнім часом, соняшник. До Другої світової війни США були головним імпортером олії, тепер завдяки сої ве­ни стали її головним експортером. У північних штатах вирощують цукрові буряки,, в дельті Міссісіпі, у Флориді та Гаванських островах - цукрову тростину. Збір кар­топлі порівняно незначний, оскільки, як і хліба, її споживають у країні мало. Збір та різноманіття овочів і фруктів у країні чи не найбільші у світі, їх споживають ба­гато, протягом усього року у свіжому вигляді. Значна їх частина іде на переробку особливо на виготовлення соків. Колись овочі й фрукти вирощували на кожній фермі, тепер тільки в спеціалізованих районах. Це узбережжя Великих озер, Приатлантична низовина, Флорида та Каліфорнія. Овочі й фрукти для власного споживання, як і інші продовольчі товари, фермери купують у магазинах.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат