На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Мікроеволюція. Фактори еволюції. Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки

Реферати > Біологія > Мікроеволюція. Фактори еволюції. Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки

Мікроеволюція. Фактори еволюції.

Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки.

Мета: - сформувати в учнів поняття про мікроеволюцію, вид, критерії виду, популяції, адаптацію, макроеволюцію, дивергенцію;

- ознайомити з елементарними факторами еволюції;

- охарактеризувати форми боротьби за існування як фактори еволюції видів у природі;

- з'ясувати творчу роль природного добору; показати природний добір як головну рушійну силу еволюції;

- пояснити виникнення пристосувань;

- розкрити відносний характер пристосованості як результат природного добору.

Обладнання: гербарій рослин, таблиці - "Форми боротьби за існування", "Природний добір".

Тип уроку: _

Структура уроку

І. Вивчення нового матеріалу.

1. Вид - основна паксономічна одиниця.

2. Сучасні критерії виду.

3. Популяція - одиниця виду та еволюції.

4. Елементарні фактори мікроеволюції.

5. Способи видоутворення.

6. Природний добір, його суть і форми.

7. Боротьби за існування та її форми.

8. Макроеволюція і її фактори.

9. Докази макроеволюції.

10. Шляхи реалізації еволюції.

ІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Що таке макроеволюція?

2. Назвіть критерії виду.

3. Що таке популяція?

4. Які є способи видоутворення?

5. Які елементарні фактори еволюції?

6. Заповнити таблицю.

ІІІ. Домашнє завдання: вивч. ст.

Конспект.

Таблиця.

Порівняння штучного і природного добору.

Штучний

Природний

Схожість

Діє три фактори: мінливість,

Від їх спільної дії утворюють-

породи і сорти  

спадковість, добір.

-ся:

види

Відмінність

Зберігає лише корисні для людини ознаки.

Людина добирає за видимими ознаками.

Діє на користь людини.

Відбувається з часів первісної людини.

Зберігає будь-які життєво важливі ознаки.

Добирає за помітними і непомітними ознаками.

Діє на користь організму, популяції, виду.

Відбувається протягом геологічних епох; в ряді випадків його дія виявляється за короткий час.

Мікроеволюція

1. Визначення "виду".

Вид - це сукупність особин, що займають певну територію (ареал), здатні схрещуватись між собою і давати плідне потомство.

2. Структура виду.

Вид підвищ популяція.

Популяція - сукупність особин одного виду, які мешкають на одній території і вільно схрещуються між собою, але так чи інакше ізольовані від особин інших популяцій того самого виду.

Підвид - сукупність подібних між собою популяцій, які відрізняються від інших популяцій того самого виду однією або кількома станами ознак.

Наприклад: вид "тигр" має сім підвидів.

Вид "білий гриб" - 20 підвидів.

3. Погляди К.Ліннея, Ж.-Б.Ламарка, Ч.Дарвіна на "вид".

К.Лінней: "Вид реально існує в природі і не змінюється з часом".

Ж.-Б.Ламарк: "Видів немає. Вони - плід уявлення; але історичний розвиток є".

Ч.Дарвін: "Види реально існують, відносно постійні і є результатом історичного розвитку. Види змінюються внаслідок еволюції".

4. Біологічна концепція виду (розроблена на основі синтетичної гіпотези еволюції).

Вид - це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем у біогеоценозі, що населяють певну частину біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою в природі, дають плідне потомство і не схрещуються з іншими видами.

5. Критерії виду - це мірило для визначення виду.

а) морфологічний - подібність зовнішньої і внутрішньої будови;

б) генетичний - характерний набір хромосом за кількістю, формою, розміром;

в) фізіологічний - подібність процесів життєдіяльності організмів виду (здатність до парування і народження плідного потомства або репродукційна ізоляція);

г) біохімічний - хімічний склад клітин, тканин (білки, нуклеїнові кислоти);

д) екологічний - існування виду при певній сукупності факторів зовнішнього середовища;

е) географічний - певний ареал, що його займає вид у природі.

6. Мікроеволюція - один з видів еволюційного процесу за синтетичною гіпотезою еволюції.

Мікроеволюція - це сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях одного виду.

На зміни у популяціях впливають:

а) хвилі життя - це коливання чисельності особин у популяції;

б) ізоляція - неможливість схрещування між особинами одного виду;

Ізоляція є: географічна (річка, гори, ліс);

екологічна - коли в середині популяції виникають раси (форм з різними вимогами до умов довкілля в межах ареалу);

в) дрейф генів - перерозподіл генів і зміна їх частоти зустріваності внаслідок випадкових схрещувань.

При малій чисельності особин у популяції зростає можливість при схрещуванні переходу рецесивних генів у гомозиготний стан, що веде до загибелі особин з рецесивними генами і до зміни генофонду популяції.

Природний добір

Природний добір - це переважаюче виживання і розмноження найпристосованіших до умов існування організмів певного виду.

Пиродний добір - процес внаслідок якого виживають і лишають після себе потомство особини з корисними в даних умовах спадковими змінами.

Природний добір буває:

а) рушійний - дія відбору спрямована в певний бік.

Це приводить до змини фенотипу.

Наприклад: у різних тварин, що ведуть риючий спосіб життя (вовчок, жук-гнойовик, кріт) виникають копальні кінцівки.

Відбуваються при змінах довкілля.

б) стабілізуючий - підтримує сталість певного фенотипу, що відповідає навколишньому середовищу.

Відбувається у постійних умовах довкілля.

Природний добір є рушійною силою еволюції бо сприяє пристосуванню організмів до умов середовища.

Наслідок дії природного добору - виникнення пристосувань (адаптації).

Природний добір приводить до утворення нових популяцій, а потім підвидів, видів.

Видоутворення

Видоутворення - це один з видів еволюційного процесу за синтетичною гіпотезою еволюційної теорії.

Видоутворення - це еволюційний процес виникнення нових видів, внаслідок мікроеволюції за певної ізоляції чи стостосуванні до нових умов довкілля.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат