На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧАТОВОГО

Реферати > БЖД > ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧАТОВОГО

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧАТОВОГО

Вступ

Несення вартової служби є виконанням бойового за­вдання і вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених цим Статутом, високої пильнос­ті, непохитної рішучості та розумної ініціативи. Для несення вартової служби від наряджуються вар­ти. Вартою називають озброєний підрозділ, від наряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборо­ни військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких три­мають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні). Варти бувають гарнізонні і внутрішні (корабельні), вони можуть бути постійними або тимчасовими.

Гарнізонні варти призначаються для охорони та оборони об'єктів центрального, оперативного та корпусного підпо­рядкування, які не мають своїх підрозділів охорони, а та­кож для охорони осіб, що тримаються на гарнізонній гаупт­вахті.

Внутрішня (корабельна) варта призначається для охоро­ни та оборони об'єктів однієї військової частини (корабля).

Постійні варти передбачаються розкладом варт, тимчасові варти в розклад варт не включаються, вони признача­ються наказом начальника гарнізону або командира війсь­кової частини для охорони та оборони військового майна під час завантаження (розвантаження), тимчасового скла­дування, супроводу вантажів, які перевозяться різними ви­дами транспорту, а також для охорони заарештованих.

Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, військовому комендантові гарнізону, черговому варт та його помічникові. Варта на гарнізонній гауптвахті, крім того,підпорядковується начальникові гауптвахти.

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються ко­мандирові військової частини (командирові корабля), чер­говому частини (корабля) та його помічникові, якщо поміч­ник чергового військової частини (корабля) за військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із мо­менту подання під час розводу команди «Струнко» для зу­стрічі чергового варт (військової частини, корабля), а вихо­дять із їх підпорядкування з моменту подачі начальником варти команди «Кроком руш» для руху в свою військову частину (підрозділ) після зміни.

До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти, помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор з технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби вартових собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті вивідні й конвойні.

У варти з охорони штабів (пунктів управління) від бригади і вище, а також з охорони установ, крім перелічених осіб, мо­жуть призначатися вартові контрольно-пропускних пунктів.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити які є права та обов’язки чатового.

Предметом дослідження – статути збройних сил України.

Об’єктом дослідження – права та обов’язки чатового.

Завдання курсової роботи:

1. розглянути загальне положення вартової служби;

2. визначити правильне несення вартової служби;

3. з’ясувати порядок приймання та здачі поста, обов’язки чатового та вивідного, а також порядок застосування зброї чатового та вивідного;

Отже, дана курсова робота дає чітко зрозуміти які права та обов’язки чатового й вивідного при носіння служби.

Порядок приймання та здачі поста

Зміна чатових проводиться через 2 години, у парні або непарні години. За температури повітря - 20 °С і нижче (під час вітру - і при меншому морозі) зміна чатових зов­нішніх постів, а також внутрішніх постів, що перебувають в неопалюваних приміщеннях, проводиться через годину. За температури повітря +30 °С І вище (в затінку) чатові змінюються також через годину. Вказівку про зміну чато­вих через годину в цих випадках дає черговий варт (війсь­кової частини).

Якщо зміна чатових проводиться через годину, то на­чальник варти робить у постовій відомості запис про те, що чатові з такої-то години змінювалися через годину, а з такої-то години, під час заступання такої-то зміни, - через 2 години.

Зміна чатових біля входу до вартового приміщення про­водиться через кожні 30 хвилин начальником варти або йо­го помічником.

Під час приймання поста біля камер із заарештованими вартовий, крім того, зобов'язаний перевірити кількість за­арештованих, які в них перебувають.

У разі потреби вартовий, який заступає на пост, за до­помогою розвідного одягає постовий одяг.

Під час заступання першої зміни чатових обидва розвідні стежать за тим, щоб чатовий, якого змінюють, пра­вильно здав пост вартовому, який заступає, ознайомив його з межами та підступами до поста, сигналізацією і з усіма особливостями поста; під час приймання постового одягу перевіряють, щоб він був цілий.

Якщо під час приймання та здавання поста буде ви­явлено неполадки (пошкодження огорожі, шнурів, дверей, вікон) або невідповідність печаток (пломб) зліпкам (відтис­кам), кількості, зазначеній у табелі постів, а також невідпо­відність кількості бойової техніки, яка перебуває під охороною, розвідний зупиняє передачу поста й викликає на­чальника варти; у разі, коли пост приймає нова варта, ви­кликаються начальники попередньої та нової варт.

У разі розташування постів з обох боків від вартового приміщення розвідний спочатку змінює чатових на постах, розташованих з одного боку вартового приміщення, а по­тім, залишивши вартових, яких змінив у вартовому примі­щенні, вишиковує інших вартових цієї зміни та веде їх на пости.

Після повернення зміни з постів і розряджання зброї розвідний наказує вартовим поставити зброю в ставницю.

Шикування другої й наступних змін нової варти для відправлення їх на пости та зміни чатових, а також заря­джання та розряджання зброї проводиться так, як зазначено для першої зміни.

Виставлення чатових на нові пости, а також зняття чатових із ліквідованих постів проводиться начальником варти на підставі письмового припису начальника гарнізо­ну (командира військової частини) в присутності чергового

варт (чергового військової частини) й начальника об'єкта, який охороняють.

Про виставлення (зняття) чатових робиться запис у пос­товій відомості.

положення зброї у чатового на посту

Доповідь про прийом та здачу поста

Закінчивши здавання та прийняття поста, чатовий і вар­товий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, про­тилежний об'єктові, що мають охороняти, й по черзі допо­відають, наприклад: «Товаришу (пане) сержанте. Рядовий Чмихун пост номер такий-то здав»; «Товаришу (пане) сер­жанте. Рядовий Шалига пост номер такий-то прийняв». Пі­сля доповіді та одержання вказівок від розвідного чатовий бере зброю, як визначено в статті 234 цього Статуту, та приступає до виконання своїх обов'язків на посту.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат