На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів

Реферати > Діловодство > Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів

Особливо актуальною є проблема автоматизації бібліотек. Проте автоматизація технологій основних бібліотечно-інформаційних процесів в Україні ще носить локальний характер. Тому й потрібно в числі державних пріоритетів розробити Спеціальну міжвідомчу програму автоматизації усіх технологічних процесів формування і використання підсистем документальної пам′яті держави на всіх її соціальних рівнях.

Порушені питання можуть бути вирішені на державному рівні лише за умови широкої участі міністерств, видавничих організацій та інших компетентних органів, які мають справу з документами та інформацією.

2.2 Особливості комплектуваня фондів НБУВ АН України

Комплектуваня фондів новою літературою здійснюється у відповідності до завдань, визначених статутом бібліотеки та її місцем в єдиній системі бібліотечно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень в АН України та запитів органів законодавчої влади, закладів культури, творчих організацій та ін при комплектуванні враховується склад та зміст фондів універсальних та галузевих загальнодержавних, відомчих наукових бібліотек Києва та здійснення координації комплектування фондів між цими бібліотеками.[4]

З метою забезпечення максимальної повноти в комплектуванні фондів бібліотека поєднує різні його джерела. Насамперед, це два обов′язкових примірника видань України, що надходять з друкарень та інших поліграфічних підприємств; передплата періодичних видань; купівля в книготоргівельній мережі; міждержавний книгообмін; придбання через Центральний колектор наукових бібліотек (Росія); безкоштовні надходження (дари окремих осіб, установ); заповнення прогалин через обмінно-резервні фонди власної та інших бібліотек тощо. Активно використвуються також нетрадиційні канали. Щорічне попвнення фондів біблітеки за останні роки складає близько 180 тис. видань.[5]

Названі джерела комплектуваня (крім БОП, по якому надходять лише перші примірники) забезпечують фонди як першими примірниками, так і дублетними, тобто виконують функції і основного і додаткового комплектування. Останнє має свої властивості як з точки зору повноти надходжень, так і щодо розподілу видань серед структурних підрозділів. Головна відмінність цієї форми комплектування полягає в тому, що воно тісно пов′язане з реалізацією принципу наукового відбору літератури на основі джерел інформації та надходження перших примірників до бібліотеки і тому має вибірковий характер. Цей спосіб поширюється на підсобні фонди читальних залів структурних підрозділів-фондоутримувачів, а також на інші фонди, які входять у структуру НБУВ.

Разом з тим в комплектуванні виникли суттєві труднощі, що пов′язані в першу чергу з комерціалізацією видавничої справи.

Монополізм поліграфістів, виробників папіру, діяльність альтернативних видавництв призводять державні книговидавництва до краху. Деякі видавництва припиняють своє існування, інші ще не визначились з планами видання літератури. Необхідно відзначити, що більшість видавництв взагалі не видають свої тематичні плани, оскільки це економічно невигідно. А інтереси розвитку науки вимагають оперативного одержання необхідної інформації.

Особливо погана справа з придбанням малотиражної літератури: тези доповідей, матеріалів наукових конференцій, нарад, семінарів тощо.

Звичайно, важко зобов′язати оргкомітети конференцій, щоб вони виявили турботу про фонди бібліотеки, а, на жаль, засоби централізованого одержання інформації перестали діяти.

Тому за останній час не тільки ускладнилося комплектування, а й склалося таке становище, яке не може не позначитись і не загрожуати його повноті та якості. З метою вдосконалення комплектування бібліотеки українськими виданнями була розпочата велика робота по вивченню структури книговидавничої діяльності України, зокрема ведеться вивчення структури видавництв, як державних, так і приватних, їх тематичної спрямованості.

Особливістю комплектування фондів бібліотеки на сучасному етапі є постійний пошук оптимальних форм організацій його процесу. Вивчення джерел комплектування – даних про обсяг, своєчасність та повноту надходжень, виконання чи невиконання замовлень, причин невиконання, шляхів заповнення прогалин тощо – дає зробити висновки щодо подальшого використання того чи іншого джерела, намітити шляхи підвищення його ефективності тощо.

Досвід діяльності НБУВ останніх років дає підстави вважати, що для подальшого вдосконалення роботи системи формування фондів необхідно:

- створоти економічні, правові, технологічні та інші умови для розвитку міждержавного обміну інформацією;

- забезпечити доступ до інформаційних ресурсів у режимі on-line;

- активніше використовувати мікрокопіювання – як обов′язкову складову частину комплектування та доукомплектування фондів;

- диференційовано підходити до відбору видань, кількість їх примірників, зважаючи на наукову, історичну та інформаційну цінність; систематично вдосконалювати на цій основі профіль комплектування бібліотеки;

- продовжувати наукові дослідження з метою теоритичного обгрунтування нових шляхів комплектування та доукомплектування бібліотеки;

- передбачати в процесі розроблення проектів, договорів та угод на міжурядовому рівні широкий обмін інформацією між бібліотеками країн СНД та Балтії.

Для вирішення цих та інших проблем необхідно займатися вивченням ефективності системи книгопостачання, прогнозувати розвиток та забезпеченність повноти і якості комплектування фондів ЦНБ, створити комп′ютерну систему оперативного контролю за комплектуванням.

2.3 Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів бібліотек

Internet являє собою “мережу мереж”, що об′єднує 30 тис. локальних, відомчих і територіальних мереж, 3 млн. комп′юторів і понад 30 млн. користувачів. З підключенням до системи провідних українських книгозбірень перед ними постає проблема ефективного використання її інформаційних ресурсів і комунікативних можливостей. Потребує вирішення,зважаючи на сучасний стан бібіотечної спрви в Україні, і питання залучення інформаційних технологій Inernet до оптимізації комплектування книгозбірень.

Вбачаються три взаємодоповнюючих напрямки розв′язання даної проблеми.[7] Перший, найпростіший з них, полягає в активізації використання електронної пошти при проведенні внутрідержавного й міжнародного книгообмінів. Для цього, насамперед, портібно відпрацювати механізми сітьового взаємоінформування українських книгозбірень про наявні списки пропонованих для книгообміну документів, і зафіксувати їх в інструктивно-методичних матеріалах. На основі такої інформаційної бази засобами тієї ж електронної пошти можна оперативно узгоджувати з партнерами книгообмінні операції.

Другий напрям використання Internet зумовлює залучення on-line технологій. Сьогодні міжнародні агенції з передплати та книготоргівельні організації, які здійснюють комплексне обслуговування книгозбірень, мають банки даних з інформацією про книги й журнали, що можуть бути надані бібліотекам. Замовлення документів у цих банках даних документів і оперативний контроль ходу виконання замовлень відбувається, як правило, через Inernet. Ряд партнерів книгозбірень пропонує їм і аналітичні розписи журналів (назва статті, її автори, ISSN журналу, том, № випуску). Бібліотека за певну плату може замовити повний текст потрібної статті й отримати його електронною поштою чи за допомогою факсимільних апаратів. Однак така технологія комплектування передбачає адекватну оперативність фінансових розрахунків з боку українських бібліотек, що в умовах економічних негараздів сьогодення є проблематичним.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат